Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser Seniorer


Följande tävlingsbestämmelser gäller för Seniorserierna i Stockholms Handbollförbund och kompletterar de ordinare Tävlingsbestämmelser (TB) och Tävlingshandboken (TH). Om StHFs och SHFs bestämmelser motsäger sig varandra är det SHFs som gäller.
Tävlingskommittén (TK) i StHF kan utfärda kompletterande anvisningar till Tävlingsbesämmelserna för StHF.


Ovetskap om föreskrifterna och regler fritager inte från ansvar.


Nedan följer en rad direktlänkar till rubriker i tävlingsbestämmelserna. Hela dokumentet ligger dock i en fil så det går även bra att skrolla sig nedåt i reglerna.


1. Tävlingsföreskrifter för Seniorserier inom Stockholms Handbollförbund
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
Benämningar
Administration
Serieindelningar
Spelordning
Kallelse
Domare och domarfrånvaro
Jäv för domare att döma
Matcharvode
Inställd match
Rätt att deltaga i tävling
Representation
Avstängningar
Distriktsmästerskap
Tävlingsavgifter
Matchtider

1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27

Byte av handbollsdräkt
Matchprotokoll
Matchflytt
Matchflytt utan godkännande
Avbruten match
Uteblivande från match
Protester
Klister
Upp- och nedflyttning
Ändring av adress
Föreningsansvar
Övrigt


Tävlingsföreskrifter för Seniorserierna inom Stockholms Handbollförbund

Benämningar 
Svenska Handbollförbundet = SHF
Stockholms Handbollförbund = StHF
Stockholms Handbollförbunds Tävlingskommitté = TK
Stockholms Handbollförbunds Rättskommitté = RK
Tidtagare/sekreterare = Funktionär

Administration
Distriktsserier, trimserier, ungdomsserier, distriksmästerskap (DM), Stockholm Handboll Finals, Newbody Cup, Sporrong Cup administreras av StHF:s styrelse.
Vissa förbundsserier kan av SHF delegeras att administreras av StHF.

Serieindelning och seriesammansättning
Fastställs av Region Öst och TK.

Spelordning
Fastställas av TK. Lag i samma serie möter varandra en, två eller flera gånger enligt TK:s bestämmande.

Kallelse
På StHF:s hemsida www.stockholmhandboll.se intagen spelordning gäller som kallelse. Särskild kallelse kan dock ske. OBSERVERA: Kallelse till nationell serie (HBL-div 5 herrar och SHE-div 4 damer) verkställs enligt SHF:s tävlingsbestämmelser.

Domare och domarfrånvaro
DK tillsätter domare och i DM, distriktsserier, trimserier, ungdomsserier (vissa åldersgrupper undantagna, se respektive serie) samt erforderliga funktionärer i aktuella nationella (motsvarande) matcher enligt direktiv från SHF. Om kallad domare ej infunnit sig till match, åligger det de deltagande lagen att hålla med domare. Förstnämnda lag på matchkallelsen (hemmalag) ansvarar för att matchledare snabbt tillsätts varvid dock det andra laget ovillkorligen skall underrättas om den vidtagna förändringen då bortalaget äger rätt (ej tvunget) att tillsätta en domare så att tvådomarssystem kan tillämpas. Endast domararvode till den av hemmalaget tillsatta domaren utgår dock då endomarssystem normalt tillämpas. OBS! Gäller frågan om arvode till en domare gäller i div 5 herrar och div 4 damer och nedåt.

Domare som blir sen till match måste underätta domarkollega på plats och arrangör om kontaktuppgifter finns att tillgå. Domaren får endast döma matchen om den kollega som startat matchen tillåter detta. Samt att man då får hoppa in när andra halvlek startar, aldrig under en pågående match. Domaren som är sen har då rätt till halva arvodet för matchen.

Rapport om domarfrånvaro skall e-postas till domare@stockholmhandboll.se med uppgifter om matchnummer, serie, datum och hall samt vem som dömde matchen.  

Varje förening som har lag anmälda till serier administrerade av Stockholms Handbollförbund är skyldig att tillhandahålla domare enligt följande. Serierna som är inräknade sträcker sig från U13 – D2/H3.

