Hem / Handboll i Sverige / Nyhetsarkiv / Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher

Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher

Svenska Handbollförbundet har tagit fram bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher. Med sedan tidigare är också allmänna råd, rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet.

Innehåll på denna sida:

Ladda ned dokumentet

Ladda ned dokumentet som gäller från och med 1 november 2020

Allmän information och rekommendationer gällande idrott

Länksamling

Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher i handboll

          Framresa

          Ankomst

          Förberedelser

          Match

          Särskilda riktlinjer för barn- och ungdomsspel som görs i sammandragsform

          Publik

          Publik, gällande från och med 1 november 2020

          Avveckling

          Avresa

          Hemresa

Självskattning

 

ALLMÄN INFORMATION OCH REKOMMENDATIONER GÄLLANDE IDROTT

 

Allmän information från Riksidrottsförbundet
Från och med den 14 juni ändrar Folkhälsomyndigheten rekommendationerna så att idrottstävlingar, matcher och cuper tillåts i alla åldrar. Idrottsföreningar har fortsättningsvis skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling, cup eller match ska vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för smittspridning vid idrottsaktiviteter främst uppstår i samband med trängsel och folksamlingar. 

 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för idrotten från och med 14 juni

1. När det är möjligt - håll träningar och andra idrottsaktiviteter
    utomhus. Se vidare information under rubriken
    Förutsättningar för inomhusidrotter.

2. Begränsa antalet åskådare, undvik att trängsel uppstår.

 

Förutsättningar för inomhusidrotter
I Folkhälsomyndighetens allmänna råd anges att idrottsföreningar, när det är möjligt, bör hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus. Folkhälsomyndigheten har i dialog med Riksidrottsförbundet (RF) förtydligat att detta ska förstås som att när det inte är möjligt att bedriva idrottsverksamhet utomhus får verksamheten bedrivas inomhus. För träningar och andra idrottsaktiviteter, som inte kan bedrivas utomhus, gäller de allmänna råden för inomhusaktiviteter, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd i övrigt. Folkhälsomyndighetens förtydligande innebär att de idrotter som inte har möjlighet att bedriva verksamheten utomhus nu kan planera för en ansvarsfull uppstart av verksamheten inomhus.

 

Närkontakt i samband med idrottsutövning
Folkhälsomyndigheten har i dialog med RF framfört att efter den 14 juni kommer myndigheten inte längre att ha kvar något allmänt råd eller generellt råd om undvikande av närkontakt särskilt riktad till idrottsföreningar. Därmed kvarstår RF i sin tolkning av att även idrottsverksamhet med betydande grad av närkontakt vid utövning kan genomföras efter den 14 juni, så länge Folkhälsomyndighetens allmänna råd samt generella råd följs i övrigt. RF menar dock att det för dessa idrotter, utifrån idrottens art, ställs särskilt stort ansvar i att utarbeta detaljerade föreskrifter i syfte att minska smittspridningen.

 

Åtgärdsplan vid risk för större supportersamlingar
För föreningar där det kan förväntas att ett stort antal supportrar samlas (oavsett plats) i samband med matcher har man ett ansvar i att sprida information med tydlig uppmaning om allas ansvar att följa gällande förbud samt respektera begränsningar av folksamlingar och hålla social distans. Arrangörer bör utarbeta en åtgärdsplan för hur organisationen aktivt kommer att bidra till att motverka folksamlingar (oavsett plats) i samband med matcher och tävlingar. Man bör utarbeta gemensamma budskap med uppmaning om att följa myndigheternas allmänna råd och rekommendationer, sprida aktuell information via hemsidor och övriga informationskanaler samt vid behov finnas på plats utanför arenorna för att aktivt kommunicera med eventuella supportrar som kan dyka upp etc. Om möjligt bör man även upprätta kontakt med lokala sportbarer och andra samlingsplatser för samverkan och därmed hjälpa andra verksamheter att ta sitt ansvar. 

 

Generella råd från Folkhälsomyndigheten
Den som är sjuk, även med mycket milda symtom, ska inte delta, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Uppmana deltagare att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.

Dela inte vattenflaskor, munskydd eller liknande som kan överföra saliv.

Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.

God kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.

Undvik trängsel vid entréer, omklädningsrum etc.

Information om förbud, föreskrifter och allmänna råd ska tydligt kommuniceras på hemsidor och övriga informationskanaler samt på väl synliga ställen i samband med idrottsaktiviteten.

