Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom


Den 1 Juli 2018 introducerades
Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom. 

Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) är ett dokument som samlar ett antal centrala bestämmelser för barn och ungdomar. Syftet är att skapa ett gemensamt ramverk för barn- och ungdomshandbollen i Sverige.

Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom (TBBU) kompletterar de ordinarie Tävlingsbestämmelserna (TB) och Tävlingshandboken (TH) med särbestämmelser och rekommendationer för barn och ungdom. Om TBBU och TB:s alternativt TH:s ordalydelser motsäger varandra är det TBBU som gäller.

Serieadministratör som har starka skäl att göra undantag från någon paragraf i dessa bestämmelser har möjlighet att ansöka om det till Svenska Handbollförbundet.

Nedan finner ni länkar till Tävlingsbestämmelserna för barn och ungdom, bilagor, samt Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund Barn och Ungdom.

Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.


Tävlingsbestämmelserna för Barn och Ungdom

<<<PDF FIL>>>

Bilaga.1 
Bilaga.2
Bilaga.3
Bilaga.4
Bilaga.5

Tävlingsbestämmelser Barn och Ungdom

Har du tänkt på?
Att byta förening barn och ungdom
Ansökan om Matchflytt (skapad av StHF)
Ansökan om samverkan
Matchvärdar

 Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund
Barn och Ungdom

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10

0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
Benämningar
Administration
Serieindelningar
Spelordning
Kallelse
Domare och domarfrånvaro
Matcharvoden
Inställd match
Avstängningar
Årsavgifter

Anmälningsavgifter
Avgifter vid walkover (WO)
Avgifter vid urdragning
Matchflyttsavgifter
Domaradministration
Matchtider
Byte av handbollsdräkt
Matchprotokoll
Matchflytt
Matchflytt utan godkännande

Avbruten match
Uteblivande från match
Antal spelare vid matchstart
Sjukdom
Ändring av adress
FöreningsansvarKort sammanställning av varje åldersklass

U.19  
U.16 
U.14 
U.13 
U.12
U.11 
U.10 
U.9 
U.8 
Födda 2000-2002
Födda 2003-2004
Födda 2005
Födda 2006
Födda 2007
Födda 2008
Födda 2009
Födda 2010
Födda 2011

 

 


Tävlingsföreskrifter för Stockholms Handbollförbund Barn och Ungdom

Benämningar
Svenska Handbollförbundet = SHF
Stockholms Handbollförbund = StHF
Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté = TK
Stockholms Handbollförbunds Rättskommitté = RK
Tidtagare/sekreterare = Funktionär

Administration
Distriktsserier, trimserier, ungdomsserier, Newbody Cup, Sporrong Cup och distriktsmästerskapen (DM) administreras av StHF:s styrelse.
Vissa förbundsserier kan av SHF delegeras att administreras av StHF.

Serieindelning och seriesammansättning
Fastställs av TK.

Spelordning
Fastställas av TK. Lag i samma grupp möter varandra en, två eller flera gånger enligt TK:s bestämmande.

Om en serie drabbas av många urdragningar kan TK lotta om och lägga till spelomgångar för att de kvarvarande lagen ska få tillräckligt med matcher. Eventuella omlottningar sker bara fram till och med juluppehållet. 

Kallelse
På StHF:s hemsida www.stockholmhandboll.se intagen spelordning gäller som kallelse. Särskild kallelse kan dock ske.

Domare och domarfrånvaro
StHFs domaransvarig tillsätter domare i ungdomsserier (vissa åldersgrupper undantagna, se respektive serie). Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att matchledare snabbt tillsätts varvid dock det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta en domare så att tvådomarssystem kan tillämpas. Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatta domaren utgår dock då endomarssystem normalt tillämpas. OBS! Gäller frågan om arvode till en domare gäller i div 5 herrar och div 4 damer och nedåt.

Domare som blir sen till match måste underätta domarkollega på plats och arrangör om kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat matchen tillåter detta. Samt att man då får hoppa in när andra halvlek startar, aldrig under en pågående match. Domaren som är sen har då rätt till halva arvodet för matchen.

Rapport om domarfrånvaro skall e-postas till domare@stockholmhandboll.se med uppgifter om matchnummer, serie, datum och hall samt vem som dömde matchen.  