 • 1 – 2 anmälda lag = 1 domare
 • 3 – 4 anmälda lag = 2 domare
 • 5 – 7 anmälda lag = 3 domare
 • 8 – 10 anmälda lag = 4 domare
 • 11 – 15 anmälda lag = 5 domare
 • 16 – 20 anmälda lag = 6 domare
 • 21 – 25 anmälda lag = 7 domare
 • 26 anmälda lag eller fler = 8 domare

Kostanden per saknad domare för föreningar inom Stockholmsdistriktet är 2000 kr / domare. För föreningar utanför Stockholmsdistriktet är kostanden 1000 kr / saknad domare.

Föreningar med endast trim-lag eller seniorlag i de högre seniorserierna (D2, D3, H3, H2) kan beviljas dispens från denna regel. Begäran om dispens skall göras i samband med anmälan till seriespel. För föreningar som endast har anmälda lag i de högre seniorserierna (D2, D3 H3, H2) administrerade av Stockholms Handbollförbund samt ett annat hemmadistrikt än Stockholm – gäller inte dessa regler. För Föreningar som har ett eller flera ungdomslag anmälda till serier administrerade av Stockholms Handbollförbund samt ett annat hemmadistrikt än Stockholm – gäller reglerna.

Detta beslut har framtvingats av rådande domarbrist och understryker förbundets tidigare beslut – som måste respekteras av varje förening – att varje förening har skyldighet att ställa domare till förbundets förfogande.

För att föreningen ska kunna tillskriva sig en domare behöver domaren uppfyllt vissa krav under säsongen. Om domaren uppfyller dessa krav är domaren godkänd. Kraven är följande:

 • Utbildat sig till distriktsdomare, regiondomare, förbundsdomare eller elitdomare innan säsongsstart.
 • I samband med kursanmälan och säsongsstart angett en hemmaförening i sin egen profil på domarwebben
 • För distriktsdomare som är 20 år eller yngre ska domaren ha dömt minst 20 matcher på distriktsnivå.
 • För distriktsdomare som är 21 år eller äldre ska domaren ha dömt minst 25 matcher på distriktsnivå
 • För regiondomare, förbundsdomare och elitdomare är kravet minst 15 dömda matcher på distriktsnivå. I antalet matcher räknas även dömda matcher i USM steg 1 – 4, MI uppdrag samt andra officiella uppdrag i förbundets regi. 

Jäv för domare att döma
Förening/lag i nationella serier som anser att det föreligger jävsförhållande ska INNAN match begära att få detta noterat på matchprotokollet för att en eventuell protest ska kunnas ta upp till behandling.

Matcharvoden
I DM finalerna ersätts domare och funktionärer av StHF. I DM:s övriga matcher av ustlagskaraktär är det förlorande lag som betalar domaren. Kostnaden för funktionärer står arrangerande förening för. Vid eventulla omspel i dessa matcher betalar StHF efter att domaren insänt räkning. 

Ovan skrivna ersättningsbestämmelser gäller enbart för matcher anordnade av Stockholms Handbollförbund. I övriga matcher utbetalas matchersättningen och reseersättning av respektive hemmalag i direkt anslutning till matchen (Hemmalag = första angivna laget). I förekommande fall avgör StHF tvist om matcharvodets storlek. 
Domarens kvitto på mottagen ersättning bör skrivas på godkänd blankett som av domaren kan hämtas på Domarwebben. 
Domarna ska ange fullständiga uppgifter på reseräkningen.

Vid utbetalning av matcharvode till domare och funktionärer, ange Macthnummer. Matchnummret består av 10 siffror där varje specifik match har ett unikt matchnummer.

Inställd match
Förening är skyldig att underrätta tävlingsansvarig samt domaransvarig på StHF, motståndarlag, funktionärer och domare om match måste inställas. Att e-posta räcker i normala fall inte, men om ansvarig tjänsteman inte kan nås ska ett gemensamt meddelande till berörda parter (förbundet, motståndarlaget, funktionärer och domare) skickas via e-post. Observera att lag som ställer in match alltid riskerar att dömas som förlorare på walkover (WO), samt att detta kan medföra uteslutning ur serien.

Förening vars lag av något skäl inte spelat match enligt utsänd matchkallelse måste kontakta StHF snarast, dock senast på tredje dagen efter ursprungligt matchdatum skriftligt förklara varför matchen ej har genomförts.

Rätt att deltaga i tävling
Föreningen har rätt att deltaga i en tävling så snart den fått inträde i SHF och fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot såväl SHF som StHF. 

Representation
Herrar
Fri representationsrätt gäller i av StHF arrangerade reservlagsserie för herrar, dvs man behöver ej "stå över" några matcher för högre placerat lag för att få spela i "lägre" lag.

