Hem / Om Svenska Handbollförbundet / Policys / Alkohol och droger

Alkohol och droger

SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDETS POLICY AVSEENDE ALKOHOL/DROGER

Vi vill inom handbollen bedriva vår idrott så att den utvecklar människor såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Inom handbollen lär vi oss också hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger.

Handbollen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som en mycket stor ungdomsrörelse har vi ett medansvar när det gäller handbollsungdomars alkoholvanor.

Genom vår ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I våra föreningar blir de delaktiga i en positiv gemenskap som också fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet handbollen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens skadeverkningar.

Vår utgångspunkt är att vi skall kunna erbjuda en trygg handbollsmiljö ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i handbollens verksamhet på alla nivåer. Detta ställer krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vi rekommenderar handbollens SDF, elitorganisationer och föreningar att följa av SHF antagen policy.

Detta innebär:

 • Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med handbollsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och matcher eller resor till och från dessa.
 • Att då försäljning av alkoholdrycker förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär, arrangerande förbund/förening har ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 • Att vi är medvetna om att allmänhet och media ofta ställer större krav på oss än ge- mene man när det gäller förhållandet till alkohol.
 • Att vi tar upp alkoholfrågorna i vår utbildning.
 • Att alkohol ej får förekomma vid arrangemang som exempelvis USM, Riksläger och Sverigecupen.
 • Att alkohol ej får förekomma bland spelare i juniorlandslagssammanhang. För ledarna gäller som utgångspunkt samma regel. Vid internationella arrangemang kan det vid representation göras undantag. Stor måttlighet gäller dock alltid.
 • Att som utgångspunkt får alkohol ej förekomma bland spelare i ungdomslandslagssammanhang. För ledarna gäller som grundprincip samma regel. Vid internationella arrangemang kan det vid representation göras undantag. Stor måttlighet gäller dock alltid. Eftersom spelarna blir myndiga i denna landslagsgrupp kan undantag göras för förtäring i mycket begränsad omfattning vid särskilda tillfällen. Ledarna ansvarar för att detta genomförs under stort ansvar.
 • För A-landslagen se särskilt PM.
 • För styrelse, kommittéer, arbetsgrupper m m gäller att man på förbundsuppdrag alltid skall uppträda på ett för handbollen positivt sätt. Måttlighet skall alltid iakttas. Vid landskampsarrangemang där SHF är arrangör/värd bör ansvariga i så stor utsträckning som möjlighet undvika alkoholförtäring. Förbundskläder bör inte användas vid alkoholförtäring där man befinner sig bland allmänhete
 • Vid möten, konferenser i SHF:s verksamhet kan förbundet, i samband med måltid, bjuda på två öl eller två glas vin. Aldrig sprit. Vid internationell representation eller företagskontakter avgör den från SHF ansvarige vad som gäller.
 • Vid missbruksproblem är det allas vårt ansvar att handla. För anställd personal har de anställda ett gemensamt ansvar att uppmärksamma och ingripa om någon får problem. VD har ansvaret att agera och vidta åtgärder. Uppträder någon berusad eller störande, anställd eller förtroendevald, skall övriga på plats hjälpa till så att personen kan föras till sitt hotellrum, skickas hem eller motsvarande. Samtal skall sedan ske för att följa upp det inträffade.