Varje förening som har lag anmälda till serier administrerade av Stockholms Handbollförbund är skyldig att tillhandahålla domare enligt följande. Serierna som är inräknade sträcker sig från U13 – D2/H3.

 • 1 – 2 anmälda lag = 1 domare
 • 3 – 4 anmälda lag = 2 domare
 • 5 – 7 anmälda lag = 3 domare
 • 8 – 10 anmälda lag = 4 domare
 • 11 – 15 anmälda lag = 5 domare
 • 16 – 20 anmälda lag = 6 domare
 • 21 – 25 anmälda lag = 7 domare
 • 26 anmälda lag eller fler = 8 domare

Kostanden per saknad domare för föreningar inom Stockholmsdistriktet är 2000 kr / domare. För föreningar utanför Stockholmsdistriktet är kostanden 1000 kr / saknad domare.

Föreningar med endast trim-lag eller seniorlag i de högre seniorserierna (D2, D3, H3, H2) kan beviljas dispens från denna regel. Begäran om dispens skall göras i samband med anmälan till seriespel. För föreningar som endast har anmälda lag i de högre seniorserierna (D2, D3 H3, H2) administrerade av Stockholms Handbollförbund samt ett annat hemmadistrikt än Stockholm – gäller inte dessa regler. För Föreningar som har ett eller flera ungdomslag anmälda till serier administrerade av Stockholms Handbollförbund samt ett annat hemmadistrikt än Stockholm – gäller reglerna.

Detta beslut har framtvingats av rådande domarbrist och understryker förbundets tidigare beslut – som måste respekteras av varje förening – att varje förening har skyldighet att ställa domare till förbundets förfogande.

För att föreningen ska kunna tillskriva sig en domare behöver domaren uppfyllt vissa krav under säsongen. Om domaren uppfyller dessa krav är domaren godkänd. Kraven är följande:

 • Utbildat sig till distriktsdomare, regiondomare, förbundsdomare eller elitdomare innan säsongsstart.
 • I samband med kursanmälan och säsongsstart angett en hemmaförening i sin egen profil på domarwebben
 • För distriktsdomare som är 20 år eller yngre ska domaren ha dömt minst 20 matcher på distriktsnivå.
 • För distriktsdomare som är 21 år eller äldre ska domaren ha dömt minst 25 matcher på distriktsnivå
 • För regiondomare, förbundsdomare och elitdomare är kravet minst 15 dömda matcher på distriktsnivå. I antalet matcher räknas även dömda matcher i USM steg 1 – 4, MI uppdrag samt andra officiella uppdrag i förbundets regi. 

Matcharvoden
Arrangerande förening betalar domarna vid alla seriematcher i ungdomsserierna. I slutspelet delar lagen på funktionärs- och domarkostnaderna. Detta gäller vid så väl gruppspel som cupspel. Vid gruppspel är det kostnadsfördelning i hela gruppen som gäller. StHF betalar domare och funktionärer vid finalerna.

Vid utbetalning av matcharvode till domare och funktionärer, ange Macthnummer. Matchnummret består av 10 siffror där varje specifik match har ett unikt matchnummer.

Inställd match
Förening är skyldig att underrätta tävlingsansvarig samt domaransvarig på StHF, motståndarlag, funktionärer och domare om match måste inställas. Att e-posta räcker i normala fall inte, men om ansvarig tjänsteman inte kan nås ska ett gemensamt meddelande till berörda parter (förbundet, motståndarlaget, funktionärer och domare) skickas via e-post. Observera att lag som ställer in match alltid riskerar att dömas som förlorare på walkover (WO), samt att detta kan medföra uteslutning ur serien.
Förening vars lag av något skäl inte spelat match enligt utsänd matchkallelse måste kontakta StHF snarast, dock senast på tredje dagen efter ursprungligt matchdatum skriftligt förklara varför matchen ej har genomförts. 