Damer
Fri representationsrätt gäller i av StHF arrangerade reservlagsserie för damer, dvs man behöver ej "stå över" några matcher för högre placerat lag för att få spela i "lägre" lag.

I övriga serier gäller SHF:s stadgar och tävlingsbestämmelser.
Läs gärna igenom tävlingsbestämmelsernas kapitel 8 om övergånsgbestämmelser och kapitel 9 om samarbetsavtal. Se SHF:s hemsida http://www.svenskhandboll.se.

Distriktsserier
I distriktsserier får föreningens representationslag och reservlag deltaga. Reservlag får endast deltaga i distriktets lägsta serie och detta tillåts endast om förbundet inte kan erbjuda spel i reservlagsserie.

Trimserier
I trimserier har spelare som under det kalenderår där aktuell trimserie startat fyllt 35 år eller äldre rätt att deltaga. Det är också tillåtet att ha med tre spelare som är yngre än 35 år. Spelarna måste vara behöriga att delta i seniorspel.

Ungdomsserier
I ungdomsserierna gäller särskilda föreskrifter för lags rätt att deltaga. Läs mer om ungdomsseriernas regelverk i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU).

Avstängningar
Spelare och ledare som får två röda kort i samma serie/tävling är automatiskt avstängda i en match. Ansvaret för att se till att detta efterlevs åvilar lagens respektive ledare.
Spelare som erhållit ett direktrött kort i matchens sista spelminut, vilket är kopplat till den nya regelbokens regel 8:10 c, d, är diskvalificerad för resten av matchen. Dock skall domarna avge skriftlig rapport till bestraffning vilket sker till administrerande förbund.
Om en spelare/ledare ändå deltar när han/hon skulle varit avstängd och protest mot detta inkommer - ändras matchresultatet till förlust med 0-10, om inte det faktiska resultatet är mer fördelaktigt för motståndarna. Dessutom anmäls den felande personen respektive lagansvarig i den aktuella matchen till RK. Läs mer om röda kort och avstängningar i Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser § 2:11. 

Distriktsmästerskap (DM)
Läs mer om senior-DM:s regelverk här.
Läs mer om U19-DM:s regelverk här.

Tävlingsavgifter
Nedan följer en genomgång av vilka tävlingsavgifter som gäller i de olika tävlingarna.

Årsavgifter
Administrationsavgift (årsavgift) 2000 kr/förening

Anmälningsavgifter

Herrar division 2
Herrar division 3
Herrar division 4
Herrar division 5
Herr Trim

Damer division 2
Damer division 3
Damer division 4
Dam Trim

9000 kr/lag
4500 kr/lag
3500 kr/lag
3500 kr/lag
3500 kr/lag

4500 kr/lag
3500 kr/lag
3500 kr/lag
3500 kr/lag


Straffavgifter

Walkoveravgift (H2, H3 och D2)

Walkoveravgift övriga

Garantiavgift (urdragningsavgift)

Återinträdesavgift

Reskostnad Gotland
 

SHF:s bestämmelser

Anmälningsavgift+reskostnad

Anmälningsavgift x2

Se anmälningsavgifter

12 spelare och två ledare
(färjeresa och övernattning)


Matchflyttningsavgifter

Flyttning 10 kalender dagar före

Flyttning 5-9 kalenderdagar före

Flyttning närmare än 5 kalenderdagar före
ordinare och nytt speldatum - beviljas endast i undantagsfall

Flyttning utan tillstånd

0 kr/match

1000 kr/match

 

 

2000 kr/tillfälleDomaradministration
En domare som saknas
Två domare som saknas
Tre domare som saknas
Fyra domare som saknas
Fem domare som saknas                              
Sex domare som saknas
Sju domare som saknas
Åtta domare som saknas

 2000 kr
 4000 kr
 6000 kr
 8000 kr
10000 kr
12000 kr
14000 kr
16000 kr


Matchtider
Nedan följer en genomgång av vilka matchtider som gäller i de olika tävlingarna. Det åligger lagen och domarna att inställa sig till match i god tid så att avkast kan ske på fastställt klockslag. 

