Hem / Trygg handboll

Trygg handboll

Till dig som är aktivitetsledare

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

 • Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrotten.

 • Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet.

 • Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem.

 • Avgörande är den utsattes upplevelse, inte trakasserarens motiv.

  Sexuella övergrepp är namnet på sexuella handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla ha rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/ha själv skulle vilja eller ta initiativ.

  Det är viktigt att inte förväxla osunt beteende med normala relationer mellan ledare, tränare, barn och ungdomar i verksamheten. Det handlar om att vara uppmärksam på osunda relationer.
  Som manlig respektive kvinnlig ledare för barn och ungdomar, såväl pojkar som flickor, skall du vara medveten om att du för dem är en förebild. Tillsammans med er känner barnen och ungdomarna en trygghet som i vissa fall kan övergå till rena "kärleksförklaringar". Därför är det viktigt att du uppträder på ett korrekt sätt och avhåller dig från kränkande tal med sexuella inslag. Du måste också tänka på hur du tar på pojkar och flickor. Det får inte ske på ett sådant sätt att det kan misstolkas som en sexuell handling. Speciellt för flickor i yngre tonåren kan detta vara känsligt. Det är inte fel att krama om någon, men tänk på hur du kramas och att du gör det när andra ser på. Undvik att hamna ensam med en adept i ett enskilt rum och försök att alltid vara två när ni går in i ett omklädningsrum.

  Om du skulle bli kontaktad av en adept som säger att han/hon har blivit trakasserad av en annan person, skall du omedelbart ta kontakt med din ordförande.

  Utdrag ur RF:s policy mot sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

 

Till dig som är organisationsledare

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat uppträdande eller yttrande som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

Sexuella övergrepp är namnet på sexuella handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett sexuellt sätt.
En person under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av något slag av äldre eller yngre personer, även om hon/han själv skulle vilja eller ta initiativ

Om du som ordförande får information om att någon i föreningen har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp gäller följande vägledning för hantering av frågan:

* Snabbhet
* Inhämtande av yttrande från alla parter * Diskretion
* Uppföljning

När en anmälan framförts eller en uppgift på händelse på annat sätt kommit till kännedom bör föreningen skyndsamt ta upp den akuta situationen. Det är inte minst viktigt om parterna möts i den vardagliga verksamheten. Efter en samlad bedömning bör föreningen besluta om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utredd. Den utpekade bör ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. Vid en anmälan gäller följande vid utredningsarbetet:

 • Båda parter ska bli hörda och få utveckla sina argument och synpunkter.

 • Uppgifter som lämnas bör skrivas ner för kontroll. Sekretess ska beaktas så att parternas personliga integritet skyddas.

 • Namn och innehåll i anmälan får inte delges andra än dem som deltar i utredningen.

 • Om den anmälde anses skyldig kan eventuells sanktioner bli aktuella.

 • Formella åtgärder bör alltid planmässigt följas upp under en tid. Detta för att garantera att trakasserierna har upphört.

 • Om det visar sig att den anklagade är skyldig och trakasserierna är av allvarlig art eller att det handlar om sexuella övergrepp, skall den anklagade polisanmälas av föreningen.

  OBS! Den utsatte ska aldrig själv behöva driva frågan om han/hon har blivit utsatt. Det räcker att han/hon anmäler sitt ev. obehag till en ledare, så ska utredningsarbetet starta. Det är ett ordförandeansvar.

  Utdrag från RF:s policy mot sexuella trakasserier och övergrepp inomidrotten. Läs mer på RF:s och SISU Idrottsutbildarnas hemsida.

Du som är handbollsledare eller -tränare är en del av svensk handboll. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik. Motståndare hälsar på varandra innan matchstart och respekterar varandra under match. Du som är ledare har ett stort ansvar att föregå med gott exempel.

På de här sidorna hittar du som vill bli handbollstränare information om hur du kommer igång med din utbildning. 

Du som redan är tränare/ledare hittar information som vi tycker är viktig att du känner till, exempelvis information om hur du vidareutbildar dig. Du hittar även tips på utbildningar och litteratur inom områden som skadeförebyggande träning, kost och träning för spelare med funktionsvariationer. Du hittar information om trygg idrott, information från BRIS stödlinje för ledare samt medicinska råd.

Välkommen till svensk handboll.