Respektive arrangör bör även genomföra en riskbedömning i enlighet med Folkhälsomyndighetens Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista.

 

Länksamling/mer information
På följande webbplatser finns information att hämta:

folkhalsomyndigheten.se
Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 samt checklista

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

regeringen.se
Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

polisen.se
Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på polisen.se.

rf.se
Information om coronaviruset och idrottsrörelsen

Stöd för planering inför medias närvaro vid match och tävling under Corona.

svenskhandboll.se
Information med anledning av coronaviruset

  


Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher i handboll

 

Detta dokument är ett komplement till Tävlingsbestämmelserna § 1:10. Dokumentet ska även ses som ett komplement till Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU) i de delar som hanterar barn- och ungdomshandboll.  

 

Dessa bestämmelser gäller tillsvidare, men kan komma att tas bort eller justeras med kort varsel utifrån ändrad lagstiftning eller ansvariga myndigheters förändrade riktlinjer. 

 

I dokumentet behandlas alla nationella tävlingsmatcher som arrangeras i tävling som administreras av distriktsförbund (SDF) eller Svenska Handbollförbundet (SHF). I dokumentet är tävlingsmatcherna kategoriserade som senior elit, senior övriga, samt barn- och ungdomsmatcher. 

 

• Som senior elit räknas alla matcher i Handbollsligan, SHE, samt Dam- och Herrallsvenskan. 

 

• Som senior övriga räknas alla andra seniormatcher, men även matcher i trim- och motionsserier. Eventuella matcher i U20-serier (eller äldre) räknas också som senior övriga.

 

• Som barn- och ungdom räknas alla matcher som spelas i U19-serier eller yngre, dock med undantag för Gjensidige USM handboll, Sverigecupen och Gymnasie-SM, som hanteras i separata bestämmelsedokument.

 

Observera att matcher i turnering som arrangeras av föreningar inte omfattas av detta dokument. Dessa regleras i Svenska Handbollförbundets dokument Riktlinjer gällande turneringar. Av förbund arrangerade matcher inom beachhandboll och parahandboll omfattas inte heller av detta dokument. Även dessa matcher regleras i separat dokument.

 

Vid internationella matcher gäller de bestämmelser och riktlinjer som arrangerande förbund beslutat om för dessa tävlingar.

 

Arrangör som har frågor kring Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher i handboll ska i första hand höra av sig till det förbund som administrerar den tävling som den arrangerade matchen tillhör. Med arrangör avses den organisation som arrangerar den specifika matchen. I de allra flesta fall är det den förening som står som hemmalag i en match, men det kan exempelvis även handla om en förening som är ansvarig för ett helt sammandrag eller ett förbund som arrangerar matcher.

 

Dokumentet är strukturerat utifrån det naturliga flödet som deltagarna har från framresa till anläggning till dess att avresa från anläggningen sker.

 

I detta dokument används genomgående begreppet anläggning. En anläggning definieras som en hall med dess sidoytor och lokaler. Om en anläggning har fler än en spelyta och dessa är tydligt avgränsade med skiljevägg kan det definieras som flera anläggningar under förutsättning att alla spelytor har avskild in- och utpassering, samt att inga sidoytor, lokaler eller omklädningsrum delas. Om det finns lokaler i en anläggning som hyrs ut till annan verksamhet än den som omfattas av arrangemanget och dessa lokaler har en separat inpassering så räknas dessa inte som en del av anläggningen. Om en sådan lokal också har fönster eller annan tillgång som gör att det går att se en match räknas personer som befinner sig i lokalen inte som publik enligt dessa bestämmelser. Den entreprenör som hyr lokalen måste dock följa de lagar och riktlinjer som är tillämplig för sin verksamhet. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Detta ansvar ligger således inte på arrangören av matchen.

 

Framresa
Före avresa ska alla deltagare genomföra en självskattning. Deltagare som uppvisar symptom ska meddela lagansvarig detta och sedan stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

För domare och funktionärer/delegat gäller att om de uppvisar symptom enligt självskattning så ska de stanna hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ersättare till matchen ska hanteras enligt den rutin som administrerande förbund har fastställt.

 

I möjligaste mån ska deltagare resa till match utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdsområden.

 

Resa till match får ske med valfritt färdmedel, men rekommendationen är att resa utan kontakt med allmänheten ska väljas när det är praktiskt möjligt.

 

 

Ankomst
När deltagare i match anländer till anläggning ska inpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot anläggningspersonal. 

 

Om särskild spelaringång finns ska lagen använda denna vid inpassering. 