Avstängningar
Spelare och ledare som får två röda kort i samma serie/tävling blir automatiskt avstängda i en match. Ansvaret för att se till att detta efterlevs åvilar lagens respektive ledare. 
Spelare som erhållit ett direktrött kort i matchens sista spelminut, vilket är kopplat till den nya regelbokens regel 8:10 c, d, är diskvalificerad för resten av matchen. Dock skall domarna avge skriftlig rapport till bestraffning vilket sker till administrerande förbund. 
Om en spelare/ledare ändå deltar när han/hon skulle varit avstängd och protest mot detta inkommer - ändras matchresultatet till förlust med 0-10, om inte det faktiska resultatet är mer fördelaktigt för motståndarna. Dessutom anmäls den felande personen respektive lagansvarig i den aktuella matchen till RK. 

Tävlingsavgifter
Nedan följer en genomgång av vilka tävlingsavgifter som gäller i de olika tävlingarna.


Årsavgifter

Administrationsavgift (årsavgift) 2000 kr/förening


Anmälningsavgifter

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

RegionsTolvan
Sporrong Minihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1200kr/lag
1050kr/lag


Avgift vid walkover (WO)

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

RegionsTolvan
Sporrong MInihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1200kr/lag
1050kr/lag


Avgift vid urdragning

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8

RegionsTolvan
Sporrong Minihandbollcup

2400kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
2100kr/lag
1800kr/lag
1800kr/lag
850kr/lag
850kr/lag
850kr/lag

1200kr/lag
1050kr/lag


Matchflyttsavgifter

-Flyttning minst 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya

-Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya
(Äldre och yngre ungdom)

-Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie
speldatum och 14 dagar före nya (Barn)

-Flyttning utan tillstånd

Flyttning närmare än 5 kalenderdagar före ordinarie och nytt speldatum - beviljas endast i undantagsfall

0kr/match

 

1000kr/match


500kr/match


2000kr/tillfälle

 


Domaradministration

En domare som saknas
Två domare som saknas
Tre domare som saknas
Fyra domare som saknas
Fem domare som saknas                              
Sex domare som saknas
Sju domare som saknas
Åtta domare som saknas

 2000 kr
 4000 kr
 6000 kr
 8000 kr
10000 kr
12000 kr
14000 kr
16000 kr


Matchtider

Nedan följer en genomgång av vilka matchtider som gäller i de olika tävlingarna.
Det åligger lagen och domarna att inställa sig till match i god tid så att avkast kan ske på fastställt klockslag.

U19
U16
U14
U13
U12
U11
U10
U9
U8
2x25 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x20 min (utbildningstimeout)
2x20 min (utbildningstimeout)
2x15 min (utbildningstimeout)
2x15 min (utbildningstimeout)
1x20 min (timeout efter 10 min)
1x20 min (timeout efter 10 min)
Handbollfestival

Matchtider övriga tävlingar
RegionsTolvan
Sporrong Minihandbollcup
2x15 min
Avgörs efter anmälningstidens utgång


Byte av handbollsdräkt 
Om två lag har likartad tröjfärg skall lag som står som bortalag i matchkallelsen byta till annan tröjfärg. Målvakternas tröjfärg skall skilja sig ifrån samtliga utespelares tröjfärg. Tröjfärgen för respektive målvakt skall behållas under hela matchen.

Matchprotokoll
Följande ungdomsserier administreras sv StHF använder EMP; U19, U16, U14, U13 och U12. I åldersklasen U11 redovisas matcherna som "spelade" med hjälp av SMS rapportering eller inloggning i TA.  I höstens och Våren Spel används ett digitalt närvaroformulär. Du hittar formuläret HÄR >>>  Målsättningen är att säsongen 2019-2020 hantera allt digitalt. 

Inför match:
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag). De spelare som skall delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll granskar ledare (vilken som av de inskrivna ledarna) laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts av funktionärerna.

För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och antecknade i matchprotokollet. 

Matchflytt
Läs mer om matchflytt här.
Var observanta när ni har gått vidare i ungdoms-SM, så att eventuella matcher som måste flyttas verkligen flyttas i god tid (gäller bara matcher i samma åldersgrupp). Att upptäcka detta faktum allt för sent är ingen förmildrande omständighet. Eventuella undantag från ovanstående kräver dispens, och kontakt måste tas med StHF:s tävlingskansli. 

