StHF:s gemensamma - Stockholms Handbollförbund - IdrottOnline Forbund
Hoppa till sidans innehåll

StHF:s gemensamma

Följande tävlingsbestämmelser gäller för Stockholms Handbollförbund. Föreskrifterna har utfärdats av förbundsstyrelsen. Tävlingskommittén (TK) kan utfärda kompletterande anvisningar.


Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.


Nedan följer en rad direktlänkar till rubriker i tävlingsbestämmelserna. Hela dokumentet ligger dock i en fil så det går även bra att skrolla sig nedåt i reglerna.


1. Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
 
Benämningar
Administration
Serieindelningar
Spelordning
Kallelse
Domare och domarfrånvaro
Jäv för domare att döma
Inställd match
Rätt att deltaga i tävling
Representation
Avstängningar
Distriktsmästerskap
Tävlingsavgifter
Matchtider
Byte av handbollsdräkt
 
1.16.
1.17.
1.18.

1.19.
1.20.

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
 
Matchprotokoll
Matchändring
Flytt utan
godkännande
Avbruten match
Uteblivande
från match
Matcharvoden
Protester
Klister
Upp- och nedflyttning
Föreningsansvar
Ungdomsturneringar
Tillstånd att
arrangera USM
Ändring av adress
Befrielse av avgifter
Övrigt
 

2. Gemensamma föreskrifter för ungdomsserierna
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
Administration
Representation
Fri representation
Avstängningar
Byte av handbollsdräkt
Domare och domarfrånvaro
Matcharvoden
Protester
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
Klister
Matchflyttning
Matchflyttning
utan godkännande
Avbruten match
Uteblivande
från match
Antal spelare
vid matchstart
Sjukdom
Omlottning av serier

3. Specifika bestämmelser för åldersgrupper i ungdomsserierna
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Juniorer
Födda 2001-2002 (a-ungdom)
Födda 2003 (b-ungdom)
Födda 2004 (b-ungdom)
Födda 2005 (c-ungdom)
3.6.
3.7.
3.8.
3.9. 
 
Födda 2006 (c-ungdom)
Födda 2007 (d-ungdom)
Födda 2008 (d-ungdom)
Födda 2009 (e-ungdom)
 

4. Bestämmelser beträffande domare och funktionärer i StHF
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
Domarens skyldigheter
Anmälan till bestraffning
Förenings skyldighet:
Arrangemang
Förenings skyldighet:
Domarfrånvaro
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.
Arvoden: Domare
och funktionärer
Reskostnadsersättning
Sociala medier
Kamratanda

5. Rättskommitténs handläggningsrutiner
5.1.
5.2.
5.3.
Sammansättning
Ansvarsområden
Anmälan
5.4.
5.5.
5.6.
Ärendegång
Beslut
Överklagan

 

Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund


Benämningar
Svenska Handbollförbundet = SHF
Stockholms Handbollförbund = StHF
Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté = TK
Stockholms Handbollförbunds Rättskommitté = RK
Tidtagare/sekreterare = Funktionär

Administration
Distriktsserier, juniorserier, trimserier, motionsserier, ungdomsserier, Newbody Cup, sommarserierna och distriktsmästerskapen (DM) administreras av StHF:s styrelse.
Vissa förbundsserier kan av SHF delegeras att administreras av StHF.

Serieindelning och seriesammansättning
Fastställs av TK.

Spelordning
Fastställas av TK. Lag i samma grupp möter varandra en, två eller flera gånger enligt TK:s bestämmande.

Kallelse
På StHF:s hemsida www.stockholmhandboll.se intagen spelordning gäller som kallelse. Särskild kallelse kan dock ske. OBSERVERA: Kallelse till nationell serie (elit-div 5 herrar och elit-div 4 damer) verkställs enligt SHF:s tävlingsbestämmelser.

Domare och domarfrånvaro
DK tillsätter domare och i DM, distriktsserier, trimserier, motionsserier, ungdomsserier (vissa åldersgrupper undantagna, se respektive serie) samt erforderliga funktionärer i aktuella nationella (motsvarande) matcher enligt direktiv från SHF. Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att matchledare snabbt tillsätts varvid dock det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta en domare så att tvådomarssystem kan tillämpas.
Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatta domaren utgår dock då endomarssystem normalt tillämpas. OBS! Gäller frågan om arvode till en domare gäller i div 5 herrar och div 4 damer och nedåt.

Domare som blir sen till match måste underätta domarkollega på plats och arrangör om kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat matchen tillåter detta. Samt att man då får hoppa in när andra halvlek startar, aldirg under en pågående match. Domaren som är sen har då rätt till halva arvodet för matchen.  


Förening är skyldig att hålla domare enligt följande:
1-2 anmälda lag = 1 domare
3-4 anmälda lag = 2 domare
5-7 anmälda lag = 3 domare
8-10 anmälda lag = 4 domare
11-15 anmälda lag = 5 domare
16-20 anmälda lag = 6 domare
21-25 anmälda lag = 7 domare
26 anm.lag eller fler = 8 domare

Föreningar med endast trim- och/eller motionslag kan beviljas dispens från denna regel. Begäran om dispens skall göras i samband med anmälan till seriespel. Detta beslut har framtvingats av rådande domarbrist och understryker förbundets tidigare beslut - som måste respekteras av varje förening - att varje förening har skyldighet att ställa domare till förbundets förfogande. Rapport om domarfrånvaro skall bifogas matchprotokollet på separat papper med uppgifter om matchnummer, serie, datum och hall samt vem som dömde matchen. Märk att det inte räcker att skriva på protokollet då detta inte alltid kommer TK tillkänna.

Jäv för domare att döma
Förening/lag i nationella serier som anser att det föreligger jävsförhållande ska INNAN match begära att få detta noterat på matchprotokollet för att en eventuell protest ska kunnas ta upp till behandling.

Inställd match
Förening är skyldig att underrätta TK (besked till ansvarig tjänsteman räcker), motståndarlag, funktionärer och domare om match måste inställas. Att skicka e-post räcker i normala fall inte, men om TK eller ansvarig tjänsteman inte kan nås ska ett gemensamt meddelande till berörda parter (förbundet, motståndarlaget, funktionärer och domare) skickas via e-post. Observera att lag som ställer in match alltid riskerar att dömas som förlorare på walkover, samt att detta kan medföra uteslutning ur serien.
Förening vars lag av något skäl inte spelat match enligt utsänd matchkallelse måste kontakta StHF snarast, dock senast på tredje dagen efter ursprungligt matchdatum skriftligt förklara varför matchen ej har genomförts.