 

Om matcharrangemanget är öppet för publik och deltagare i match går in i anläggningen genom samma entré som publik måste arrangören säkerställa att deltagares inpassering kan göras på ett sådant sätt att deltagare inte kommer i kontakt med publik.

 

Arrangör av match ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

 

 

Senior elit
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att inpassering inte får ske samtidigt. Arrangören ska kontakta de inblandade parterna och säkerställa att inpassering sker med minst tio minuters mellanrum. Domare, funktionärer och delegat räknas som en grupp och kan göra inpassering samtidigt.

 

Om inpassering kan ske i separata entréer är samtidig inpassering tillåten.

 

Senior övriga
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att inpassering inte får ske samtidigt. De inblandade parterna ska ta ansvar för att så sker. Inpassering ska ske med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Om inpassering kan ske i separata entréer är samtidig inpassering tillåten.

 

Barn- och ungdom
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att inpassering inte får ske samtidigt. De inblandade parterna ska ta ansvar för att så sker. Inpassering ska ske med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Om inpassering kan ske i separata entréer är samtidig inpassering tillåten.

 

 

Förberedelser
Arrangör av match ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning till matchförberedelserna. 

 

I de fall då omklädningsrum används ska arrangör säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna både när de går in i och ut ur omklädningsrummet. Om omklädningsrum används ska arrangör även säkerställa att anläggningens ägare städar dessa på ett sätt som är säkert utifrån myndigheternas riktlinjer med anledning av coronaviruset.

 

Senior elit
Omklädningsrum ska fördelas så att maximalt avstånd hålls mellan deltagare. Lagens omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas av andra grupper i direkt anslutning före och efter matchen. Om det är möjligt rekommenderas att varje lag delas upp i två omklädningsrum.

 

I serier där tekniskt möte genomförs före match ska arrangör säkerställa att detta möte genomförs i en lokal som är tillräckligt stor för att social distansering ska kunna upprätthållas.

 

Senior övriga
Deltagare bör byta om till matchkläder före avresa till anläggningen. Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. Detta gäller främst lag som reser kortare resor inom ett distrikt för att spela matcher. Vid längre resor kan givetvis omklädningsrum nyttjas om laget så önskar.

 

Om det råder brist på omklädningsrum ska gästande lag prioriteras före lag från arrangerande förening.

 

I serier där tekniskt möte genomförs före match ska arrangör säkerställa att detta möte genomförs i en lokal som är tillräckligt stor för att social distansering ska kunna upprätthållas.

 

Barn- och ungdom
Deltagare ska byta om till matchkläder före avresa till anläggningen. Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. 

 

Om det råder brist på omklädningsrum ska gästande lag prioriteras före lag från arrangerande förening.

 

 

Match
Deltagande lag, två domare, två funktionärer och i förekommande fall delegat får befinna sig i anläggningen under matchen. Deltagande lag definieras som de spelare och ledare som är inskrivna i matchprotokollet. Utöver de inskrivna spelarna och ledarna får även varje lag medföra ett antal personer som tillhör lagorganisationen (se längre ned för vad som gäller senior elit, senior övriga, samt barn och ungdom).

 

Anläggningspersonal och av arrangör utsedda volontärer får också befinna sig i anläggningen. Volontärerna ska ha en tydligt definierad roll och fylla en praktisk funktion för att matcharrangemanget ska kunna genomföras på ett säkert och professionellt sätt. 

 

SHF äger rätt att ha upp till tre representanter på plats i anslutning till match. SHF ska i förekommande fall i förväg meddela arrangören att SHF kommer att ha representanter på plats och namnge representant/-er. Representanter från SHF räknas utöver domare, funktionärer och delegat.

 

På samma sätt äger SDF rätt att ha upp till tre representanter på plats i serier och tävlingar som distriktet administrerar. Distriktet ska i förekommande fall i förväg meddela arrangören att förbundet kommer att ha representanter på plats och namnge representant/-er.

 

Om ljud och/eller bild ska sändas från match får sändningspersonal befinna sig i anläggningen. Om sändningen hanteras av extern organisation får det antal medarbetare som krävs för genomförandet befinna sig i anläggningen. Arrangören är ansvarig för att i samråd med den sändande organisationen säkerställa att inte är fler personer än nödvändigt befinner sig i anläggningen. Om sändningen hanteras av arrangören får upp till fyra personer som sköter detta befinna sig i anläggningen. 

