Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM

Bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM

Svenska Handbollförbundet har tagit fram bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM. Med sedan tidigare är också allmänna råd, rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Du kan ladda ned hela denna text som dokument i pdf-format

 

Innehåll på denna sida:

Ladda ned dokumentet

Allmän information och rekommendationer gällande idrott

Länksamling

Bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM handboll

          Framresa

          Förläggning

          Ankomst till anläggningen

          Föreberedelser

          Match

          Särskilda riktlinjer för deltagande lag mellan matcher

          Publik

          Avveckling

          Avresa från anläggningen

          Hemresa från spelorten

Självskattning

 

ALLMÄN INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER GÄLLANDE IDROTT

 

Allmän information från Riksidrottsförbundet
Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten rekommendationerna så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Idrottsföreningar har fortsättningsvis skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling, cup eller match ska vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar. 

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrotten från och med 14 juni

1. När det är möjligt - håll träningar och andra idrottsaktiviteter
    utomhus. Se vidare information under rubriken
    Förutsättningar för inomhusidrotter.

2. Begränsa antalet åskådare, undvik att trängsel uppstår.

 

Förutsättningar för inomhusidrotter
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges att idrottsföreningar, när det är möjligt, bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet (RF) förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

 

Närkontakt i samband med idrottsutövning
Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att efter den 14 juni kommer myndigheten inte längre att ha kvar något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar. Därmed kvarstår RF i sin tolkning av att även idrottsverksamhet med betydande grad av närkontakt vid utövning kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd följs i övrigt. RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

 

Åtgärdsplan vid risk för större supportersamlingar
För föreningar där det kan förväntas att ett stort antal supportrar samlas (oavsett plats) i samband med matcher har man ett ansvar i att sprida information med tydlig uppmaning om allas ansvar att följa gällande förbud samt respektera begränsningar av folksamlingar och hålla social distans. Arrangörer bör utarbeta en åtgärdsplan för hur organisationen aktivt kommer att bidra till att motverka folksamlingar (oavsett plats) i samband med matcher och tävlingar. Man bör utarbeta gemensamma budskap med uppmaning om att följa myndigheternas allmänna råd och rekommendationer, sprida aktuell information via hemsidor och övriga informationskanaler samt vid behov finnas på plats utanför arenorna för att aktivt kommunicera med eventuella supportrar som kan dyka upp etc. Om möjligt bör man även upprätta kontakt med lokala sportbarer och andra samlingsplatser för samverkan och därmed hjälpa andra verksamheter att ta sitt ansvar. 

 

Generella råd från Folkhälsomyndigheten
Den som är sjuk, även med mycket milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minimera nära fysiska kontakter med andra människor.

Uppmana deltagare att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Dela inte vattenflaskor, munskydd eller liknande som kan överföra saliv.

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista.

 

Länksamling/mer information
På följande webbplatser finns information att hämta:

folkhalsomyndigheten.se
Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19

regeringen.se
Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

polisen.se
Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på polisen.se.

rf.se
Information om coronaviruset och idrottsrörelsen

Stöd för planering inför medias närvaro vid match och tävling under Corona.

svenskhandboll.se
Information med anledning av coronaviruset

 


Bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM handboll

Detta dokument är ett komplement till USM:s tävlingsreglemente. Dokumentet ska även ses som ett komplement till Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU). I dokumentet behandlas hur arrangemang i Gjensidige USM handboll ska utformas och genomföras på ett säkert sätt i förhållande till den pågående coronapandemin.  

Dessa bestämmelser gäller tillsvidare, men kan komma att tas bort eller justeras med kort varsel utifrån ändrad lagstiftning eller ansvariga myndigheters förändrade riktlinjer.

Arrangör som har frågor kring Bestämmelser gällande arrangemang i Gjensidige USM handboll får gärna höra av sig till Svenska Handbollförbundets (SHF) tävlingsavdelning för att få svar och vägledning.

Dokumentet är strukturerat utifrån det naturliga flödet som deltagarna har från framresa till anläggning till dess att avresa från anläggningen sker. 