Rätt att deltaga i tävling
Föreningen har rätt att deltaga i en tävling så snart den fått inträde i SHF och fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot såväl SHF som StHF.

Representation
Herrar
Fri representationsrätt gäller i av StHF arrangerade reservlagsserie för herrar, dvs man behöver ej "stå över" några matcher för högre placerat lag för att få spela i "lägre" lag.

Damer
Fri representationsrätt gäller i av StHF arrangerade reservlagsserie för damer, dvs man behöver ej "stå över" några matcher för högre placerat lag för att få spela i "lägre" lag.  

I övriga serier gäller SHF:s stadgar och tävlingsbestämmelser.
Läs gärna igenom tävlingsbestämmelsernas kapitel 8 om övergånsgbestämmelser och kapitel 9 om samarbetsavtal. Se SHF:s hemsida http://www.svenskhandboll.se.

Distriktsserier
I distriktsserier får föreningens representationslag och reservlag deltaga. Reservlag får endast deltaga i distriktets lägsta serie och detta tillåts endast om förbundet inte kan erbjuda spel i reservlagsserie.

Trimserier
I trimserier har spelare som under det kalenderår där aktuell trimserie startat fyllt 35 år eller äldre rätt att deltaga. Det är också tillåtet att ha med tre spelare som är yngre än 35 år. Spelarna måste vara seniorer.

Motionsserier
I motionsserier har spelare som under det kalenderår där aktuell motionsserie startat fyllt 40 år eller äldre rätt att deltaga. Det är också tillåtet att ha med tre spelare som är yngre än 40 år. Spelarna måste vara seniorer.

Ungdomsserier
I ungdomsserierna gäller särskilda föreskrifter för lags rätt att deltaga. Läs mer om ungdomsseriernas regelverk här.

Avstängningar
Spelare och ledare som får två röda kort i samma serie/tävling är automatiskt avstängda i en match. Ansvaret för att se till att detta efterlevs åvilar lagens respektive ledare.
Spelare som erhållit ett direktrött kort i matchens sista spelminut, vilket är kopplat till den nya regelbokens regel 8:10 c, d, är diskvalificerad för resten av matchen. Dock skall domarna avge skriftlig rapport till bestraffning vilket sker till administrerande förbund.
Om en spelare/ledare ändå deltar när han/hon skulle varit avstängd och protest mot detta inkommer - ändras matchresultatet till förlust med 0-10, om inte det faktiska resultatet är mer fördelaktigt för motståndarna. Dessutom anmäls den felande personen respektive lagansvarig i den aktuella matchen till RK.
Läs mer om röda kort och avstängningar i Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser § 2:11. 

Distriktsmästerskap (DM)
Läs mer om senior-DM:s regelverk här.
Läs mer om junior-DM:s regelverk här.

Tävlingsavgifter
Nedan följer en genomgång av vilka tävlingsavgifter som gäller i de olika tävlingarna.

 

Årsavgifter
Administrationsavgift (årsavgift) 2000 kr/förening

Anmälningsavgifter
Herrar division 2
Herrar division 3
Damer division 2
Övriga seniorserier
Trim- och motion
Juniorserier
Ungdomsserier, a- och b-ungdom
Ungdomsserier, c-ungdom
Ungdomsserier, d- och e-ungdom
DM seniorer
DM juniorer
Newbody Cup
Sporrong Minihandbollcup
Sommarserien
9000 kr/lag
4500 kr/lag
4500 kr/lag
3500 kr/lag
3500 kr/lag
2400 kr/lag
2100 kr/lag

1800 kr/lag
850 kr/lag

1000 kr/lag
500 kr/lag
1050 kr/lag
1050 kr/lag
500 kr/lag

Straffavgifter
Walkoveravgift (H2, H3 och D2)
Walkoveravgift övriga
Garantiavgift (urdragningsavgift)
Återinträdesavgift
Reskostnad Gotland
 
SHF:s bestämmelser
En anm.avgift+reskostnad
Två anmälningsavgifter
Se anmälningsavgifter
12 spelare och två ledare
(färjeresa och övernattning)

Matchflyttningsavgifter
Flyttning 10 kalenderdagar före
Flyttning 5-9 kalenderdagar före C-ungdom
Flyttning 5-9 kalenderdagar före övriga
Flyttning utan tillstånd
0 kr/match
500 kr/match
1000 kr/match
2000 kr/tillfälle
 


Domaradministration
En domare som saknas
Två domare som saknas
Tre domare som saknas
Fyra domare som saknas
Fem domare som saknas                              
Sex domare som saknas
Sju domare som saknas
Åtta domare som saknas

 2000 kr
 4000 kr
 6000 kr
 8000 kr
10000 kr
12000 kr
14000 kr
16000 kr

 
Matchtider

Nedan följer en genomgång av vilka matchtider som gäller i de olika tävlingarna.

Matchtider herrar
Elitserien-division 2
Division 3-division 5
Reservserier
Distriktsmästerskapen
Trim och motion
2x30 min (tre lagtimeout/lag)
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x20 min
Förlängningar herrar
2x5 min, ev ytterligare 2x5 min därefter straffläggning enligt SHF:s bestämmelser.

Matchtider damer
Elitserien-division 2
Division 3-division 4
Reservserier
Distriktsmästerskapen
Trim och motion
2x30 min(tre lagtimeout/lag)
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x20 min
Förlängningar damer
2x5 min, ev ytterligare 2x5 min därefter straffläggning enligt SHF:s bestämmelser.

Matchtider ungdomsserier
Junior, högsta nivå
Junior, övriga nivåer
Födda 2001-2002 (a-ungdom)
Födda 2003 (b-ungdom)
Födda 2004 (b-ungdom)
Födda 2005 (c-ungdom)
Födda 2006 (c-ungdom)
Födda 2007 (d-ungdom)
Födda 2008 (d-ungdom)
Födda 2009 (e-ungdom, vår)
2x25 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min
2x25 min
2x20 min
2x20 min
2x15 min
2x15 min
1x20 min (timeout efter 10 min)
1x20 min (timeout efter 10 min)
Handbollfestival
Förlängningar ungdomsslutspelet
Junior och a-ungdom: förlängning 2x5 min, därefter straffläggning enligt regelboken.
B-ungdom: förlängning 2x3,5 min, därefter straffläggning enligt regelboken.

