Hem / Regionalisering

Regionalisering

I filmen förklarar projektledare Sture Gustafsson processen med regionaliseringen.

 

Nuläge

Arbetet med regionaliseringen är i en fas med inriktning på att konkretisera och ta fram underlag att slutligt kunna ta ställning till. De underlag som nu prioriteras är förslag till ny distriktsindelning, ny organisation och nya stadgar samt ett fortsatt arbete att belysa ekonomi och IT-frågor i en regional organisation. Totalt fem arbetsgrupper med deltagare från distriktsförbunden, förbundsstyrelsen och det centrala kansliet ingår i arbetet. 

Distrikten ska, senast den 13 september 2020, besvara en komplett remiss inför det kommande extra årsmötet, både remissen och ett missivbrev kan du läsa här. 

 

Framtid

Den 21-22 november kommer Svenska Handbollförbundet att hålla ett extra förbundsmöte för att ta ställning till frågan om övergång till en regional organisation.

 

Mål

Meningen är att svensk handboll har gått från 13 distrikt till 5 distrikt och är regionalt organiserad från och med den 1 januari 2022. Målet är att svensk handboll i och med en regionalisering kan

  • bedriva en enhetlig och likformig verksamhet oavsett geografisk tillhörighet.
  • bedriva en effektivare verksamheten där resurser kan frigöras till utvecklingsinsatser.
  • bedriva all verksamhet med högre kvalité.
  • öka möjligheterna för samverkan med föreningarna t.ex. i utvecklings- och rekryteringssammanhang.
  • minska det upplevda avståndet mellan förbund/distrikt/förening. 

 

Kort historik 

Inom idrottsrörelsen i Sverige har diskussioner förts om att se över distriktsförbundens (SDF) uppdrag/roll och därmed också de geografiska gränserna i syfte att skapa en effektivare och mer ändamålsenlig organisation. 2018 initierades arbetet med handbollens regionalisering.

2018 tillsatte Svenska Handbollförbundets förbundsstyrelse en utredningsgrupp med uppgift att belysa frågan, se över svensk handbolls nuvarande organisation samt lämna förslag på en mer effektiv organisationsmodell för framtida distriktsverksamhet. Utredningen presenterades under Temakonferensen och Förbundsmötet i augusti 2019. Förbundsmötet röstade igenom förslaget om att arbeta vidare med handbollens regionalisering.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med handbollens regionalisering. Ett tiotal arbetsgrupper med deltagare, totalt drygt 100 personer, från föreningar, distriktsförbund, Svensk Elithandboll och Svenska Handbollförbundets styrelse och centrala kansli deltog i arbetet.

I den inledande fasen av projektet inriktades arbetet på att beskriva utmaningar och möjligheter samt vilka förutsättningar och beslut som måste fattas för att skapa förutsättningar att gå över i en regional organisation inom svensk handboll. Områden som särskilt kom att belysas var tävling, utbildning, domare, IT, ekonomi, rekrytering/föreningsutveckling, organisation och bemanningsfrågor. Som en del i det inledande arbetet hade också distriktsförbundens styrelsekonferens den 11 - 12 januari 2020 regionaliseringen som tema. 

Den 14 mars 2020 samlades handbollens distriktsordförande tillsammans med förbundsstyrelsen i en gemensam ordförandekonferens. Syftet med konferensen var att ta del av och ges möjligheter att diskutera de slutsatser och förslag som arbetsgrupperna kommit fram till.

Den 12 september 2020 genomfördes en extra ordförandekonferens med anledning av regionaliseringen. Konferensen behandlade den framtida distriktsorganisationen inför Svenska Handbollförbundets extrainsatta, och beslutande, årsmöte som ska hållas den 21 november 2020.

 

Läs mer om regionaliseringen i följande artiklar

Framåtriktad ordförandekonferens genomförd, september 2020

Robert kontrar, mars 2020

Robert kontrar, december 2019

Robert passar; intervju med Sture Gustafsson, projektledare

Robert kontrar, oktober 2019

Svenska Handbollförbundets förbundsmöte, augusti 2019

 

Mer information

Har du frågor, idéer eller förslag kring regionaliseringen kan du kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare Sture Gustafsson: This is a mailto link.


 

Denna text publicerades för första gången den 26 maj 2020 och uppdateras kontinuerligt i takt med att arbetet går vidare och intensifieras.