Matchflytt utan godkännande
Då matchflytt utan StHF:s vetskap ställer till med extra besvär och kostnader uttages dessutom en ytterligare administrationsavgift utöver matchflyttsavgift, på 2000 kronor av hemmalaget.
Om det upprepas kommer dryga böter, eller eventuella diskvalifikationer, att utdömas mot felande part. 

Avbruten match
Vid avbruten match kan felande part bli skyldig att betala de kostnader som uppstår samt kan även bestraffas på annat sätt. 

Uteblivande från match
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0-10. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som uppkommit i samband med den inställda matchen samt fastställd wo-avgift (en anmälningsavgift). 
Lag som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts ur tävlingen och betalar dessutom fastställd wo-avgift. Föreningen kan dock med angivande av godtagbara skäl senast fem dagar efter det att matchen skulle ha spelats skriftligen hos StHF begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala en återinträdesavgift (= ny anmälningsavgift). 

 Antal spelare vid matchstart
För att domaren skall blåsa till match måste minst fem spelare (på miniplan minst fyra) vara på plats och antecknade i matchprotokollet/laguppställningsformuläret. 

 Sjukdom 
Vid ett stort antal fall av sjukdom inom aktuell spelartrupp finns möjlighet att mot uppvisande av sjukintyg undertecknade av skolläkare, vårdcentral, vårdnadshavare eller liknande, få ställa in och flytta match även om normala flyttningsregler inte kan uppfyllas. TK avgör från fall till fall.
Kontakta StHF:s kansli för mer information.

Ändring av uppgiven adress 
Till StHF uppgiven adress borttages ut vårt register då posten returnerar utskickade försändelser med påskriften "Adressaten flyttad eller okänd". Ny adress skall därför snarast meddelas till StHF. Det är också vikitgt att av föreningen utsedd kontaktperson i olika ämnen meddelar om hans eller hennes e-postadress ändras (eller om ny kontaktperson utses, vilken e-postadress denne har).

Föreningsansvar
Förening är ansvarig för sina ledare och spelares uppförande i samband med match. 


Kort sammanställning av varje åldersklass

U19
Ålderklass: Födda 2000-2002 och senare. I USM för P18 deltar födda 2001 och senare. 
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter. 
Timeout: Två timeouter per lag och match gäller.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 19 - stl 3, Flickor 19 - stl 2.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Gjensidige.
Punktmarkering: Är tillåtet.
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U19. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: Det råder en generell dispens för två äldre spelare. Det finns ingen begränsning på åldern för dessa två spelare. Spelarna behöver inte heller vara namngivna; det kan vara olika spelare från match till match.
Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. 

U16
Åldersklass: Födda 2003-2004 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 25 minuter.
Timeout: Två timeouter per lag och match gäller.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 16 - stl 2, Flickor 16 - stl 1.
Klister: Vattenlösligt klister är tillåtet, men ej på skorna.
Licens: Från 1 oktober det år spelaren fyller 15 år skall spelaren ha giltig licens. Se vidare SHF: tävlingsbestämmelser 8:2 b. Licenserna är knutna till Gjensidige.
Punktmarkering: Är ej tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel). 
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta. 
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U16. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U14
Åldersklass: Födda 2005 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st. 
Speltid: 2 x 20 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 14 - stl 1, Flickor 14 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U14. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U13
Åldersklass: Födda 2006 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st.
Speltid: 2 x 20 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: pojkar - stl 1, flickor - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser. Det finns dock ett undantag inför slutspelet: Om flera lag anmäls till slutspel "låses" spelarna i och med att de spelar sin första slutspelsmatch för något av lagen (för resten av slutspelet).
Tävlingsform: Seriespel som avslutas med ett slutspel. De lag som är intresserade av slutspel kommer under våren att få anmäla att de vill delta.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U13. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. Dispenserna gäller inte i ungdoms-SM. Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U12
Åldersklass: Födda 2007 och senare.
Antal spelare/match: Max 17 st. 
Speltid: 2 x 15 minuter.
Timeout: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout.
Matchprotokoll: EMP
Bollstorlek: Pojkar 12 - stl 0, Flickor 12 - stl 0
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser.
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Lag från övriga distrikt har också rätt att ansöka om spel i U12. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten.
Ingen ansökan krävs för generell dispens.