Matchtider övriga tävlingar
Sommarserien
Newbody Cup
Sporrong Minihandbollcup
2x25 min
2x15 min
Avgörs efter anmälningstidens utgång
Förlängningar övriga tävlingar
Eventuella regler för förlängningar kommer att meddelas i anslutning till respektive tävling.

Det åligger lagen och domarna att inställa sig till match i god tid så att avkast kan ske på fastställt klockslag.

Byte av handbollsdräkt
Om två lag har likartad tröjfärg skall lag som står som bortalag i matchkallelsen byta till annan tröjfärg. Målvakternas tröjfärg skall skilja sig ifrån samtliga utespelares tröjfärg. Tröjfärgen för respektive målvakt skall behållas under hela matchen. Det är inte tillåtet att spela i gula tröjor och blå byxor - då denna färgkombination endast får bäras av ett svenskt landslag.

Matchprotokoll
Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag) överlämnas till domaren i god tid före matchens början. Lagansvarig ledare är genom sin underskrift på protokollet ansvarig för uppgifternas riktighet.
När ny spelare anländer till match skall genom den lagansvarige ledarens försorg matchprotokollet kompletteras och anmälan ske till funktionär.
Matchprotokollet skall matchdagen insändas/inlämnas till StHF:s kansli. (eller i de fall då StHF inte administrerar en serie så ska protokollet skickas till det förbund som är administrerande förbund). Ansvaret härför åvilar respektive hemmalag dvs i matchkallelse första angivna lag.
För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och antecknade i matchprotokollet.

Matchändring
Läs mer om matchflyttning här.

Matchflyttning utan godkännande
Då matchflyttning utan StHF:s vetskap ställer till med extra besvär och kostnader uttages dessutom en ytterligare administrationsavgift utöver matchflyttningsavgift på 2000 kronor av hemmalaget.

Avbruten match
Vid avbruten match kan felande part bli skyldig att betala de kostnader som uppstår samt kan även bestraffas på annat sätt.

Uteblivande från match
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0-10 och ska uteslutas ur serien om inte godtagbara skäl föreligger. En skriftlig redogörelse ska vara förbundet tillhanda inom tre dagar. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som uppkommit i samband med den inställda matchen samt wo-avgiften. Wo-avgiften skall vara inbetald inom fem dagar på StHF:s bankgiro 206-3469.
Lag som får spela kvar i serien trots en lämnad walkover och som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts automatiskt ur tävlingen och betalar dessutom avgifter enligt ovan. Föreningen kan dock med angivande av godtagbara skäl senast tredje dagen efter att matchen skulle ha spelats skriftligen hos StHF begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala återinträdesavgiften (ny startavgift).
Dessutom gäller att lag som lämnar wo enligt SHF:s tävlingsbestämmelser § 1:8 till administrerande förbund betala ett belopp som motsvarar de kostnader föreningen skulle haft för att genomföra matchen(erna).
Lag som lämnar wo i någon av de två sista spelomgångarna betalar dubbel wo-avgift.

Matcharvoden
I ungdomsslutspelets finaler ersätts domare och funktionärer av StHF. Samma sak gäller för finalerna i de olika DM-tävlingarna. I övriga ungdomsslutspelsmatcher av utslagskaraktär delar lagen på kostnaderna för domare och funktionärer. I DM:s övriga matcher av ustlagskaraktär är det förlorande lag som betalar domaren. Kostnaden för funktionärer står arrangerande förening för. Vid eventulla omspel i dessa matcher betalar StHF efter att domaren insänt räkning. I Newbody Cup delar lagen på domararvodet.
Ovan skrivna ersättningsbestämmelser gäller enbart för matcher anordnade av Stockholms Handbollförbund. I övriga matcher utbetalas matchersättningen och reseersättning av respektive hemmalag i direkt anslutning till matchen (Hemmalag = första angivna laget) Se rubriken "Stockholms Handbollförbunds matchersättningar". I förekommande fall avgör StHF tvist om matcharvodets storlek.
Domarens kvitto på mottagen ersättning bör skrivas på godkänd blankett som av domaren kan hämtas på Domarwebben eller köpas hos Stockholms Handbolldomarklubb.
Domarna ska ange fullständiga uppgifter på reseräkningen inklusive fullständigt personnummer.

Protester
Skall protest avges måste meddelande om och orsaken till denna lämnas senast 60 minuter efter avslutad match till domarna, alternativt till StHF via e-brev. Domarna är skyldiga att på matchprotokollet anteckna att protest kommer att avges och orsaken till denna.
Meddelandet måste därefter fullföljas med skriftlig protest som skall vara StHF tillhanda senast på femte dagen efter den match protesten avser. Undantag från denna tidsfrist gäller protest mot icke spelberättigad spelare där protesttiden är 14 dagar.
Protesten skall åtföljas av protestavgift kronor 300:- som är förverkad om protesten förklaras obefogad. Ingiven protest delges ofördröjligen berörda parter med begäran om yttrande senast en vecka (sju dagar) efter delgivning.
Undantag i ungdomsslutspelet. Se speciella föreskrifter för ungdomsserierna.
I protestskrivelsen anges följande: Seriens namn, matchnummer, lagens fullständiga namn, matchdatum, spelplats samt namn på domare. Protest skall innehålla tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången samt de närmare omständigheterna varvid även den bevisning som åberopas skall nämnas. Protest som inte är åtföljd av protestavgift eller inte inkommen inom föreskriven tid behandlas inte.

Klister
Klister får inte användas i skolornas gymnastiksalar eller i de hallar där förbud råder. I ungdomsserierna är klister helt förbjudet i alla klasser utom a-ungdom och junior.
Missbruk kan föranleda uteslutning ur respektive turnering och föranleda annan bestraffning.
Upprepade klagomål från hallägare, hallpersonal och de som ansvarar för städning i hallarna gör att förbundet - för att vi överhuvudtaget skall få spela och träna i dessa hallar - måste gripa in hårt när anmälan om klisterbruk inkommer. Det är förbjudet att spela med handbollsklister på spelskorna.

Upp- och nedflyttning i serierna
Alla upp-, kval- och nedflyttningsstreck publiceras för respektive seniorserie på Stockholms Handbollförbunds webbplats. För mer info om vad strecken innebär - kontakta kansliet.
Se även SHF:s tävlingsbestämmelser.

Föreningsansvar
Förening är ansvarig för sina ledare och spelares uppförande i samband med match.

