Hem / Förändring av distriktsorga... / Den fortsatta processen

Den fortsatta processen

Genomförandet av det extra förbundsmötet den 21 november 2020 är nu lagt till handlingarna. Förbundsmötet ställde sig bakom förbundsstyrelsens förslag att från och med 1 maj 2021 ingå i en ny distriktsorganisation. Några av de ärenden som behandlades på förbundsmötet har nu en fortsatt process inför beslut på ordförandekonferensen den 17 april 2021.

  • Matrismodellen som klargör rollfördelning, uppgifter och befogenheter central – distrikt kopplat till obligatoriska kommittéerna
  • Årsavgifter – harmonisering
  • Sanktionsavgifter cuper/turneringar
  • Grafisk profil nya distriktsförbund - kopplat till namnen.
  • Ekonomiadministration och ekonomisystem – samordning/effektivisering.

Sammansättning över hur det fortsatta utredningsarbetet ska genomföras presenteras efter förbundsstyrelsens decembermöte i enlighet med beslut på extra förbundsmötet

 

Kommittén Föreningsutveckling och rekrytering
Förbundsmötet tog vidare ställning att inrätta en fjärde obligatorisk kommitté för distrikten utöver Tävling, Domare/funktionär och Utbildning. Under 2021 ska distrikt och centralt skapas en särskild kommitté för Föreningsutveckling och rekrytering. Kommittéerna ska vara på plats och påbörja sitt arbete senast 1 januari 2022.

 

Facklig förhandling -  MBL 11 § gällande övergång av verksamhet enligt LAS 6b.
Tisdagen den 1 december genomfördes förhandlingar med de båda berörda fackliga organisationerna Unionen och Akademikerförbundet SSR. Robert Wedberg och undertecknad hade genom fullmakt uppdraget att genomföra förhandlingarna. Förhandlingarna är slutförda och justerat protokoll kommer skickas ut till berörda distrikt.

 

Avstämningsmöten med distrikten
Förbundsstyrelsen och centrala kansliet har inbokat avstämningsmöten med samtliga distrikt för att dels stämma av var man befinner sig i processen och föra samtal om det fortsatta stödet. Samtalen kommer att föras under december och januari månad

 

Extra distriktsårsmöten
Torsdagen den 11 februari klockan 19.00 har annonserats som tidpunkt för distriktens extra årsmöten. Enligt stadgarna ska kallelse och dagordning till extra årsmöte skickas ut till röstberättigade föreningarna senast 7 dagar före mötet. Initiativ till att kalla till extra årsmöte kan tas av distriktsstyrelsen alt om 2/3 av röstberättigade föreningar så begär.

Rösträtten vid årsmöten bestäms genom röstlängd upprättad av SHF:s förbundsstyrelse till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte. Detta innebär att till extra SDF årsmötet i februari används den röstlängd som utfärdades till senaste årsmötet.

Förslag att distrikten redan nu i december meddelar sina föreningar att extra årsmöte kommer att hållas den 11 februari kl 19.00 och att kallelse och dagordning skickas ut senast 14 dagar före årsmötet

Inför SDF:ens extra årsmöte kan distrikten uppdelas i två grupperingar

  1. Distrikt vars organisationsnummer lever vidare men i en ny distriktsorganisation från och med den 1 maj 2021 – Totalt 5 distriktsförbund - SDF

  2. Distrikt som från och med 1 maj kommer upphöra/likvideras för att övergå in i en ny distriktsorganisation – Totalt 8 distriktsförbund - SDF

Extra årsmötet för den första gruppen vars organisationsnummer lever vidare har, utöver formaliafrågor, att ta ställning till att övergå i ny organisation med ny geografisk indelning, nya medlemmar, nytt namn och nya stadgar från och med den 1 maj 2021 i enlighet med förbundsmötets beslut och distriktsstyrelsens förslag. Det formella beslutet om nya stadgar fattas på distriktets årsmöte i juni där också de nya medlemmarna/föreningar välkomnas och ges rösträtt

Extra årsmötet för den andra gruppen av distriktsförbund som kommer att upphöra/likvideras har att till ställning till, utöver formaliafrågor, likvidation från och med den 1 maj 2021 för att uppgå i ny organisation enligt förbundsmötets beslut och distriktsstyrelsens förslag. Årsmötet har också till uppgift att utse likvidator som leder och ansvarar för likvidationen vilket brukligt är valda revisorer.

Arbete sker idag med att centralt säkerställa att kompetens finns på plats för att stödja distrikten i arbetet med att genomföra sin likvidation på ett rätt och riktigt sätt.