 

Arbetande journalister har rätt att ackreditera sig för att bevaka match. Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Sportjournalistförbundet har tagit fram Stöd för planering inför medias närvaro vid match och tävling under Corona.

 

Sändningspersonal och arbetande journalister ska av arrangören ges goda förutsättningar att hålla social distansering till andra personer som befinner sig i anläggningen. Detta gäller vid så väl inpassering till, som genomförande och utpassering från match.

 

Om matcharrangemanget är öppet för publik räknas ingen av ovanstående funktioner eller roller som del av publik.

 

Arrangör av match ska säkerställa att lagen inte använder vax/klister från samma behållare. Det är rekommenderat att gästande lag tar med sig eget vax/klister.

 

Arrangör av match ska säkerställa att lagen inte använder vax-/klisterborttagningsmedel från samma behållare. Det är rekommenderat att gästande lag tar med sig egen vax-/klisterborttagning.

 

Om publik inte är tillåten ska arrangör säkerställa att allmänheten inte har möjlighet att komma in i anläggningen under match. Om anläggningen är konstruerad så att spelytan är tydligt avgränsad från andra lokaler ska arrangör säkerställa att allmänheten inte kan komma in i den del av anläggningen där spelytan finns.

 

För dem som befinner sig i anläggningen under match gäller att i möjligaste mån hålla avstånd till varandra och all onödig fysisk kontakt ska undvikas. Detta gäller inte domarna och lagen som spelar, men avstånd till funktionär/delegat och andra som befinner sig i anläggningen ska i möjligaste mån hållas.

 

De två lagen, domarna och funktionärer/delegat bör inte samtidigt äntra och lämna spelytan genom samma passage. Om samma passage måste användas ska parterna lämna spelytan med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Om flera matcher i följd spelas i en anläggning ska de två lagen, domarna och funktionär/delegat som deltagit inte lämna spelytan genom samma passage som de två lag, domare och funktionär/delegat som ska delta i matchen efter. Om samma passage måste användas ska de som har deltagit i match innan först lämna spelytan. De som ska delta i efterkommande match måste vänta på en sådan plats och ett sådant sätt att en lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Senior elit
Ett lags organisation under match får bestå av maximalt 30 personer. I detta antal ingår de i matchprotokollet inskrivna deltagarna. De personer som inte är inskrivna i matchprotokollet, som spelare eller ledare, ska ackrediteras för att få komma in i anläggningen. Lagansvarig ska hos arrangören ansöka om ackreditering. De ackrediterade personerna ska fylla en central sportslig roll i föreningen, eller ha en konkret uppgift i lagets matchorganisation. Laget ska vid ansökan om ackreditering lämna in en lista på vilka personer som ska ackrediteras och vilka roller de har. Ackreditering ska sökas minst tre dagar före match. Ackreditering innebär inte med automatik att det råder fri entré för dessa personer.

 

Administrerande förbund äger rätt att begränsa antalet extra personer som ett lag får ackreditera om det finner att möjligheten att ackreditera personer missbrukas. I Handbollsligan och SHE delegerar Svenska Handbollförbundet denna kontrollfunktion till organisationen Svensk Elithandboll.

 

De ackrediterade personer som tillhör lagorganisationen får befinna sig på läktaren under matchen. Om matcharrangemanget är öppet för publik ska dessa personer inte räknas in i det totala åskådarantalet, men endast om de kan anvisas en från resten av publiken avgränsad plats. Om en avgränsad plats inte kan erbjudas ska de ackrediterade personerna anses ingå i publiken och i så fall ha förtur till plats bland de åskådare som tillåts.

 

Senior övriga
Utöver de i matchprotokollet inskrivna deltagarna äger varje lag rätt att anmäla ytterligare upp till fem personer som ingår i lagets matchorganisation. Vid ankomst till anläggningen ska lagansvarig meddela arrangören vilka dessa personer är och vilka roller de har. Det kan exempelvis handla om en busschaufför. En person utan tydlig roll kring laget äger inte rätt att komma in i anläggningen som representant för deltagande lag.

 

Arrangör är ansvarig för matchens genomförande och har rätt att neka personer att komma in i anläggningen om den anser att det är tveksamt utifrån dessa bestämmelser och de rådande riktlinjerna från ansvariga myndigheter.

 

De upp till fem personer som tillhör lagets organisation får befinna sig på läktaren under matchen. Om matcharrangemanget är öppet för publik så ska dessa upp till fem personer räknas som en del av publiken och i så fall ha förtur till plats bland de åskådare som tillåts.