I detta dokument används genomgående begreppet anläggning. En anläggning definieras som en hall med dess sidoytor och lokaler. Om en anläggning har fler än en spelyta och dessa är tydligt avgränsade med skiljevägg så kan det definieras som flera anläggningar under förutsättning att alla spelytor har avskild in- och utpassering, samt att inga sidoytor, lokaler eller omklädningsrum delas. Om det finns lokaler i en anläggning som hyrs ut till annan verksamhet än den som omfattas av arrangemanget och dessa lokaler har en separat inpassering så räknas dessa inte som en del av anläggningen. Om en sådan lokal också har fönster eller annan tillgång som gör att det går att se match så räknas personer som befinner sig i lokalen inte som publik enligt dessa bestämmelser. Den entreprenör som hyr lokalen måste dock följa de lagar och riktlinjer som är tillämplig för sin verksamhet. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Detta ansvar ligger således inte på arrangören av matchen.

Arrangören ska i samband med att inbjudan skickas till deltagande lag informera om de särskilda förutsättningar som kan gälla vid steget med anledning av bestämmelser och riktlinjer i detta dokument. Samma information ska även spridas till de domare, funktionärer och volontärer som kommer att delta vid USM-stegets genomförande.

Arrangören bör om det är möjligt även sätta upp skyltar med enkla direktiv och råd som påminner alla deltagare om hur rådande restriktioner påverkar USM-stegets utformning.

 

Framresa till spelorten
Före avresa ska alla deltagare genomföra en självskattning enligt den rutin som beskrivs. Deltagare som uppvisar symptom ska meddela lagansvarig detta och sedan stanna hemma.

För domare och funktionärer/delegat gäller att om de uppvisar symptom enligt självskattning så ska de stanna hemma. Ersättare till matchen ska hanteras enligt den rutin som gäller för återbud till matcher i den aktuella USM-klassen.

I möjligaste mån ska deltagarna resa till matchen utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdsregioner. 

Resa till matchen får ske med valfritt färdmedel, men rekommendationen är att resa utan kontakt med allmänheten väljs när det är praktiskt möjligt.

 

Förläggning
Om arrangören av USM-steget erbjuder övernattning i hårdförläggning eller motsvarande så ska denna organiseras så att lagen som övernattar inte kommer i kontakt med varandra. Flera lag kan endast inkvarteras i en anläggning under samma tak om lagens in- och utpassering kan göras på ett sådant sätt att lagen inte kommer i kontakt med varandra.

Om arrangören erbjuder egna övernattningsmöjligheter ska arrangören säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till sin förläggning.

Om mat erbjuds ska det göras med separat leverans till respektive lag. Servering av mat bör inte ske i en gemensam lokal. Om arrangören anlitar professionell serveringspersonal så ska den säkerställa att personalen följer de råd och riktlinjer som gäller restaurangnäringen. Om arrangören sköter mathanteringen med egna volontärer ska den säkerställa att motsvarande professionella rutiner följs. Läs mer i Folkhälsomyndighetens Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19.

 

Ankomst till anläggningen
När deltagarna i matchen anländer till anläggningen ska inpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot anläggningspersonalen.

Om särskild spelaringång finns ska lagen använda denna vid inpassering.

Arrangören ska organisera alla deltagare in- och utpassering i anläggningen på ett sådant sätt att social distansering kan upprätthållas. Hela ansvaret för detta kan dock inte läggas på arrangören; alla deltagare måste bidra genom att vara uppmärksamma och visa hänsyn.

Om matcharrangemanget är öppet för publik och deltagarna i matchen går in i anläggningen genom samma entré som publiken måste arrangören säkerställa att deltagarnas inpassering kan göras på ett sådant sätt att deltagarna inte kommer i kontakt med publiken.

Arrangören av matchen ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

 

Förberedelser
Arrangören av matchen ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning till matchförberedelserna.

Spelare och domare ska i möjligaste mån byta om vid sin förläggning. Om omklädningsrum ska nyttjas ska arrangören fördela dessa så att det endast är ett lag som nyttjar ett omklädningsrum under hela genomförandet av USM-steget.