U11
Åldersklass: Födda 2008 och senare.
Antal spelare/match : Max 17 st.
Speltid: 2 x 15 minuter.
Timeoute: Utbildningstimeout - är en styrd timeout som av sekretariat/domare tas vid närmast följande naturliga spelavbrott vid ungefär halva halvlekarna. Den är till för att tränarna ska kunna utbilda sina spelare. Ingen spelare lämnar planen vid utbildningstimeout
Matchprotokoll: Matcherna registreras som spelade med hjälp av SMS rapportering eller inloggning i TA.
Särskilda förutsättningar: Stor plan med påhängsribba.
Bollstorlek: Pojkar 11 - stl 0, Flickor 11 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fri representation inom samma förening och åldersklass. Spelare får delta i max två ungdomsklasser.
Tävlingsform: Seriespel. Det spelas inget slutspel i åldersklassen. Åldersklassen spelas med påhängsribba.Inom Svensk Handboll har vi ingen resultat- eller tabellvisning på hemsidor eller i skrivna dokument för klassen barn.
Upp- och nedflyttning: Förekommer inte. Skriftlig ansökan inför varje säsong vilken nivå man önskar spela i. Tävlingskommittén avgör sedan serieindelningen.
Matchflytt: Se under paragraf 1:5.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten.

U10
Åldersklass: Födda 2009 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela.
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Timeout: Utbildningstimeoute förekommer i matcher som har två halvlekar. I och med det föremkommer inte utbildingstimeout i U10.
Matchprotokoll: Närvaroformulär fylls i efter varje omgång av arrangören. Ni finner formuläret HÄR >>>
Särskilda förutsättningar: Spelform 6 mot 6 Stor plan med påhängsribba, spelform 5 mot 5 mindre plan med påhängsribba.
Bollstorlek: Pojkar 10 stl 0, Flickor 10 - stl 0.
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigt förfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin, Höstens Spel och Vårens Spel. Valmöjligheten finns att antingen delta i 6 mot 66 och/eller 5 mot 5. Beroende på hur länge barnen har tränat och vilken nivå de har nått så kan man välja spelform.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande. 
Matchflytt: Se under paragraf 1:5. Ha dock i åtanke att normalt sett flyttas inga sammandrag - om det inte har uppstått problem med halltiderna. Om ett enskilt lag ej kan komma till spel skall arrangören meddelas i god tid, så att de kan göra nödvändiga ändringar i spelschemat.
Uteblivande från match: Se under paragraf 1:13
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. 

U9
Åldersklass: Födda 2010 och senare.
Antal spelare/match: Obegränsat antal. Dock bör alla få spela. 
Speltid: 1x20 minuter (timeout efter tio minuter).
Timeoute: Utbildningstimeoute förekommer i matcher som har två halvlekar. I och med det föremkommer inte utbildingstimeout i U9.
Matchprotokoll: Närvaroformulär fylls i efter varje omgång av arrangören. Ni finner formuläret HÄR >>>
Särskilda förutsättningar: Minihandboll
Bollstorlek: Pojkar 9 - minihandbollar, Flickor 9 - minihandbollar
Klister/Vax: Är EJ tillåtet.
Punktmarkering: Är EJ tillåtet. Med punktmarkering menas att ensidigtförfölja 1-2 motståndare utanför frikastlinjen. Går man ut på 3 spelare eller fler så är det tillåtet (räknas som man-man-spel).
Representation: Fria övergångar mellan föreningens lag i respektive åldersgrupp.
Tävlingsform: Serierna spelas i sammandragsform med 2-3 matcher per tillfälle. Inga officiella tabeller existerar. Lagen anmäler sig till respektive termin, Höstens Spel och Vårens Spel. Här gäller bara minihandboll på "tvären" som spelas med minihandboll.
Slutspel: Finns inget.
Upp- och nedflyttning: Existerar inte. Lagen lottas in utifrån geografiskt tänkande.
Matchflytt: Normalt sett flyttas inga sammandrag - om det inte har uppstått problem med halltiderna. Om ett enskilt lag ej kan komma till spel skall arrangören meddelas i god tid, så att de kan göra nödvändiga ändringar i spelschemat.
Uteblivande från match: Se under gemensamma föreskrifter.
Spelardispenser: I denna klass så är det tillåtet för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Det råder ingen begränsning. Föreningens spelare i de två åldersklasserna får röra sig fritt mellan lagen.
För föreningar som har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för en ett år för gammal spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i sin ordinarie åldersklass eller äldre. För föreningar som inte har lag i åldersklassen ovanför gäller en generell dispens för två ett år för gamla spelare per lag och match. Dispensen gäller endast om spelaren (eller spelarna) inte spelar i äldre åldersklass.
Om en spelare som har en åldersdispens spelar med sin ordinarie åldersklass eller äldre så är dispensen förbrukad. Vid eventuellt missbruk från föreningarnas sida kan TK gå in och upphäva dispensmöjligheten. 