  

Barn- och ungdom
Utöver de i matchprotokollet inskrivna deltagarna äger varje lag rätt att anmäla ytterligare fem personer som ingår i lagets matchorganisation. Vid ankomst till anläggningen ska lagansvarig meddela arrangören vilka dessa personer är och vilka roller de har. Det kan exempelvis handla om föräldrar som skjutsar. En person utan tydlig roll kring laget äger inte rätt att komma in i anläggningen som representant för deltagande lag.

 

Arrangör är ansvarig för matchens genomförande och har rätt att neka personer att komma in i anläggningen om den anser att det är tveksamt utifrån dessa bestämmelser och de rådande riktlinjerna från ansvariga myndigheter.

 

De upp till fem personer som tillhör lagets organisation får befinna sig på läktaren under matchen. Om matcharrangemanget är öppet för publik så ska dessa upp till fem personer räknas som en del av publiken och i så fall ha förtur till plats bland de åskådare som tillåts.

 

 

Särskilda riktlinjer för barn- och ungdomsspel som görs i sammandragsform
I många serier, framför allt i barnklasserna, spelas matcher i sammandragsform. Detta innebär att tre eller flera lag träffas i en anläggning och spelar matcher mot varandra. Spelformen är bra för barns och ungdomars idrottande och är något Svenska Handbollförbundet rekommenderar ska fortsätta. För att spelformen ska kunna användas krävs dock att viss hänsyn tas. 

 

Generellt rekommenderas att lag som deltar i sammandragsspel lämnar anläggningen mellan matcherna. I anläggning där det finns sidolokaler kan detta innebära att lagen lämnar den del där spelytan finns, men i anläggning där sidolokaler saknas innebär det att gå ut ur anläggningen. Omklädningsrum räknas inte som sidolokal, men om ett omklädningsrum endast nyttjas av ett lag kan det användas som uppehållsrum mellan matcher.

 

Att lämna anläggningen ska uppmuntras, men kan inte krävas. Därför behöver förutsättningar för att deltagare ska kunna stanna i anläggningen skapas. 

 

Det förbund som administrerar serien som spelas i sammandragsform ska säkerställa att sammandragen schemaläggs i anläggningar som har läktare, och helst med en läktare som är separerad från spelytan. Endast i undantagsfall får anläggningar utan läktare användas.

 

Läktaren ska delas upp med tydliga avgränsningar och varje deltagande lag ska tilldelas en del av läktaren där laget får vistas när laget inte har match. Mellan lagens områden ska det vara minst två meters mellanrum. Om arrangör avser tillåta publik i enlighet med ordningslagen samt de riktlinjer som ställs upp i detta dokument måste de delar av läktaren som viks åt lagen räknas bort från den totala läktarkapaciteten. Arrangören måste också göra en tydlig avgränsning mellan lagens platser och publiken. Det ska vara en tom läktarrad alternativt två meters mellanrum i sidled. 

 

Arrangör ska skapa goda möjligheter för de olika lagen att förflytta sig mellan spelytan och sin plats på läktaren utan att behöva komma i kontakt med andra lag eller andra personer i anläggningen. Hela ansvaret för detta kan dock inte läggas på arrangören; alla deltagare måste bidra för att göra detta möjligt.

 

Det totala antalet personer som befinner sig på spelytan vid varje enskilt tillfälle bör inte vara fler än 50 personer. Administratören av serien bör i sin planering av sammandragsspelet försöka skapa förutsättningar för att detta kan efterlevas. 

 

Vid minihandbollsspel där en spelyta normalt har tre minihandbollsplaner kan det vara lämpligt att endast använda två planer. Det är även rekommenderat att den som är ansvarig för planeringen av minihandbollsspel (förbund eller förening) gör det på ett sådant att inte alla lag befinner sig i anläggningen under hela sammandragets längd; en planering där lag växlar in under olika perioder är en bättre lösning.

 

Varje deltagande lag har rätt att i sin lagorganisation räkna in fem personer utöver deltagande spelare och ledare. Arrangören äger dock rätt att begränsa antalet medföljande extra personer om den bedömer det som svårt att upprätthålla social distansering på ett rimligt sätt. Arrangören ska i samråd med administrerande förbund fatta ett sådant beslut i förväg och kommunicera det till deltagande lag.

