Hem / Tävling / Dispenser / Barn & ungdom

Barn & ungdom

Inom tävlingsverksamheten i HF Syd följer vi Tävlingsbestämmelser för Barn- och Ungdomar (TBBU).
Nedan följer ett utdag från TBBU vad som gäller för dispenser i barn- och ungdomshandbollen samt lite om handhavandet för dispensansökningar i HF Syd.

Ansökan om dispens görs här

"3:6a Åldersdispenser - Generell dispens.
Det råder en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året. Den generella dispensen gäller för max två spelare och samma spelare under hela året.

Generella dispenser i det lokala seriespelet gäller även i sanktionerade ungdomstävlingar. Regeln om generell dispens gäller ej i USM. Generella så väl som särskilda dispenser gäller endast hos den aktuella serieadministratören. Om en förening deltar med lag i serier med olika administratörer kan olika förutsättningar gälla.

Serieadministratören har möjlighet att begära in information om generella dispenser.

3:6b Åldersdispenser – Övriga
Det är möjligt att söka dispens för spel med sin egen ålder och det laget som är yngre, eller för fler än två spelare eller annat behov via sitt serieadministrerande förbud.

Dispenser kan gälla del av säsong, hela året eller vid enskilda matcher. Ansökan om övriga dispenser görs till serieadministratören som beslutar om dispens ska godkännas. Godkänd övrig dispens gäller bara hos serieadministratören.

3:6c Övriga dispenser
Könsdysfori 
Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund och kommer gälla i seriespelet och sanktionerade ungdomstävlingar."

Handhavande för dispenser i Barn- ungdomstävlingar i HF Syds regi:
- Generella dispenser behöver ej sökas. HF Syd förutsätter att föreningar och ledare följer den aktuella bestämmelsen om generel dispens. TK i HF Syd har rätt att från förening/lag hämta in dokumentation om vilka generella dispenser som nyttjats och hur.

- ALLA övriga/särskilda dispenser som inte faller in under den generella dispensbestämmelsen kräver ansökan och godkännande av dispensen/erna från HF Syd. Detta gäller exempelvis om man önskar dispens för mer än två spelare eller att spelare inte ska låsas till det yngre laget. Alla dispensansökningar kostar 200 kr/per spelare man söker dispens för och faktureras föreningen i efterhand. Avgiften för dispensansökningar gäller oavsett om dispens beviljas eller avslås.
Alla dispenser behandlas enskilt och utifrån omständigheterna i den aktuella ansökan, men det finns ett par riktlinjer att förhålla sig till:

  • Dispensansökan för spelare som är mer än ett år äldre än åldersklassen som laget de ska spela i tillhör, godkänns inte med mindre än att det finns mycket särskilda skäl som ska redovisas väl.
  • Dispensansökan för mer än fem dispensspelare i samma lag godkänns normalt inte, om det inte finns mycket särskilda skäl som är väl redovisade. HF Syd anser att det är bättre för laget och motståndarlag om man anmäler laget till äldre åldersklass om man för att kunna spela behöver mer än fem dispensspelare.
    HF Syd kan godkänna upp till fem dispenser för ett lag, men förbehåller sig rätten att begränsa antalet spelare per match osv.
  • Åldersdispens utöver generell dispens kan godkännas av i huvudsak 2 anledningar:
    -Spelarens individuella behov
    - Lagets behov av spelare för att kunna delta i tävling
  • Ledare som fått dispens beviljad har ett stort ansvar för att använda beviljade dispenser på ett sportsligt och schysst sätt. Det är inte OK att använda dispenser för att få sportslig fördel!

- Belut om dispens blivit godkänd eller inte meddelas per mail till den mailadress som anges i ansökan. Vid godkänd dispens kan krav ställas på att beslutet tas med till match och visas för motståndarlagets ledare innan avkast. Beslut om godkänd dispens kan gälla för enstaka match, del av säsongen eller hela säsongen. HF Syd förbehåller sig rätten att begära in information löpande från lag/ledare som beviljats dispens.

- Underlåtelse att följa det som anges i dispensbeslut utfärdat av HF Syd eller missbruk av beviljad dispens kan leda till ett återkallande av dispensen/dispenserna. Detta gäller även generella dispenser.

Ansökan om dispens görs här