 

Förberedelser
Arbetet är på flera håll i full gång med att förbereda inför övergången till ny distriktsorganisation. Styrelser möts över distriktsgränser och kommittéer inleder arbete där den nya distriktsindelningen är grunden. Naturligt att arbetet nu initialt går i lite olika takt där vissa kommit längre än andra. Jag har fångat upp önskemål om att sammanställa en förteckning över kontaktpersoner för distriktens obligatoriska kommittéer för att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte över distriktsgränserna. Återkommer i den frågan efter jul och nyårshelgen.

 

RF/SISU distrikten och en väg in
Kontakter har tagits med samtliga RF/SISU distrikt med en önska om att få ”en väg in”. I vissa av handbollens nya distriktsförbund ingår 3-4 RF/SISU distrikt vilket inte kommer underlätta kontakterna. RF/SISU distrikten har svarat upp mot vårt önskemål och samtliga distrikt har nu utsett en kontaktperson enligt nedan.

Mitt – Daniel Eriksson RF/SISU Sörmland

Norr – Ola Svensson RF/SISU Västerbotten

Syd – Joseph Azizi RF/SISU Skåne

Väst – Robin Svensson RF/SISU Västra Götaland

Öst – Håkan Nilsson RF/SISU Stockholm

Fredagen den 18 december kl 09.00-11.00 har initiativ tagits till en gemensam träff med handbollens kontaktpersoner för att informera om handboll i stort och processen ny distriktsorganisation i synnerhet. Återkopplar efter mötet.

 

Valberedningarna
I samband med distriktens årsmöte sommaren 2020 utsågs en valberedning med uppdrag att förbereda kommande val. Med ny distriktsorganisation har förutsättningarna förändrats för distriktens valberedningar. Vid kommande ordinarie årsmöten juni 2021 kommer valen att ske i 5 nya distriktsförbund, Mitt, Norr, Syd, Väst och Öst. Konsekvens av detta är att valberedningarna måste börja diskutera med varandra för att få fram kandidater till de val som ska göras och kandidater som väl representerar hela det nya distriktet.

Tisdagen den 2 februari klockan 19.00 – 21.00 kommer distriktens valberedningar att inbjudas till en gemensam utbildning/information för att klargöra uppdraget i det ”nyläge” vi nu befinner oss i. Återkopplar efter mötet.

 

Ordförandekonferens
Lördagen den 17 april genomförs ordförandekonferens med förhoppningar om att vi nu också ska få träffas fysiskt.

Som ovan beskrivits finns ett antal viktiga frågor som nu ligger för beslut vid detta tillfälle. Inbjudan och dagordning kommer skickas ut i god tid före konferensen.

 

Årsmöten juni 2021
På motsvarande sätt som distrikten indelades i två grupper gäller samma indelning för årsmöten juni 2021

De 8 distriktsförbund – SDF som ska upphöra/likvideras kallar till ett avslutande årsmöte.

Årsmötet körs som brukligt enligt stadgarna fram till och med att den avgående styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Där efter behandlas frågan om likvidation och övergång av verksamhet i ny organisation.

De 5 distriktsförbund – SDF som finns kvar med sina organisationsnummer kallar samtliga röstberättigade föreningar till ordinarie årsmöte. Kallelse ska med andra ord också gå ut till den föreningar som från och med den 1 maj ingått som medlemmar enligt extra förbundsmötets beslut den 21 november.

Gällande röstlängd upprättar SHF förbundsstyrelse en ny röstlängd per den 1 maj som skickas ut till berörda distrikten under maj månad 2021.

Årsmötet körs också här som brukligt enligt stadgarna fram till att avgående styrelse ges ansvarsfrihet och där efter behandlas frågan om nya stadgar som omedelbart justeras och införs.

Årsmötet genomförs där efter enligt de nya stadgarna med val av styrelse, valberedning, revisorer samt godkänner verksamhetsplan och budget för den interimistiska perioden 1 maj – 31 dec 2021. 

En konsekvens som övergången till ny distriktsorganisation för med sig är att föreningar som idag är medlemmar i de 8 distriktsförbund – SDF som ska upphöra/likvideras kommer att kallas till två årsmöten under juni 2021. Ett årsmöte för att avsluta det gamla och ett årsmöte för att påbörja det nya. Detta kommer kräva lite av samordning där eventuellt distriktens avslutande stämmor kan genomföras i anslutning till att de ”nya distrikten” håller sina årsmöten och ombildas i ny organisation. Allt för att hitta en praktisk lösning för föreningarna.