Om antalet omklädningsrum inte räcker för att varje lag ska ha ett eget omklädningsrum så ska arrangören i första hand fördela dessa utifrån lagens möjlighet att duscha och byta om vid sin förläggning. Arrangören ska även prioritera omklädningsrum så att de som har längst resväg prioriteras.

Ett domarpar får inte dela omklädningsrum med andra domarpar.

 

Match
Deltagande lag, två domare, två funktionärer och i förekommande fall delegat får befinna sig i anläggningen under matchen. Deltagande lag definieras som de spelare och ledare som är inskrivna i matchprotokollet.

Utöver de inskrivna spelarna och ledarna får även varje lag medföra ett antal personer som tillhör lagorganisationen. Det kan exempelvis handla om föräldrar som skjutsar. Alla lag som deltar i USM-steget ska före ankomst till spelorten meddela hur många personer som de på detta sätt anser ska tillhöra lagorganisationen. Det bör endast i undantagsfall vara fler än fem extra personer anmälda per lag. Dessa personer får befinna sig på läktaren under matchen. Om matcharrangemanget är öppet för publik så ska dessa personer räknas som en del av publiken och i så fall ha förtur till plats bland de åskådare som tillåts.

En person utan tydlig roll kring laget äger inte rätt att komma in i anläggningen som representant för deltagande lag. Arrangören är ansvarig för USM-stegets genomförande och har rätt att ta beslut om begränsningar gällande extra personer om den anser att det är tveksamt utifrån dessa bestämmelser och de rådande riktlinjerna från ansvariga myndigheter.

Anläggningspersonal och av arrangören utsedda volontärer får också befinna sig i anläggningen. Volontärerna ska ha en tydligt definierad roll och fylla en praktisk funktion för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett säkert och professionellt sätt. Det kan exempelvis handla om matchvärdar, speaker eller personer som sköter webbsändningar av matcher.

Svenska Handbollförbundet äger rätt att ha upp till tre representanter på plats i anslutning till match. SHF ska i förekommande fall i förväg meddela arrangören att SHF kommer att ha representant/-er på plats samt namnge representanten/-erna. Dessa upp till tre personer räknas utöver domare, funktionärer och delegat. Det kan exempelvis handla om förbundskaptenen i den aktuella åldersklassen.

På samma sätt äger distriktsförbund (SDF) rätt att ha upp till tre representanter på plats. Distriktet ska i förekommande fall i förväg meddela arrangören att SDF kommer att ha representant/-er på plats samt namnge representanten/-erna. Det kan exempelvis handla om en mentor som befinner sig anläggningen för att stötta domarna som dömer.

Om matcharrangemanget är öppet för publik räknas ingen av ovanstående funktioner eller roller som en del av publiken.

Arrangören av matchen ska säkerställa att lagen inte använder vax/klister från samma behållare. Det är rekommenderat att gästande lag tar med sig eget vax/klister.

Arrangören av matchen ska säkerställa att lagen inte använder vax-/klisterborttagningsmedel från samma behållare. Det är rekommenderat att gästande lag tar med sig egen vax-/klisterborttagning.

Om publik inte är tillåten ska arrangören säkerställa att allmänheten inte har möjlighet att komma in i anläggningen under matchen. Om anläggningen är konstruerad så att spelytan är tydligt avgränsad från andra lokaler, så ska arrangören säkerställa att allmänheten inte kan komma in i den del av anläggningen där spelytan finns.

För dem som befinner sig i anläggningen under matchen gäller att i möjligaste mån hålla avstånd till varandra och att all onödig fysisk kontakt undviks. Detta gäller givetvis inte domarna och lagen som spelar, men avstånd till funktionärerna och andra som befinner sig i anläggningen ska i möjligaste mån hållas.