Ungdomsturneringar
Förening (eller föreningar gemensamt) får endast efter tillstånd (sanktion) av SHF:s tävlingskommitté anordna tävling. Se vidare i SHF:s tävlingsbestämmelser. För ungdomstävling, där maximalt 32 lag skall deltaga, beviljar StHF sanktion och har rätt att begära in underlag samt även rätt att kontrollera själva arrangemanget.
Ansökan om sanktion insändes till StHF senast 30 dagar före matchtillfället och skall innehålla uppgift om:
1. Tävlingens benämning.
2. Tidpunkt och plats för tävlingen.
3. Tävlingsstyrelse, tävlingsledare.
4. Tävlingsform, utslags. eller serieform.
5. Övriga för tävlingen gällande bestämmelser.
För turneringar med 32 lag eller fler är det SHF:s bestämmelser som styr, men ansökan om sanktion ska fortfarande skickas till StHF.

Tillstånd att arrangera ungdoms-SM
Många föreningar inom Stockholms distrikt är intresserade av att arrangera deltävlingar i ungdoms-SM (junior, a-ungdom och b-ungdom).
Som förbund är vi positiva till detta. Men då vi samtidigt är ansvariga för all handboll inom distriktet och vill ha möjligheter att bevaka verksamheten för att undvika kollisioner med de viktigaste aktiviteterna, har styrelsen beslutat att tillstånd skall sökas hos StHF.
Domartillgången är då ett avgörande moment i tillstyrkan. Förening, inom StHF:s verksamhetsområde som alltså vill arrangera en viss deltävling av ungdoms-SM, får endast efter tillstånd av StHF arrangera sådan deltävling. Ansökan om tillstånd skall insändastill StHF i så god tid att denna kan sändas vidare till SHF inom tidsmarginalen. Inom StHF behandlas ansökan av dess TK som beslutar om sanktion.
TK förbehåller sig även rätten att utse arrangör om sådant behov finns. Förening som deltar i en tävling måste solidariskt vara berett att hjälpa till med arrangemangen.

Ändring av uppgiven adress
Till StHF uppgiven adress borttages ut vårt register då posten returnerar utskickade försändelser med påskriften "Adressaten flyttad eller okänd". Ny adress skall därför snarast meddelas till StHF. Det är också vikitgt att av föreningen utsedd kontaktperson i olika ämnen meddelar om hans eller hennes e-postadress ändras (eller om ny kontaktperson utses, vilken e-postadress denne har).

Befrielse av avgifter till Stockholms Handbollförbund
Ny föreningar har ofta det ganska trögt i starten. Inte minst ekonomiskt. För att underlätta föreningsbildningen har förbundet beslutat att alla nystartade ungdomsföreningar (dock inte samarbetsföreningar och ombildade föreningar) är befriade från administrationsavgift till Stockholms Handbollförbund under 1 år.
Årsavgift till Svenska Handbollförbundet skall dock betalas.

Övrigt
I övrigt hänvisas till SHF:s tävlingsbestämmelser och till ungdomsseriernas speciella föreskrifter (se nedan).

 

Gemensamma föreskrifter för ungdomsserierna


Administration
StHF arrangerar seriespel för ungdomar. På StHF:s webbplats intagen spelordning gäller som kallelse.
Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att komma med tillägg och kompletteringar för junior- och ungdomsverksamheten löpande under säsong, men vi strävar efter att undvika det om möjligt. Detta för att kunna vara mer flexibla när det gäller utformningen av serie- och slutspel, upp- och nedflyttningar, tävlingsbestämmelser, med mera. Eventuell ny information publiceras på förbundets webbplats och kommuniceras ut till berörda parter på lämpligt sätt.
 
Representation
1. I åldersklasserna d- och e-ungdom får flickor spela med pojkar och pojkar med flickor. Representationen inom föreningen är helt utan begränsning så länge som övriga bestämmelser uppfylls.
2. I åldersklassen första års c-ungdom är det möjligt att söka dispens för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. TK kommer att vara generös med att godkänna dispenser.
3. I åldersklasserna andra års c-ungdom och äldre är det inte tillåtet för flickor att spela med pojkar eller pojkar att spela med flickor. Det är dock möjligt för en förening att söka dispens. TK kommer att vara restriktiv med att godkänna dispenser.
4. Spelare får under spelåret (1 maj - 30 april) endast representera en förening. För att byta förening krävsen dispensansökan till TK med båda föreningarnas underskrift (icke licensierade, läs mer här) eller en påskriven och av SHF godkänd övergångshandling (licensspelare, se se SHF:s tävlingsbestämmelser kapitel 8).
5. Har föreningen dragit ur samtliga lag i seriespel i aktuella åldersgrupper kan spelare representera en annan förening under samma säsong om dispens sökes och erhålls hos StHF.
6. Tillämpliga delar av SHF:s tävlingsbestämmelser används också. Kontakta TK om ni är osäker på vad som gäller.

Fri representation

I StHF:s ungdomsserie tillämpar vi fria representationen  mellan föreningens lag i respektive åldersklass. Detta innebär att spelare i en åldersklass utan restriktioner får representera alla föreningens lag i åldersklassen.
Observera att detta inte gäller i b- och c-ungdom i de fall då en förening har ansökt om och fått dispens beviljat att spela med första- och andralag i samma serieträd. I dessa fall är trupperna låsta enligt de förutsättningar som TK fastställer.
 
Avstängningar
Spelare och ledare som får två röda kort i samma serie/tävling blir automatiskt avstängda i en match. Ansvaret för att se till att detta efterlevs åvilar lagens respektive ledare.
Spelare som erhållit ett direktrött kort i matchens sista spelminut, vilket är kopplat till den nya regelbokens regel 8:10 c, d, är diskvalificerad för resten av matchen. Dock skall domarna avge skriftlig rapport till bestraffning vilket sker till administrerande förbund. 
Om en spelare/ledare ändå deltar när han/hon skulle varit avstängd och protest mot detta inkommer - ändras matchresultatet till förlust med 0-10, om inte det faktiska resultatet är mer fördelaktigt för motståndarna. Dessutom anmäls den felande personen respektive lagansvarig i den aktuella matchen till RK.

Byte av handbollsdräkt
Om två lag har likartad tröjfärg skall det lag som står som bortalag i matchkallelsen byta till annan tröjfärg.
Målvakternas tröjfärg skall skilja sig från utespelarnas. Tröjfärgen för målvakten skall behållas under hela matchen. Det är inte tillåtet att spela i gula tröjor och blå byxor - då denna färgkombination endast får bäras av ett svenskt landslag.