Matchtider herrar
HBL - Division 3
Division 4 - Division 5
Reservserier
Distriktsmästerskapen
Trimserier
2x30 min (tre lagtimeout/lag)
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min
2x30 min (tre lagtimeout/lag)
2x20 min

Matchtider damer
SHE - Division 2
Division 3 -Division 4
Reservserier
Distriktsmästerskapen
Trimserier
2x30 min(tre lagtimeout/lag)
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x25 min
2x30 min (en lagtimeout/lag och halvlek)
2x20 min


Byte av handbollsdräkt
Ned till och med division 1 ska alla lag ha ett mörkt och ett ljust matchställ (gäller tröja). Bortalaget är alltid ansvariga att rätt tröjor medförs till match. Om bortalaget genomför match med fel tröjfärg ska detta rapporteras av domare/eventuell delegat och kan medföra ett vite om 5 000 kronor.
Val av tröjfärg:
a) Hemmalagets speltröja
b) Bortalagets tröjfärg
c) Hemmalagets målvaktströja
d) Bortalagets målvaktströja
e) Domarna väljer lämplig tröjfärg.

Extra målvaktströja ska uppvisas innan match och godkännas av domarna/eventuell delegat.

Målvakter i ett lag ska ha samma färg på sina tröjor. Extra målvaktströja till utespelare ska vara i exakt samma färg som ordinarie målvaktströja, hål för att siffran görs synlig måste täckas med ex. ett finmaskigt nät – uppklippta hål är inte tillåtet. Spel med väst är inte tillåtet. U16 och yngre har dispens från bestämmelsen om extra målvaktströjas utformning.

Ledarnas färg på tröja/jacka ska skilja sig från motståndarlagets utespelare.

Om långärmad tröja nyttjas under matchtröjan ska det vara samma färg på båda tröjorna.

Vid lika tröjfärg ska det lag som står som bortalag byta till annan färg.

Matchprotokoll
Följande seniorserier administreras sv StHF använder EMP; H2, H3, H4, D2, D3 och D4 samt trimserierna.

Inför match:
Ledare för respektive lag lämnar spelarlista vid det tekniska mötet där sådant genomförs, annars lämnas listorna till sekretariatet senast 30 minuter innan matchstart. De spelare som skall delta i matchen skall vara markerade samt max fyra (4) ledare. Vid matcher med EMP-protokoll granskar ledare laguppställningen före match. Protokollet ska godkännas efter att matchen är spelad och protokollet har färdigställts av funktionärerna.

Förförande i samband med match:

 1. Spelarlistan lämnas vid tekniska mötet, eller senast 30 min innan matchstart (i alla förbundsserier HBL, SHE, HA, DA, H1, D1 och H2 ska de lämnas vid det tekniska mötet).
 2. Innan matchen startar ser sekretariatet till att en av de inskrivna ledarna stämmer av mot EMP att inlagda spelare är korrekta. (Alla inskrivna ledare kan alltså göra detta).
 3. Efter matchen ska någon av de inskrivna ledarna söka upp sekretariatet och kolla av matchprotokollet så att rätt spelare står angivna för att ha deltagit på planen i matchen. Detta för att kunna följa de representationsbestämmelser som finns för spel i Samarbetsföreningar, B-lag os.v

Matchprotokoll enligt fastställt formulär upptagande spelares tröjnummer, för- och efternamn samt födelsedatum (år-mån-dag). Lagansvarig ledare är genom sin underskrift på protokollet ansvarig för uppgifternas riktighet.
När ny spelare anländer till match skall genom den lagansvarige ledarens försorg matchprotokollet kompletteras och anmälan ske till funktionär.
Matchprotokollet skall matchdagen insändas/inlämnas till StHF:s kansli. (eller i de fall då StHF inte administrerar en serie så ska protokollet skickas till det förbund som är administrerande förbund). Ansvaret härför åvilar respektive hemmalag dvs i matchkallelse första angivna lag.
För att ett lag skall få starta i en match, måste minst fem spelare vara på plats och antecknade i matchprotokollet.

Matchflytt
Läs mer om matchflytt här.

Matchflytt utan godkännande
Då matchflytt utan StHF:s vetskap ställer till med extra besvär och kostnader uttages dessutom en ytterligare administrationsavgift utöver matchflyttsavgift, på 2000 kronor av hemmalaget. 

 Avbruten match 
Vid avbruten match kan felande part bli skyldig att betala de kostnader som uppstår samt kan även bestraffas på annat sätt.

