Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds 85e årsmöte den 13 juni 2019 på AtSIX, Brunkebergstorg 6, Stockholm. OSA senast 5/6 via mail till info@stockholmhandboll.se


Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret. 

Inbjudan mailas också ut till föreningarnas ordförande och/eller den officiella mailadress vi har.

Dokumenten till årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet, enligt stadgarna, så håll utkik.

Dokumentlista:
- Valberedningens förslag 
Föredragningslista och röstlängd
Verksamhetsberättelse 2018/2019
- Motioner (inga inkomna)
Revisionsberättelse
- Årsredovisning 2018-2019
- Resultaträkning 2018-2019
- Balansrapport 2018-2019
Verksamhetsplan 2019/2020 2.1 (justerad)
- Budget 2019-2020

(vissa av dokumenten kan komma att ändras något layout-mässigt)

För årsmötet gäller:
Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Ett ombud får endast representera en förening. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst. 
Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt. Fullmakten skall inges till förbundssekreteraren innan årsmötet

Behöver ni fylla i en fullmakt inför årsmötet hittar ni den här, Fullmakt
Dokumentet fylls i, skrivs under och returneras till: info@stockholmhandboll.se eller tas med till årsmötet och lämnas på plats. 

Uppdaterad: 2019-08-20 20:00
Skribent: Li Ekroth

Nyheter

INFORMATION MED ANLEDNING AV SVT:S GRANSKNING AV STOCKHOLMSHANDBOLLEN

2019-08-20

Onsdagen den 21 augusti sänds programmet Uppdrag…

Påminnelse - sista dag för LOK-stödsansökan är 25 augusti

2019-08-15

Vi påminner om att ansökan till statligt lokalt…

Registrering av yngre spelare i IdrottOnline

2019-08-15

Svenska Handbollförbundet vill härmed uppmana…

Tidsplan för serieläggning och spelprogram

2019-08-14

Undrar ni när spelprogrammen för säsongen…

Handbollens dag 23/8 på Medborgarplatsen

2019-07-03

Kom till Medis den 23 augusti! Det kommer att…

Läs mer

§ 10 Kallelse m m

Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelse- organ samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SHF:s FS till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.
Röstlängden upptar de föreningar som senast 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestämts av årsmötet.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 12 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Stockholms Handbollförbund.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare
7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Behandling av förslag från styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret
14. Val av ordförande för ett år
15. Val av två eller tre styrelseledamöter för två år
16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Därutöver tillsätter DF en revisor
17. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM)
18. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet
19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år
20. Årsmötets avslutande
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i kapitel 1:11 i SHF:s stadgar.

§ 13 Motioner
Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. 
Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande till info@stockholmhandboll.se
Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 0855606890