Domare och domarfrånvaro
domarkonsulenten tillsätter domare i juniorserier och åldersgrupperna A och B-ungdom. I klasserna C-D, tillsätter hemmalaget/arrangerande förening utbildade (legitimerade)  föreningsdomare. Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det den deltagande lagen att lösa situationen. En match får inte ställas in pga att en domare har uteblivit. Det förstnämnda laget på matchkallelsen (hemmalaget) ansvara för att matchledare snabbt tillsätts varvid dock det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (dock ej tvunget) att tillsätta en domare så att tvådomarsystem kan tillämpas. Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatta domaren utgår dock om endomarsystem normalt tillämpas. Märk att det inte räcker att skriva på matchprotokollet då detta inte alltid kommer DK tillkänna. DK har en strikt policy vid uteblivande utan rimlig orsak.

Matcharvoden
Arrangerande förening betalar domarna vid alla seriematcher i ungdomsserierna. I slutspelet delar lagen på funktionärs- och domarkostnaderna. Detta gäller vid så väl gruppspel som cupspel. Vid gruppspel är det kostnadsfördelning i hela gruppen som gäller. StHF betalar domare och funktionärer vid finalerna.

Se vidare under rubriken "Stockholms Handbollförbunds matchersättningar" i denna kalender. Vid eventuella frågor rörande domararvoden - ring StHF:s kontor.

Protester
Skall protest avges under ungdomsserierna måste meddelande om orsaken till denna lämnas senast 60 minuter efter avslutad match till domaren/domarna, alternativt till StHF via e-brev. Domaren/domarna är skyldiga att på matchprotokollet anteckna att protest kommer att avges och orsaken till denna.
Meddelandet måste därefter fullföljas med skriftlig protest som skall vara StHF:s TK tillhanda (ej poststämplad) senast på femte dagen efter den match protesten avser. Undantag från denna tidsfrist gäller protest mot icke spelarberättigad spelare där protesttiden är 14 dagar.
Protesten skall åtföljas av en protestavgift på 300:- som är förverkade om protesten förklaras obefogad. Pengarna skall sättas in på StHF:s bankgiro 206-3469. Ingiven protest delges ofördröjligen berörda parter med begäran om yttrande senast en vecka (sju dagar) efter delgivning. Beslutet kan överklagas till StHF:s FS.
Beträffande protester under ungdomsslutspelet (ej finalerna) kan TK delge och kalla berörda parter till sammanträde på sådan tid att en eventuell omspelsmatch kan spelas före nästa tävlingsomgång. Handläggande myndighet är StHF:s TK vars beslut inte kan överklagas. I anslutning till finalerna skall eventuell protest avges muntligen till domaren/domarna och därefter skriftligen inom 15 minuter efter matchslut till utsedd tävlingsjury vars beslut inte kan överklagas.

Klister
All användning av någon form av klister eller klisterspray b-ungdom och yngre är absolut förbjudet. Domare har rätt att, efter att ha påpekat eventuellt brott mot detta förbud, beordra lagledning att tillse att klistret avlägsnas, eventuellt även att avbryta matchen. Lag som inte respekterar denna bestämmelse utesluts ur tävlingen eller bestraffas på annat sätt.

Matchflyttning 
Läs mer om matchflyttning här.
Var observanta när ni har gått vidare i ungdoms-SM, så att eventuella matcher som måste flyttas verkligen flyttas i god tid (gäller bara matcher i samma åldersgrupp). Att upptäcka detta faktum allt för sent är ingen förmildrande omständighet. Eventuella undantag från ovanstående kräver dispens, och kontakt måste tas med StHF:s tävlingskansli.

Matchflyttning utan godkännande
Då matchflyttning utan StHF:s vetskap ställer till med extra besvär och kostnader uttages ytterligare en administrationsavgift på 2000 kr av hemmalaget, utöver den eventuella vanliga flyttavgiften.
Om det upprepas kommer dryga böter, eller eventuella diskvalifikationer, att utdömas mot felande part.

Avbruten match
Vid avbruten match kan felande part bli skyldig att betala de kostnader som uppstår, samt kan även bestraffas på annat sätt.

Uteblivande från match
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0-10. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som uppkommit i samband med den inställda matchen samt fastställd wo-avgift (en anmälningsavgift). Avgiften skall vara inbetald inom fem dagar på StHF:s bankgiro 206-3469.
Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts ur tävlingen och betalar dessutom fastställd wo-avgift. Föreningen kan dock med angivande av godtagbara skäl senast tredje dagen efter det att matchen skulle ha spelats skriftligen hos StHF begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala en återinträdesavgift (= ny anmälningsavgift).
När det gäller spel i d-ungdomsklasserna kan lag vid ett tillfälle lämna återbud senast onsdagen före aktuell spelhelg. Om lag meddelar sin frånvaro senare under aktuell spelvecka alternativt inte meddelar sig alls, får föreningen betala en wo-avgift på 500 kronor. Om ett lag uteblir för andra gången stryks laget och full urdragningsavgift tas ut (två anmälningsavgifter, minus eventuella redan inbetalda wo-avgifter).

Antal spelare vid matchstart
För att domaren skall blåsa till match måste minst fem spelare (på miniplan minst fyra) vara på plats och antecknade i matchprotokollet/laguppställningsformuläret.

Sjukdom 
Vid ett stort antal fall av sjukdom inom aktuell spelartrupp finns möjlighet att mot uppvisande av sjukintyg undertecknade av skolläkare, vårdcentral, vårdnadshavare eller liknande, få ställa in och flytta match även om normala flyttningsregler inte kan uppfyllas. TK avgör från fall till fall.
Kontakta StHF:s kansli för mer information.

 
Omlottning av serier
Om en serie drabbas av många urdragningar kan TK lotta om och lägga till spelomgångar för att de kvarvarande lagen ska få tillräckligt med matcher. Eventuella omlottningar sker bara fram till och med juluppehållet.