Uteblivande från match
Lag som inte infunnit sig till kallad match enligt spelordning eller kallelse utan godtagbara skäl förlorar matchen med 0-10 och ska uteslutas ur serien om inte godtagbara skäl föreligger. En skriftlig redogörelse ska vara förbundet tillhanda inom tre dagar. Föreningen betalar dessutom alla utgifter som uppkommit i samband med den inställda matchen samt wo-avgiften.
Lag som får spela kvar i serien trots en lämnad walkover och som för andra gången inte infinner sig till kallad match utesluts automatiskt ur tävlingen och betalar dessutom avgifter enligt ovan. Föreningen kan dock med angivande av godtagbara skäl senast tredje dagen efter att matchen skulle ha spelats skriftligen hos StHF begära att uteslutningen hävs. Föreningen skall vidare betala återinträdesavgiften (ny startavgift).
Dessutom gäller att lag som lämnar wo enligt SHF:s tävlingsbestämmelser § 1:8 till administrerande förbund betala ett belopp som motsvarar de kostnader föreningen skulle haft för att genomföra matchen(erna).
Lag som lämnar wo i någon av de två sista spelomgångarna betalar dubbel wo-avgift.

Protester
Skall protest avges måste meddelande om och orsaken till denna lämnas senast 60 minuter efter avslutad match till domarna, alternativt till StHF via e-post. Domarna är skyldiga att på matchprotokollet anteckna att protest kommer att avges och orsaken till denna.
Meddelandet måste därefter fullföljas med skriftlig protest som skall vara StHF tillhanda senast på femte dagen efter den match protesten avser. Undantag från denna tidsfrist gäller protest mot icke spelberättigad spelare där protesttiden är 14 dagar.
Protesten skall åtföljas av protestavgift kronor 300:- som är förverkad om protesten förklaras obefogad. Ingiven protest delges ofördröjligen berörda parter med begäran om yttrande senast en vecka (sju dagar) efter delgivning.
I protestskrivelsen anges följande: Seriens namn, matchnummer, lagens fullständiga namn, matchdatum, spelplats samt namn på domare. Protest skall innehålla tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången samt de närmare omständigheterna varvid även den bevisning som åberopas skall nämnas. Protest som inte är åtföljd av protestavgift eller inte inkommen inom föreskriven tid behandlas inte.

Klister
Klister får inte användas i skolornas gymnastiksalar eller i de hallar där förbud råder. Missbruk kan föranleda uteslutning ur respektive turnering och föranleda annan bestraffning.
Upprepade klagomål från hallägare, hallpersonal och de som ansvarar för städning i hallarna gör att förbundet - för att vi överhuvudtaget skall få spela och träna i dessa hallar - måste gripa in hårt när anmälan om klisterbruk inkommer.
Det är tillåtat att använda handbollsklister på spelskorna i HBL, SHE, Herrallsvenskans, Damallsvenskan Herr division 1 och Dam division 1. I övriga serier är det förbjudet att spela med handbollsklister på spelskorna.

Upp- och nedflyttning i serierna
Alla upp-, kval- och nedflyttningsstreck publiceras för respektive seniorserie på Stockholms Handbollförbunds webbplats. För mer info om vad strecken innebär - kontakta StHF.
Se även SHF:s tävlingsbestämmelser.

Ändring av uppgiven adress
Till StHF uppgiven adress borttages ut vårt register då posten returnerar utskickade försändelser med påskriften "Adressaten flyttad eller okänd". Ny adress skall därför snarast meddelas till StHF. Det är också vikitgt att av föreningen utsedd kontaktperson i olika ämnen meddelar om hans eller hennes e-postadress ändras (eller om ny kontaktperson utses, vilken e-postadress denne har).

Föreningsansvar
Förening är ansvarig för sina ledare och spelares uppförande i samband med match. 

Övrigt
I övrigt hänvisas till SHF:s tävlingsbestämmelser och till Tävlingsbestämmelser barn och ungdom.

Uppdaterad: 2019-10-04 18:07
Skribent: Maria Casado

Nyheter

RegionsTolvan omgång 3

2019-12-11

Gruppindelning klar inför omgång 3 helgen 8-9…

Laddad för Handbollfestivalen?

2019-11-15

Vecka 48 drar vi igång.

Välkomna till ungdomsmöte

2019-11-06

Hur förebygger vi våld och övergrepp inom…

Välkomna till Vårens Spel för U10 och U9, födda 2009 och 2010.

2019-10-28

Anmäl er senast 14 november.

Lottning klar

2019-10-21

Välkomna till RegionsTolvan Omgång 2 den 23-24…

 
Stockholms Handbollförbund
Östgötagatan 89 D
118 60 Stockholm
Telefon: 0855606890