Hem / Handboll i Sverige / Uppdatering: Bestämmelser gällande Nationella tävlingsmatcher - Publik

Uppdatering: Bestämmelser gällande Nationella tävlingsmatcher - Publik

Svenska Handbollförbundet har fattat beslut om att höja publiktaket från 50 till 300 personer under seniormatcher. Beslutet gäller från och med 1 november och tills vidare. Observera att nya beslut kan tas med kort varsel.

I Svenska Handbollförbundets Beslut gällande nationella tävlingsmatcher uppdateras stycket med rubriken Publik. De nya bestämmelserna gäller från och med den 1 november och tillsvidare. Observera att nya beslut, riktlinjer och rekommendationer kan tas med kort varsel. Observera också att särskilda beslut kan gälla i vissa regioner under vissa perioder med anledning av skärpta allmänna råd utfärdade av Folkhälsomyndigheten och/eller smittskydd. Distrikt och föreningar bör hålla sig uppdaterade om vad som gäller specifikt i dessa regioner.

 

Ladda ned Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher, gällande from 1 nov 2020.

Läs Bestämmelser gällande nationella tävlingsmatcher, kompletterad med beslut om Publik gällande from 1 nov 2020.

 

Följande text är hämtad ur Svenska Handbollförbundets dokument med anledning av coronaviruset Beslut gällande nationella tävlingsmatcher, gällande from 1 nov 2020. 

 

Publik

Tillsvidare gäller att alla tävlingsmatcher som arrangeras av distriktsförbund eller Svenska Handbollförbundet kan spelas med publik.

Deltagande lag, domare, funktionärer/delegat, anläggningspersonal och volontärer räknas inte som publik (läs mer om hur dessa roller definieras under rubriken Match i dokumentet). 

Svenska Handbollförbundet bevakar utvecklingen och när nya rekommendationer från ansvariga myndigheter presenteras och/eller riksdagen fattar nya beslut kommer Svenska Handbollförbundet att revidera förutsättningarna för publik.

 

Följande publikgränser gäller för de olika kategorierna:

  • För senior elit gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 300 personer.
  • För senior övriga gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 300 personer.
  • För barn och ungdom gäller att det maximala antalet åskådare i publiken är 50 personer.

 

Vid placering av publik gäller att det ska vara minst en meters avstånd mellan varje person. Observera att det med denna avståndsregel kraftigt begränsas hur stor publik en anläggning kan ta in. I praktiken innebär regeln om en meter mellan varje person i de flesta fall att endast varannan rad kan användas och att endast var tredje plats på en rad kan nyttjas till publik. För att då nå upp till 300-gränsen krävs att arenan har kapacitet för 1800 personer.  Detta är givetvis ingen absolut kalkyl då varje anläggning har sina specifika förutsättningar. 

Personer som ingår i samma sällskap får sitta bredvid varandra utan en meters avstånd, vilket möjliggör vissa avsteg från enmetersregeln. Ska denna typ av specifik publikberäkning göras krävs dock att förköp av biljetter tillämpas och att varje enskild biljett är kopplad till en tydlig plats. Om detta inte görs måste enmetersregeln följas strikt.

Tillstånd att släppa in publik gäller under förutsättning att ordningslagen följs. Läs mer om förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på regeringen.se och Ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar på polisen.se.

Arrangemang som normalt inte behöver polistillstånd ska enligt Riksidrottsförbundets tolkning inte heller under rådande omständigheter behöva ansöka om tillstånd, men Svenska Handbollförbundet rekommenderar arrangörer att i god tid före arrangemanget föra dialog med den lokala polismyndigheten kring förutsättningar för genomförandet.

 

Arrangör som vill släppa in publik ska upprätta en plan för hur publiken ska hanteras på ett säkert sätt. En sådan plan ska beskriva:

• Hur alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till inpassering i anläggningen.

• Hur publikinsläppet ska vara organiserat så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet anländer utanför anläggningen till dess att personerna tar plats på läktaren.

• Om det är praktiskt möjligt bör förköp av biljetter tillämpas. Om förköp tillämpas kan arrangören med fördel ange olika tidpunkter för inpassering i anläggningen.

• Om det är fri entré till matchen måste arrangören fortfarande upprätta ett biljettsystem så att den har kontroll på hur många åskådare som befinner sig i anläggningen.

• Om det är möjligt rekommenderas insläpp genom flera olika entréer.

• Alla publikplatser ska vara tydligt utmärkta med unik numrering. Om detta saknas i anläggningen måste arrangören skapa en sådan numrering.

• Om läktarens första rad är mindre än två meter från spelytan får ingen publik placeras på den första raden.

• Om en anläggning inte har spelyta och läktare separerad får ingen publik placeras närmare än två meter från spelytan. Om det i anläggningen inte finns utrymme för det avståndet får anläggningen inte ta in publik. Detta gäller oavsett vilka rekommendationer som polismyndigheten ger.

• Placering av publik ska organiseras så att publiken kan hålla avstånd enligt de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter.

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) organiseras av föreningen själv gäller att sådan kan bedrivas om de följer de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter. Exempelvis ska försäljningsytan organiseras så att personer som står i kö kan upprätthålla social distansering.

• I anläggningar där kafeteriaverksamhet (och liknande) drivs av annan entreprenör gäller att sådan verksamhet ska bedrivas enligt de lagar och riktlinjer som är tillämplig för dem. Entreprenören är ansvarig att hos ansvarig tillståndsmyndighet säkerställa att öppethållande är tillåtet. Detta ansvar ligger således inte på arrangören av matchen.

• Tillgång till toaletter ska av arrangören organiseras på ett sådant sätt att alla åskådare kan nyttja dessa så att de lagar och riktlinjer som har utfärdats av riksdag och ansvariga myndigheter kan efterlevas. Arrangören ska säkerställa att anläggningens ägare utrustar toalettutrymmen så att alla besökare kan tvätta och desinficera händerna.

• Publikens utpassering ska vara organiserad så att ett avstånd på två meter kan hållas mellan olika sällskap. Detta gäller från det att sällskapet lämnar läktaren till dess att sällskapet har kommit ut ur anläggningen.

• Om det spelas flera matcher i följd i anläggningen ska arrangören organisera utpassering av den första publikgruppen och inpassering av nästa på ett sådant sätt att de olika flödena inte kommer nära varandra. Idealt slussas publik ut och in olika vägar, men om det inte är möjligt ska utpassering och inpassering göras vid olika tidpunkter. Om de två matcherna har olika arrangörer måste arrangörerna göra en gemensam plan för hur detta ska hanteras.

• Alla åskådare ska kunna desinficera händerna i anslutning till utpassering från anläggningen.

 

Svenska Handbollförbundets Tävlingsbestämmelser § 1:10 stipulerar bland annat att hemmalaget ska tillhandahålla tio procent av tillgänglig biljettkapacitet till bortalagets supportrar. Denna regel gäller tillsvidare inte.