Specifika bestämmelser för åldersgrupper i ungdomsserierna


Juniorer
Ålderklass: Födda 1998-2000 och senare. I Junior-SM och JDM får endast födda 1999 och senare deltaga.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter. I högsta serienivå är det tidsstopp vid 7m-kast och utvisningar. Dessutom har lagen en lag-time-out var/halvlek. Här skall också finnas utbildade funktionärer som assisterar domarna. I övriga juniorer är det "rullande tid". 
I matcher av utslagskaraktär där match slutar oavgjort kommer förlängning 2x5 minuter att tillgripas. Därefter följer straffläggning enligt regelboken.
Bollstorlek: Herrjuniorer - stl 3, damjuniorer - stl 2.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Folksam.
Punktmarkering: Är tillåtet.
Representation: Om en förening har anmält fler än ett juniorlag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag går till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet). Går bara ett lag till slutspel är alla spelare disponibla.
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i juniorserierna. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: Det råder en generell dispens för två äldre spelare. Det finns ingen begränsning på åldern för dessa två spelare. Spelarna behöver inte heller vara namngivna; det kan vara olika spelare från match till match.
Tänk på att ansöka om dispens om ni skall spela turneringar utanför Stockholm, då Stockholms utökade definition av juniorklassen att omfatta tre åldersklasser kanske inte gäller.

Pojkar och flickor 01
Åldersklass: Födda 2001-2002 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter. 
I matcher av utslagskaraktär där match slutar oavgjort kommer förlängning 2x5 minuter att tillgripas. Därefter följer straffläggning enligt regelboken.
Bollstorlek: pojkar - stl 2, flickor - stl 1.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Folksam.
Punktmarkering: Är ej tillåtet.
Representation: Om en förening har anmält fler än ett a-ungdomslag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag går till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet). Går bara ett lag till slutspel är alla spelare disponibla.
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Den äldsta åldersgruppen blir juniorer (se deras bestämmelser). Den yngre åldersgruppen rankas efter fjolårets resultat när serierna läggs om inför nästa säsong.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM.

Pojkar- och flickor 03
Åldersklass: Födda 2003 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 20 minuter. 
I matcher av utslagskaraktär där match slutar oavgjort kommer förlängning 2x3,5 minuter att tillgripas. Därefter följer straffläggning enligt regelboken.
Bollstorlek: pojkar - stl 1, flickor - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Om en förening har anmält fler än ett 03-lag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Det finns dock två undantag inför slutspelet: Om flera lag går till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet). Går bara ett lag till slutspel är alla spelare disponibla. Alternativt att man valt att spela med låst trupp (läs om fri representation/låst trupp här).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Se StHF:s webbplats under säsongen.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM.

Pojkar- och flickor 04
Åldersklass: Födda 2004 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 20 minuter. 
I matcher av utslagskaraktär där match slutar oavgjort kommer förlängning 2x3,5 minuter att tillgripas. Därefter följer straffläggning enligt regelboken.
Bollstorlek: pojkar - stl 1, flickor - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Om en förening har anmält fler än ett 04-lag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag går till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet). Går bara ett lag till slutspel är alla spelare disponibla. Alternativt att man valt att spela med låst trupp (läs om fri representation/låst trupp här).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Se StHF:s webbplats under säsongen.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt. 

Pojkar och flickor 05
Åldersklass: Födda 2005 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 15 minuter. 
I matcher av utslagskaraktär där match slutar oavgjort kommer förlängning 2x3,5 minuter att tillgripas. Därefter följer straffläggning enligt regelboken.
Bollstorlek: pojkar - stl 0, flickor - stl 0
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Om en förening har anmält fler än ett 05-lag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Alternativt att man valt att spela med låst trupp (läs om fri representation/låst trupp här).
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen.
Upp- och nedflyttning: Se StHF:s webbplats under säsongen.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt.

Pojkar- och flickor 06
Åldersklass: Födda 2006 och senare.
Antal spelare/match : Max 17 st.
Speltid: 2 x 15 minuter.
Särskilda förutsättningar: Stor plan med påhängsribba.
Bollstorlek: pojkar - stl 0, flickor - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation : Om en förening har anmält fler än ett 06-lag gäller fri representation mellan dessa (läs om fri representation här). Alternativt att man valt att spela med låst trupp (läs om fri representation/låst trupp här).
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen. Åldersklassen spelas med påhängsribba. Inga officiella tabeller existerar, men resultat ska rapporteras.
Upp- och nedflyttning: Se StHF:s webbplats under säsongen.
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: I denna klass så är det möjligt för föreningen att söka dispens för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det kommer att vara relativt enkelt att få dispens beviljad.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt.

Pojkar och flickor 07
Åldersklass: Födda 2007 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela.
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Särskilda förutsättningar: Stor plan med påhängsribba förutom i de grupper som spelar minihandboll.
Bollstorlek: pojkar stl 0, flickor - stl 0 (minihandboll: minihandbollar)
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin. Man kan också välja att spela på stor plan med påhängsribba och mjukluftboll, eller minihandboll på "tvären" som spelas med skumboll. Beroende på hur länge barnen har tränat och vilken nivå de har nått så kan man välja spelform.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande.  
Matchflyttning: Se under gemensamma föreskrifter.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt.

Pojkar och flickor 08
Åldersklass: Födda 2008 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela.
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Särskilda förutsättningar: Minihandboll
Bollstorlek: pojkar - minihandbollar, flickor - minihandbollar
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigtförfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin. Här gäller bara minihandboll på "tvären" som spelas med minihandboll.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande.
Matchflyttning: Normalt sett flyttas inga sammandrag - om det inte har uppstått problem med halltiderna. Om ett enskilt lag ej kan komma till spel skall arrangören meddelas i god tid, så att de kan göra nödvändiga ändringar i spelschemat.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Tänk på att ansöka om dispens om ni ska spela turneringar utanför Stockholm, då reglerna kan vara annorlunda i andra distrikt.

Pojkar och flickor 09
Åldersklass: Födda 2009 och senare. Spelas våren 2018.
StHF arrangerar i denna klass Handbollsfestivalen, mer information kan du få här>>>.

 

 

Bestämmelser beträffande domare och funktionärer inom StHF

 

 

Domarens skyldigheter

Elit- och förbundsdomare är skyldig att döma minst 15 matcher åt StHF under ett spelår.

För att regions- och distriktsdomare skall få behålla utfärdad domarlegitimation erfordras att han/hon under ett spelår dömer minst 25 matcher, undantag gäller de domare som är 20 år och yngre där det gäller minst 15 matcher under ett spelår. Om så ej blir fallet kan domarens förening ej tillgodoräkna sig denna domare. 