 

Om administratören av serien blir tvungen att nyttja en anläggning utan läktare måste antalet deltagande lag och spelschemat anpassas så att deltagarna kan upprätthålla social distansering när de inte spelar match. Hur denna anpassning ska ske är upp till administratör att göra i samråd med arrangör och måste göras utifrån anläggningens specifika förutsättningar.

 

 

Publik
Tillsvidare gäller att alla tävlingsmatcher som arrangeras av distriktsförbund eller Svenska Handbollförbundet kan spelas med publik. Det maximala antalet åskådare i publiken är 50 personer. Deltagande lag, domare, funktionärer/delegat, anläggningspersonal och volontärer räknas inte som publik (läs mer om hur dessa roller definieras under rubriken Match).

 

Svenska Handbollförbundet bevakar utvecklingen och när nya rekommendationer från ansvariga myndigheter presenteras och/eller riksdagen fattar nya beslut kommer Svenska Handbollförbundet att revidera förutsättningarna för publik.

 

Tillstånd att släppa in publik gäller under förutsättning att ordningslagen följs. Läs mer om Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. och Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på polisen.se. Arrangemang som normalt inte behöver polistillstånd ska enligt Riksidrottsförbundets tolkning inte heller under rådande omständigheter behöva ansöka om tillstånd, men Svenska Handbollförbundet rekommenderar arrangörer att i god tid före arrangemanget föra dialog med den lokala polismyndigheten kring förutsättningar för genomförandet.

 

Arrangör som vill släppa in publik ska upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. En sådan plan ska beskriva:

 

• Hur alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

 

• Hur publikinsläppet ska vara organiserat så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet anländer utanför anläggningen till dess att personerna tar plats på läktaren.

 

• Om det är praktiskt möjligt bör förköp av biljetter tillämpas. Om förköp tillämpas kan arrangören med fördel ange olika tidpunkter för inpassering i anläggningen.

 

• Om det är fri entré till matchen måste arrangören fortfarande upprätta ett biljettsystem så att den har kontroll på hur många åskådare som befinner sig i anläggningen.

 

• Om det är möjligt rekommenderas insläpp genom flera olika entréer.

 

• Alla publikplatser ska vara tydligt utmärkta med unik numrering. Om detta saknas i anläggningen måste arrangören skapa en sådan numrering.

 

• Om läktarens första rad är mindre än två meter från spelytan får ingen publik placeras på den första raden.

 

• Om en anläggning inte har spelyta och läktare separerad får ingen publik placeras närmare än två meter från spelytan. Om det i anläggningen inte finns utrymme för det avståndet får anläggningen inte ta in publik. Detta gäller oavsett vilka rekommendationer som polismyndigheten ger.

 

• Placering av publik ska organiseras så att publiken kan hålla avstånd enligt de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter.

 

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) organiseras av föreningen själv gäller att sådan kan bedrivas om de följer de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter. Exempelvis ska försäljningsytan organiseras så att personer som står i kö kan upprätthålla social distansering.

 

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) drivs av annan entreprenör gäller att sådan verksamhet ska bedrivas enligt de lagar och riktlinjer som är tillämplig för dem. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Detta ansvar ligger således inte på arrangören av matchen.

 

• Tillgång till toaletter ska av arrangören organiseras på ett sådant sätt att alla åskådare kan nyttja dessa så att de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter kan efterlevas. Arrangören ska säkerställa att anläggningens ägare utrustar toalettutrymmen så att alla besökare kan tvätta och desinficera händerna.

 

• Publikens utpassering ska vara organiserad så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet lämnar läktaren till dess att sällskapet har kommit ut ur anläggningen.

 

• Om det spelas flera matcher i följd i anläggningen ska arrangören organisera utpassering av den första publikgruppen och inpassering av nästa på ett sådant sätt att de olika flödena inte kommer nära varandra. Idealt slussas publik ut och in olika vägar, men om det inte är möjligt ska utpassering och inpassering göras vid olika tidpunkter. Om de två matcherna har olika arrangörer måste arrangörerna göra en gemensam plan för hur detta ska hanteras.

 

• Alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

 

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser § 1:10 stipulerar bland annat att hemmalaget ska tillhandahålla tio procent av tillgänglig biljettkapacitet till bortalagets supportrar. Denna regel gäller tillsvidare inte.

 

Publik - gällande från och med 1 november 2020

Tillsvidare gäller att alla tävlingsmatcher som arrangeras av distriktsförbund eller Svenska Handbollförbundet kan spelas med publik.

Deltagande lag, domare, funktionärer/delegat, anläggningspersonal och volontärer räknas inte som publik (läs mer om hur dessa roller definieras under rubriken Match). 