De två lagen, domarna och funktionärerna bör inte samtidigt äntra och lämna spelytan genom samma passage. Om samma passage måste användas så ska parterna lämna spelytan med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

De två lagen, domarna och funktionärerna som deltagit i den tidigare matchen bör inte lämna spelytan genom samma passage som de två lag, domare och funktionärer som ska delta i matchen efter. Om samma passage måste användas så ska de som har deltagit i den tidigare matchen först lämna spelytan. De som ska delta i den efterkommande matchen måste vänta på en sådan plats och ett sådant sätt att en lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Särskilda riktlinjer för deltagande lag mellan matcher
Generellt rekommenderas att lag som deltar i USM-steget lämnar anläggningen mellan matcher. I anläggningar där det finns sidolokaler kan detta innebära att lagen lämnar den del där spelytan finns, men i anläggningar där sidolokaler saknas innebär det att gå ut från anläggningen. Omklädningsrum räknas inte som sidolokal, men om ett omklädningsrum endast nyttjas av ett lag så kan det användas som uppehållsrum mellan matcher.

Att lämna anläggningen ska uppmuntras men kan inte krävas. Därför behöver det i den mån det går skapas förutsättningar för deltagarna att stanna i anläggningen.

Om USM-steget spelas i en anläggning med separat läktare ska denna delas upp med tydliga avgränsningar och varje deltagande lag ska tilldelas en del av läktaren där laget får vistas när laget inte har match. Mellan lagens områden ska det vara minst två meters mellanrum. Om arrangören avser att tillåta publik i enlighet med ordningslagen samt de riktlinjer som ställs upp i detta dokument så måste de delar av läktaren som viks åt lagen räknas bort från den totala läktarkapaciteten. Arrangören måste också göra en tydlig avgränsning mellan lagens platser och publiken. Det ska vara en tom läktarrad alternativt två meters mellanrum i sidled.

Om läktare med avgränsade platser för lagen kan erbjudas ska arrangören skapa goda möjligheter för de olika lagen att förflytta sig mellan spelytan och sin plats på läktaren utan att behöva komma i kontakt med andra lag eller andra personer i anläggningen. Hela ansvaret för detta kan dock inte läggas på arrangören; alla deltagare måste bidra för att göra detta möjligt.

Om deltagande lag inte kan erbjudas möjlighet att vistas i anläggningen mellan matcherna bör arrangören försöka ordna utrymmen i närliggande lokaler som lagen kan erbjudas att uppehålla sig i.

 

Publik
Tillsvidare gäller att alla matcher i Gjensidige USM kan spelas med publik. Det maximala antalet åskådare i publiken är 50 personer. Deltagande lag, domare, funktionärer, anläggningspersonal och volontärer räknas inte som publik (läs mer om hur dessa roller definieras under rubriken Match i detta dokument).

Svenska Handbollförbundet bevakar utvecklingen och när nya myndighetsrekommendationer presenteras eller ny lagstiftning beslutas kommer förutsättningarna för publik att revideras.

Tillstånd att släppa in publik gäller under förutsättning att ordningslagen följs. Arrangemang som normalt inte behöver polistillstånd ska enligt RF:s tolkning inte heller under rådande omständigheter behöva ansöka om tillstånd, men Svenska Handbollförbundet rekommenderar arrangörer att i god tid före arrangemanget föra dialog med den lokala polismyndigheten kring förutsättningarna för genomförandet.

Arrangör som vill släppa in publik ska upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt i förhållande till coronapandemin. En sådan plan ska beskriva:

•      Hur alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

•      Hur publikinsläppet ska vara organiserat så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet anländer utanför anläggningen till dess att personerna tar plats på läktaren. Om det är möjligt rekommenderas insläpp genom flera olika entréer.

•      Hur ett biljettsystem kommer att vara utformat så att arrangören har kontroll på hur många åskådare som befinner sig i anläggningen. Observera att det i USM ska vara fri entré, men ett biljettsystem ska ändå användas.

•      Hur alla publikplatser har en tydlig markering med unik numrering. Om detta saknas i anläggningen så måste arrangören skapa en sådan numrering. 

•      Hur läktarens första rad, om den är mindre än två meter från spelytan, spärras av så att ingen publik placeras på den. Om en anläggning inte har spelyta och läktare separerad så får ingen publik placeras närmare än två meter från spelytan. Om det i anläggningen inte finns utrymme för det avståndet så får anläggningen inte ta in publik. Detta gäller oavsett vilka rekommendationer som polismyndigheten ger. 