U8
Åldersklass: Födda 2011 och senare. Utövas december-mars.
StHF arrangerar i denna klass Handbollsfestivalen, mer information kan du få HÄR>>>

 


Utdrag ur SHF:s policy för barn- och ungdomshandboll

Verksamhetsidé
Handboll är en för alla tillgänglig attraktiv sport, som engagerar. Handboll spelas av barn, ungdomar och vuxna och omfattar både bredd- och elitverksamhet. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara med i Svensk Handboll.

Värdegrund
Verksamheten inom Svensk Handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och SHF:s policys och bestämmelser.

Den ska präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och ge den enskilde individen möjlighet till personlig utveckling.

Barn- och ungdomspolicy
Inom Svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdom- och seniorhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 11 år (det år tävlingen startar). Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 12 och 19 år (det år tävlingen startar). SHF:s policy för ungdomshandbollen är uppdelad i yngre och äldre ungdom. Yngre ungdom avser åldersgruppen 12–15 år och äldre ungdom avser åldersgruppen 16–19 år (det år tävlingen startar). Ungdomar från 17 år (det år tävlingen startar) får delta i seniorhandboll.

Barn och ungdomarna ska ges möjlighet att på demokratisk väg kunna påverka den verksamhet man är delaktig i.

Barn och ungdomar ska även stimuleras och motiveras till andra uppdrag inom handbollen så som organisationsledare, tränare, funktionär och/eller domare.

Människor har i alla tider jämfört sina prestationer, det är en del av det sociala samspelet. I handboll tävlar vi genom att spela matcher och syftet med att spela matcher handlar alltid om att göra sitt bästa. Inom barnhandbollen har vi inga serietabeller och i turneringar använder spelformer utan utslagningsmatcher. Att exempelvis utse bästa målgörare och matchens lirare gör vi tidigast från U12. För tränarna bör matchen vara en utvärdering på hur spelarna har tillgodogjort sig de färdigheter man tränat på före matchen.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll oavsett ambitionsnivå. Alla barn och ungdomar inom handbollen ska ges möjlighet att utöva parallella fritidsaktiviteter. Om den totala mängden träning och/eller tävling tenderar att bli för stor eller att aktiviteter krockar med varandra bör vi skapa förutsättningar för spelaren att delta på sina villkor.


Uppdaterad: 2020-01-13 16:32
Skribent: Maria Casado

Nyheter

RegionsTolvan omgång 3

2019-12-11

Gruppindelning klar inför omgång 3 helgen 8-9…

Laddad för Handbollfestivalen?

2019-11-15

Vecka 48 drar vi igång.

Välkomna till ungdomsmöte

2019-11-06

Hur förebygger vi våld och övergrepp inom…

Välkomna till Vårens Spel för U10 och U9, födda 2009 och 2010.

2019-10-28

Anmäl er senast 14 november.

Lottning klar

2019-10-21

Välkomna till RegionsTolvan Omgång 2 den 23-24…

Läs mer

Tävlingsbesämmelser för barn och ungdom

Bilaga.1 
Bilaga.2
Bilaga.3
Bilaga.4
Bilaga.5

 
Stockholms Handbollförbund
Östgötagatan 89 D
118 60 Stockholm
Telefon: 0855606890