Svenska Handbollförbundet bevakar utvecklingen och när nya rekommendationer från ansvariga myndigheter presenteras och/eller riksdagen fattar nya beslut kommer Svenska Handbollförbundet att revidera förutsättningarna för publik. 

Följande publikgränser gäller för de olika kategorierna:

 • För senior elit gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 300 personer.
 • För senior övriga gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 300 personer.
 • För barn och ungdom gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 50 personer.

Vid placering av publik gäller att det ska vara minst en meters avstånd mellan varje person. Observera att det med denna avståndsregel kraftigt begränsas hur stor publik en anläggning kan ta in. I praktiken innebär regeln om en meter mellan varje person i de flesta fall att endast varannan rad kan användas och att endast var tredje plats på en rad kan nyttjas till publik. För att då nå upp till 300-gränsen krävs att arenan har kapacitet för 1800 personer.  Detta är givetvis ingen absolut kalkyl då varje anläggning har sina specifika förutsättningar. 

Personer som ingår i samma sällskap får sitta bredvid varandra utan en meters avstånd, vilket möjliggör vissa avsteg från enmetersregeln. Ska denna typ av specifik publikberäkning göras krävs dock att förköp av biljetter tillämpas och att varje enskild biljett är kopplad till en tydlig plats. Om detta inte görs måste enmetersregeln följas strikt.

Tillstånd att släppa in publik gäller under förutsättning att ordningslagen följs. Läs mer om förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på regeringen.se och Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på polisen.se.

Arrangemang som normalt inte behöver polistillstånd ska enligt Riksidrottsförbundets tolkning inte heller under rådande omständigheter behöva ansöka om tillstånd, men Svenska Handbollförbundet rekommenderar arrangörer att i god tid före arrangemanget föra dialog med den lokala polismyndigheten kring förutsättningar för genomförandet. 

Arrangör som vill släppa in publik ska upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. En sådan plan ska beskriva:

• Hur alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

• Hur publikinsläppet ska vara organiserat så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet anländer utanför anläggningen till dess att personerna tar plats på läktaren.

• Om det är praktiskt möjligt bör förköp av biljetter tillämpas. Om förköp tillämpas kan arrangören med fördel ange olika tidpunkter för inpassering i anläggningen.

• Om det är fri entré till matchen måste arrangören fortfarande upprätta ett biljettsystem så att den har kontroll på hur många åskådare som befinner sig i anläggningen.

• Om det är möjligt rekommenderas insläpp genom flera olika entréer.

• Alla publikplatser ska vara tydligt utmärkta med unik numrering. Om detta saknas i anläggningen måste arrangören skapa en sådan numrering.

• Om läktarens första rad är mindre än två meter från spelytan får ingen publik placeras på den första raden.

• Om en anläggning inte har spelyta och läktare separerad får ingen publik placeras närmare än två meter från spelytan. Om det i anläggningen inte finns utrymme för det avståndet får anläggningen inte ta in publik. Detta gäller oavsett vilka rekommendationer som polismyndigheten ger.

• Placering av publik ska organiseras så att publiken kan hålla avstånd enligt de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter.

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) organiseras av föreningen själv gäller att sådan kan bedrivas om de följer de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter. Exempelvis ska försäljningsytan organiseras så att personer som står i kö kan upprätthålla social distansering.

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) drivs av annan entreprenör gäller att sådan verksamhet ska bedrivas enligt de lagar och riktlinjer som är tillämplig för dem. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Detta ansvar ligger således inte på arrangören av matchen.

• Tillgång till toaletter ska av arrangören organiseras på ett sådant sätt att alla åskådare kan nyttja dessa så att de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter kan efterlevas. Arrangören ska säkerställa att anläggningens ägare utrustar toalettutrymmen så att alla besökare kan tvätta och desinficera händerna.

• Publikens utpassering ska vara organiserad så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet lämnar läktaren till dess att sällskapet har kommit ut ur anläggningen.

• Om det spelas flera matcher i följd i anläggningen ska arrangören organisera utpassering av den första publikgruppen och inpassering av nästa på ett sådant sätt att de olika flödena inte kommer nära varandra. Idealt slussas publik ut och in olika vägar, men om det inte är möjligt ska utpassering och inpassering göras vid olika tidpunkter. Om de två matcherna har olika arrangörer måste arrangörerna göra en gemensam plan för hur detta ska hanteras.

• Alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser § 1:10 stipulerar bland annat att hemmalaget ska tillhandahålla tio procent av tillgänglig biljettkapacitet till bortalagets supportrar. Denna regel gäller tillsvidare inte.

 

 

Avveckling
Arrangören av matchen ska säkerställa att alla deltagare kan tvätta eller desinficera händerna i anslutning till att spelytan lämnas. Om omklädningsrum används kan tvätt eller desinfektion av händer ske där. Om omklädningsrum används ska arrangör även säkerställa att anläggningens ägare städar dessa på ett sätt som är säkert utifrån myndigheters riktlinjer. 

 

Senior elit
Om deltagare duschar i omklädningsrummets duschrum och det finns flera duschar på rad bör deltagarna anpassa antalet som duschar samtidigt så att endast varannan dusch nyttjas. Om anläggningen är byggd så att flera omklädningsrum delar duschrum ska arrangören säkerställa att gemensamt duschrum endast nyttjas av ett lag i taget.

 

Senior övriga
Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. Om deltagare har möjlighet ska dusch efter match göras vid hemkomst. Detta gäller främst lag som reser kortare resor inom ett distrikt för att spela matcher. Vid längre resor kan givetvis omklädningsrum nyttjas om laget så önskar.

 

Om deltagare duschar i omklädningsrummets duschrum och det finns flera duschar på rad bör deltagarna anpassa antalet som duschar samtidigt så att endast varannan dusch nyttjas. Om flera omklädningsrum delar duschrum får endast deltagare från ett lag duscha samtidigt. Arrangören bör i möjligaste mån säkerställa att omklädningsrum med gemensamt duschrum endast nyttjas av ett lag i taget.

 

Barn- och ungdom
Omklädningsrum ska i möjligaste mån inte användas. Om deltagarna har möjlighet ska dusch efter match göras vid hemkomst.

 

Om deltagare duschar i omklädningsrummets duschrum och det finns flera duschar på rad bör deltagarna anpassa antalet som duschar samtidigt så att endast varannan dusch nyttjas. Om flera omklädningsrum delar duschrum får endast deltagare från ett lag duscha samtidigt. Arrangören bör i möjligaste mån säkerställa att omklädningsrum med gemensamt duschrum endast nyttjas av ett lag i taget.

 

 

Avresa
När deltagare i match lämnar anläggning ska utpassering ske på ett sådant sätt att kontakten med allmänheten begränsas. Iaktta särskild försiktighet och social distansering gentemot anläggningspersonal. 

 

Om särskild spelaringång finns ska lagen använda denna vid utpassering.

 

Arrangör av match ska säkerställa att alla deltagare kan desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggning.

 

Senior elit
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att utpassering inte får ske samtidigt. Arrangör ska planera så att utpassering sker med minst tio minuters mellanrum. Domare, funktionärer och delegat räknas som en grupp och kan göra utpassering samtidigt.

 

Om utpassering kan ske i separata entréer är samtidig utpassering tillåten.

 

Senior övriga
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att utpassering inte får ske samtidigt. De inblandade parterna ska ta ansvar för att så sker. Utpassering ska ske med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

Om utpassering kan ske i separata entréer är samtidig utpassering tillåten.

 

Barn- och ungdom
För de två lagen, domarna och funktionärerna/delegaten gäller att utpassering inte får ske samtidigt. De inblandade parterna ska ta ansvar för att så sker. Utpassering ska ske med en sådan tidsförskjutning att lämplig social distansering kan upprätthållas.

 

Om utpassering kan ske i separata entréer är samtidig utpassering tillåten.

 

 

Hemresa
I möjligaste mån ska deltagande lag resa från matchen utan kontakt med allmänheten. Detta är extra viktigt om resan sträcker sig mellan två sjukvårdsområden.

 

Resa från matchen får ske med valfritt färdmedel, men rekommendationen är att resa utan kontakt med allmänheten ska väljas när det är praktiskt möjligt.

 

Självskattning
Den som är helt symtomfri kan delta i nationella tävlingsmatcher i handboll, den som har symtom, även mycket milda, ska stanna hemma. 

 

Spelare som ska delta i turnering ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av vårdnadshavare.

 

Ledare, domare och funktionärer ansvarar för egen självskattning.

 

Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare/ledare/domare/funktionär inte åka till anläggningen.

 

Har du:

 • en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
 • halsont?
 • hosta?
 • huvudvärk?
 • illamående?
 • diarré?
 • muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)? 
 • andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.