Krysslistan i Domarwebben fungerar som en önskelista. De dagar du inte är kryssad räknas som tillgänglig för tillsättning. Återbud till lördag/söndagsmatcher där du blivit tillsatt skall lämnas till ansvarig för domaråterbuden senast måndag klockan 16.30 före matchveckan. Efter denna tidpunkt ansvarar tillsatt domare för att ersättare anskaffas samt att även vederbörande klubb och StHF:s domartillsättare underrättas. Är du redan grönmarkerad i handbollswebben är det din skyldighet att anskaffa ersättare.

Återbud till övriga matchdagar skall lämnas senast sju (7) dagar före utsatt matchdag. Efter denna tidpunkt ansvarar tillsatt domare för att ersättare anskaffas samt att även vederbörande klubb och StHF:s domartillsättare underrättas.

Domare och funktionär är skyldig att deltaga i av förbundet anordnad utbildning.

För att komma väl förberedd till match skall domaren och funktionären vara på plats i spelhall i god tid. När det gäller Allsvenskan Damer, div 1-2 damer samt div 2-3 herrar skall domarna inställa sig senast 1 timme innan matchstart. För övriga matcher gäller minst 30 minuter innan.

Om tillsatt domare inte inställer sig till match skall domaren skicka en skriftlig förklaring till domare@stockholmhandboll.se om orsaken till frånvaron senast dagen efter matchdag. Om detta ej sker kan domarkomitén utdöma reprimand eller avstängning. 

Anmälan till bestraffning

En eventuell anmälan på spelare, lagledare, förening etc. skall skriftligen insändas till StHF. I anmälan skall anges: seriens namn, lagets fullständiga namn, matchdatum och idrottshall samt namn och adress på person(-er) som rapporteras. Anmälan skall innehålla tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången samt en ingående redogörelse för händelseförloppet. Av SHF tillhandahållen blankett skall användas. Finns att hämta och fylla i på Domarwebben.

Förenings skyldighet: Arrangemang

Föreningarna har skyldighet att tillsätta distriktsutbildade tidtagare och sekreterare på sina respektive hemmamatcher i följande serier: Division 2-damer, Division 3-herrar, Division 3-damer, Division 4-herrar, Division 4-damer, Division 5-herrar samt ungdomsserierna ner till B-ungdom. C och D-ungdom gäller utbildade föreningsfunktionärer. I serier där EMP tillämpas har föreningen skyldighet att tillhanda erforderlig dator för funktionärerna där Digimatch finns att tillgå. Internetuppkoppling i distriktsserierna är inget krav.

I matcher där det krävs förbundsfunktionärer kan det finnas tillfällen där en distriktsfunktionär kliver in om detta behövs. Dock måste en funktionär vara minst utbildad förbundsfunktionär. I matcher där det krävs distriktsfunktionärer kan det finnas tillfällen där en föreningsfunktionär kliver in om detta behövs. Dock måste en funktionär vara minst utbildad Distriktsfunktionär. 

Svenska Handbollförbundet tillsätter utbildade funktionärer i följande serier: Elitserien herrar, Elitserien damer samt Allsvenskan herrar.

Regionsansvarig Handbollsförbundet ÖST tillsätter utbildade funktionärer i följande serier: Allsvenskan damer, Damer div.1 och Herrar div.1 & 2.

 

 

Förenings skyldighet: Domarfrånvaro

Om en domare eller funktionär ej infunnit sig till match, åligger det deltagande lag att hålla med domare och/eller funktionär. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att matchledare/funktionär snabbt tillsätts. Bortalaget skall dock underrättas om den vidtagna åtgärden, eftersom bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta ytterligare en domare, så att 2- domarsystem kan tillämpas. Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatte domaren utgår dock i de fall 1-domarssystem normalt tillämpas. OBS! Match får aldrig ställas in beroende på att domare eller funktionär saknas.

Rapport om domarfrånvaro och/eller funktionärsfrånvaro skall skickas via e-brev till StHF på domare@stockholmhandboll.se med uppgifter om match nr, serie, datum och hall samt vem som uteblivit. Märk att det inte räcker att skriva på protokollet då detta inte alltid kommer TK tillkänna. TK har en strikt policy vid uteblivande utan rimlig orsak.

Arvode: Domare och funktionär

Här är de fastställda arvodena för domare och funktionärer säsongen 2017-2018. Ni återfinner även dokumentet för nedladdning i dokumentbanken. (Arvoden för förenings domare/funktionärer är rekommendationer, egna regler kan gälla, hör med din klubb vad som gäller).

Föreningarna har ingen skyldighet att utbetala domararvode och reseersättning om inte godkänt kvitto användes. Kvitto finns att ladda ned i dokumentbanken på StHF:s hemsida.

Matchersättning domare

 

Division 2 herrar

760:-

Division 3 herrar

540:-

Division 4 herrar

400:-

Division 5 herrar

375:-

Allsvenskan damer

1200:-

Division 1 damer

735:-

Division 2 damer

450:-

Division 3 damer

400:-

Division 4 damer

350:-

Trim- och motion

200:-

Juniorer

275:-

DM seniorer

275:-

DM juniorer

210:-

Sommarserien, seniorer & juniorer

230:-

Sommarserien ungdom

160:-

Ungdom 2 x 25 minuter

200:-

Ungdom 2 x 20 minuter

165:-

Ungdom 2 x 15 minuter

145:-

USM U18/U16/U14

300:-/245:-/200:-

Matchersättning funktionärer

 

Handbollsligan

600:-

Elitserien damer

500:-

Allsvenskan herrar

450:-

Division 1 herrar, Allsvenskan Damer

380:-

Division 2 herrar, division 1 damer

300:-

Senior Distrikt

225:-

USM U18/U16/U14

160:-/135:-/110:-

Ungdom StHF

120:-

 

Reskostnadsersättning

Reskostnadsersättning med bil utgår med 3,8 kr/km enligt SHF:s regelverk (1,85 Skattefri del, 1.95 skall beskattas) detta förutsatt att bil används, eller enligt SL:s taxa. 30:- enkel resa 60:- T/R. Köper man biljett till fullt pris så skall kvitto på biljett bifogas, domaren har då rätt till full ersättning enligt SL:s taxa 60:- enkel och 120:- T/R.

Ersättning utgår från domarens/funktionärens bostad till aktuell spelhall med närmaste och effektivaste kommunikationsmedel. Om resa med SL skall vara skattefri så måste biljett bifogas. Annars skall denna läggas till på övriga arvodet och beskattas.

Vid regiontillsatta matcher gäller SHF:s resekostnadsersättning (SHF Ekonomiska Bestämmelser).