•      Hur placering av publik ska organiseras så att publiken kan hålla avstånd enligt de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter.

•      Hur kafeteriaverksamhet (och liknande) som sköts av arrangören organiseras så att de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter kan följas. Exempelvis ska försäljningsytan organiseras så att personer som står i kö kan upprätthålla social distansering. I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) drivs av annan entreprenör gäller att sådan verksamhet ska bedrivas enligt de lagar och riktlinjer som är tillämplig för dem. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Där annan entreprenör sköter verksamheten ligger således inte ansvaret på USM-arrangören.

•      Hur tillgång till toaletter av arrangören organiseras på ett sådant sätt att alla åskådare kan nyttja dessa så att de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter kan efterlevas. Arrangören ska säkerställa att anläggningens ägare utrustar toalettutrymmena så att alla besökare kan tvätta och desinficera händerna.

•      Hur publikens utpassering organiseras så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet lämnar läktaren till dess att sällskapet har kommit ut från anläggningen.

•      Hur publikflödet organiseras så att publikgruppen från en match kan lämna anläggningen utan att komma i kontakt med den publikgrupp som ska in i anläggningen för att se nästa match.

•      Hur alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

 

Avveckling
Arrangören ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning till att spelytan lämnas. Om omklädningsrum används så kan tvätt eller desinfektion ske där. Om omklädningsrum används ska arrangören även säkerställa att anläggningens ägare städar dessa på ett sätt som är säkert utifrån myndigheternas coronariktlinjer.

Om deltagare duschar i omklädningsrummets duschrum och det finns flera duschar på rad bör deltagarna anpassa antalet som duschar samtidigt så att endast varannan dusch nyttjas. Om flera omklädningsrum delar duschrum får endast deltagare från ett lag duscha samtidigt. Arrangören bör i möjligaste mån säkerställa att omklädningsrum med gemensamt duschrum endast nyttjas av ett lag i taget.

I samband med att USM-steget avslutas är det troligt att alla gästande lag har lämnat sina boenden och därför inte har tillgång till dusch vid förläggningen. Lag med kort resväg ska i möjligaste mån duscha och byta om när de har kommit hem. För lag med längre resväg är det viktigt att arrangören skapar möjlighet för dem att duscha och byta om före avfärd. Om antalet omklädningsrum inte räcker till för att alla lag ska ha ett eget så är det tillåtet för mer än ett lag att duscha och byta om i samma omklädningsrum. Lagen får dock inte befinna sig omklädningsrummen samtidigt. Arrangören måste säkerställa att omklädningsrummen städas innan nästa lag får nyttja det.

 

Avresa från anläggningen
När deltagarna lämnar anläggningen ska utpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot anläggningspersona.

Om särskild spelaringång finns ska lagen använda denna vid utpassering. 

Arrangören av matchen ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

Arrangören ska organisera alla deltagares in- och utpassering i anläggningen på ett sådant sätt att social distansering kan upprätthållas. Hela ansvaret för detta kan dock inte läggas på arrangören; alla deltagare måste bidra genom att vara uppmärksamma och visa hänsyn.

 

Hemresa från spelorten
I möjligaste mån ska de deltagande lagen resa från matchen utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdregioner.

Resa från matchen får ske med valfritt färdmedel, men rekommendationen är att resa utan kontakt med allmänheten väljs när det är praktiskt möjligt.

 

Självskattning
Den som är helt symtomfri kan delta i nationella tävlingsmatcher i handboll, den som har symtom, även mycket milda, ska stanna hemma. 

Spelare som ska delta i turnering ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av vårdnadshavare. 

Ledare, domare och funktionärer ansvarar för egen självskattning.

Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare/ledare/domare/funktionär inte åka till anläggningen.

Har du:

  • en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
  • halsont?
  • hosta?
  • huvudvärk?
  • illamående?
  • diarré?
  • muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)? 
  • andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.