Hem / Förbundet / Vision -Verksamhetsidé- Värdegrund

Vision -Verksamhetsidé- Värdegrund

Vision
Stockholms Handbollförbund ska vara den ledande idrotten i Stockholm; det ska vara den mest populäraidrotten utifrån aktiva utövare och åskådare – har lag på alla nivåer från elit- till motionärsnivå – har utövaresom stannar längre inom idrotten – har de mest livskraftiga föreningarna – är en jämställd idrott – har lag ialla åldrar från barnsben till senior – är kända för vår mångfald oavsett kön, könsöverskridande identitet elleruttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning ellerålder.

Verksamhetsidé
Stockholms Handbollförbund ska ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunnavara med i en attraktiv och utvecklande handbollsverksamhet. Inriktningen på StockholmsHandbollförbunds arbete ska utgå ifrån föreningarnas behov samt ifrån de värderingar som den svenskaidrottsrörelsen står för.

Värdegrund
Verksamheten för Stockholms Handbollförbund tillsammans med alla som deltar ska präglas avglädje,delaktighet,rättvisaochrespektfullhetsamtframåtandaochmångfald.Förbundets verksamhet ska fungera som en drivkraft och genomsyras av glädje där alla ska bjudas in för att hakul. Vi verkar i ett öppet klimat där alla har en chans att påverka och får chansen att ta ställning. Vi bemötervarje situation med ödmjukhet där vi visar respekt mot alla individer. Vi är objektiva och opartiska i vårabedömningar och de beslut vi fattar ska vara hållbara och främja ett långsiktigt idrottande. Verksamheten ärinnovativ och beslutskraftig där vi vågar ifrågasätta och vara modiga. Vi är och strävar aktivt mot en berikandemångfald – oavsett parameter.