INGA DUBBLA resor får tas ut. Utan SHF:s tidstraktamente gäller enligt nedan:

Mer än 4 timmar men mindre än 10 timmar (Hem – Hem): 95:-
Mer än 10 timmar (Hem – Hem): 190:-

Tänk här på att detta faktiskt gäller restid, inte väntan på tåg/tunnelbana och buss. Utan man räknar på tiden från Hem – Hall – Hem. Så säg att bussen tar 20 min till hallen, du är i hallen 2 timmar, men sedan måste du vänta två timmar på nästa buss. Då blir ändå bara ”Restiden” 2 timmar och 40 min. Viktig här att domarna fördelar kostnaden över alla lag man dömer för dagen (Speciellt viktigt att detta framkommer om man dömer i fler än en hall).

Reskostnadsersättningen skall fördelas lika på betalande föreningar då två eller flera matcher döms vid samma tillfälle. Överträdelse av denna bestämmelse anmäls skriftligt till StHF för tillrättavisning/bestraffning.

 

 

I förekommande fall avgör StHF tvistigheter om matcharvodets storlek.

Sociala medier
(Facebook, Twitter, YouTube, odyl)

Inom Svensk idrott och då främst Svensk Handboll har vi ett flertal policyn gällande bl.a. kränkande särbehandling, alkohol och tobak samt sexuella trakasserier och övergrepp.

Inom Svensk idrott accepteras ingen form av sexuella trakasserier.

Detta innebär att du som domare räknas som offentlig person och därmed bör du tänka på vad som syns utåt i de så kallade Sociala medierna.

Inga bilder eller annat som innehåller t.ex. pornografiska bilder/filmer, partybilder/filmer innehållande alkohol och tobak ej heller kränkande kommentarer av andra personer får förekomma på t.ex. Facebook, Twitter, YouTube mfl sociala medier.

Kamratanda

Kritisera aldrig en kollega, då Du befinner Dig bland publiken eller talar med en spelare, ledare, pressmän och andra. Du har kanske uppfattat situationen på ett helt annat sätt än de fungerande domarna och ska därför inte ta ställning till deras domslut på ett sådant sätt, att de lider skada därav. Tänk på, att nästa gång är det Du själv som befinner Dig på spelplanen. Diskutera gärna med Dina kolleger efter matchen/matcherna, men låt vederbörande koppla av ordentligt innan Du kommer med kritik.

Rättskommitténs handläggningsrutiner

Sammansättning

Rättskommittén (RK) består av en ordförande och minst två ledamöter. En tjänsteman från förbundets kansli är adjungerad att sköta handläggningen av inkomna ärenden.

Ansvarsområden

Rättskommittén i Stockholms Handbollsförbund behandlar och beslutar i bestraffningsärenden som rör spelare från det egna distriktet i följande tävlingar:

 • Ungdomstävlingar som Stockholms Handbollförbund arrangerar
 • Ungdomstävlingar som annat distrikt arrangerar
 • Ungdomsturneringar som arrangeras av förening
 • Division 2 damer och herrar
 • Division 3 damer och herrar
 • Division 4 damer och herrar
 • Division 5 herrar
 • Division 6 herrar
 • Damer trim och herrar trim

 

Anmälan

Anmälan till bestraffning ställs till RK, men ska skickas in till domaransvarig på Stockholms Handbollförbunds kansli på härför avsedd blankett.

Blanketten finns att ladda ned från Svenska Handbollförbundets webbplats. Den ska sedan skickas in per post till kansliet eller elektroniskt med egenhändig namnteckning (skannas in och skickas via e-post).

Blanketten finns även att hämta på domarwebben. Personer med behörighet kan logga in och där göra sin anmälan direkt. Då behövs ingen namnteckning eftersom inloggningen är personlig och därför räknas som namnteckning.

Domaransvarig kontrollerar att rätt instans behandlar ärendet. Därefter lämnas ärendet över till handläggaren i RK.

Ärendegång

Handläggningen består av följande:

 • Anmälan skickas till RK för kännedom.
 • Kopia på anmälan skickas till den anmäldes förening för vidarebefordran till den anmälde. Till det bifogas ett följebrev.
 • I den bifogade informationen begär RK skriftligt yttrande över den bifogade anmälan till bestraffning. Det är frivilligt att yttra sig.
 • Eventuellt yttrande ska vara förbundet tillhanda inom sjunde dagen efter poststämpelns datum.
 • Om inget yttrande har inkommit så lämnas ärendet till RK för beslut.
 • Om yttrande har inkommit från den anmälde, får anmälaren möjlighet att svara på detta. Anmälaren ska svara skyndsamt, vanligtvis inom 4-5 dagar.
 • Anmälaren kan välja att svara på den anmäldes yttrande.
 • Om RK anser att det finns behov så kan även kompletterande yttranden tas in från andra parter.
 • När yttrandegången är klar så behandlar RK ärendet med all skriftväxling samlad och fattar beslut.

 

Beslut

RK beslutar om eventuell bestraffning, tillrättavisning eller så har RK inte funnit att personen har gjort sig skyldig till anmäld förseelse.

Bestraffning leder till avstängning och/eller böter. En tillrättavisning är en skriftlig varning där det konstateras att ett fel har begåtts men där RK inte anser att en bestraffning ska dömas ut.

RK:s beslut skickas ut till den anmäldes förening för vidarebefordran till den anmälde. Beslutet skickas med den vanliga postgången, men föreningen får även ett mejl där den informeras om att beslutet har skickats.

Kopior på beslut skickas till den anmäldes förening, den/de anmälande, samt Svenska Handbollsförbundet.

 

Överklagan

I beslutet finns information om hur en eventuell överklagan ska gå till, inom vilken tid och att den då ska skickas till nästa instans, det vill säga Svenska Handbollförbundet.

Uppdaterad: 2018-01-04 15:50
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Serieindelning säsong 18-19

2018-05-17

Ta en titt på serieindelningarna för Seniorer…

Slutspel och Stockholm Handboll Finals 2018

2018-05-09

Hjälp oss utvärdera

Finallagen klara

2018-04-28

#sthlmhandbollfinals

Livestreama Stockholm Handboll Finals 2018

2018-04-24

Hålltider för finaldagen samt länk till…

STHLM Handboll Finals 2018

2018-04-18

Spelprogram 28 april

 
Stockholms Handbollförbund
Smedjegatan 8
131 54 Nacka
Telefon: 08-55606890