Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte 2018

2018-05-04 14:35

Varmt välkomna till Stockholms Handbollförbunds 84e årsmöte den 7 juni 2018 på Hotell Scandic Continental, Vasagatan 22 i Stockholm. OSA senast 28/5 via mail till info@stockholmhandboll.se


Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.Vi uppmanar föreningarna att vara representerade på årsmötet för att både medverka till en lyckad avslutning på handbollsåret men också för att vara med och påverka det kommande verksamhetsåret. 

Inbjudan mailas också ut till föreningens ordförande (eller den officiella mailadress vi har).

Dokumenten till årsmötet kommer att publiceras här på hemsidan senast 2 veckor innan årsmötet, enligt stadgarna, så håll utkik. 

Dokumentlista:
- Föredragningslista och röstlängd
- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsberättelse tabeller 2017/2018
- Verksamhetsberättelse slutförda lag 2017/2018
- Verksamhetsplan 2018/2019 (kan komma att justeras något)
- Motioner (inga inkomna)
- Revisionsberättelse
- Årsredovisning (inkl.budget)
- Valberedningens förslag  (reviderad 180530)

För årsmötet gäller:
Varje röstberättigad förening äger rätt att utse två ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar av föreningen. Ett ombud får endast representera en förening. Varje röstberättigad förening har vid årsmötet en röst.
Föreningen skall ingiva fullmakt för sina ombud och i den ange vem av ombuden som utövar föreningens rösträtt. Fullmakten skall inges till förbundssekreteraren innan årsmötet

Behöver ni fylla i en fullmakt inför årsmötet hittar ni den här, Fullmakt.
Dokumentet fylls i, skrivs under och returneras till: info@stockholmhandboll.se

Uppdaterad: 2019-10-01 15:43
Skribent: Li Ekroth

Fler nyheter

Utdrag ur stadgarna

§ 10 Kallelse m m
Kallelse till mötet utfärdas av styrelsen genom kungörelse i SHF:s kungörelse- organ samt genom brev till föreningarna senast en (1) månad före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner översänds till röstberättigade föreningar senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av SHF:s FS till ordinarie årsmöte att gälla intill nästa ordinarie årsmöte.
Röstlängden upptar de föreningar som senast 30 september har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SHF samt de förpliktelser som kan ha bestämts av årsmötet.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar i mötet med två ombud utövas rösträtten av det ena ombudet. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva rösträtt anges.

§ 12 Ärenden vid årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den röstlängd som SHF:s styrelse har upprättat för Stockholms Handbollförbund.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två ombud att jämte ordföranden justera protokollet samt av två rösträknare
7. Behandling av SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
8. Behandling av SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
9. Föredragning av SDF:s revisorers berättelse för samma tid
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11. Behandling av förslag från styrelsen
12. Behandling av inkomna motioner
13. Fastställande av budget- och verksamhetsplan för det påbörjade verksamhets- och räkenskapsåret
14. Val av ordförande för ett år
15. Val av två eller tre styrelseledamöter för två år
16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. Därutöver tillsätter DF en revisor
17. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till förbundsmötet (FM)
18. Fråga om val av ombud jämte suppleanter till DF-mötet
19. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för ett år
20. Årsmötets avslutande
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person. Ledamot eller suppleant i styrelsen är dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas i kapitel 1:11 i SHF:s stadgar.

§ 13 Motioner
Motion till årsmöte inges skriftligen senast en månad före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i förening. 
Motion från föreningsmedlem insändes genom föreningen med dess utlåtande till info@stockholmhandboll.se
Motion föreläggs årsmötet med styrelsens utlåtande.

 
Stockholms Handbollförbund
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information