Hoppa till sidans innehåll

Matchflytt

Nedan följer en genomgång av vad som gäller vid flyttning av matcher i serier som administreras av Stockholms Handbollförbund. Om något kring de gällande flyttbestämmelserna är oklart, tveka inte att höra av er till domare@stockholmhandboll.se

 

Barn och ungdom, Från U9 till U19


Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom (TBBU)

§1:5 Inplanering av hemmamatch/uppskjuten match 
Serieadministratören informerar föreningarna om inom vilket datumintervall som varje enskild omgång ska spelas. Föreningen lägger sedan in matchdatum och tid för respektive match inom detta intervall. Matchflytt får göras till speldatum inom 15 kalenderdagar från ordinarie matchdag. Dock får matchen aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 Start och sluttider för seriematcher.

Avgift för matchflytt
Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören minst 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och 14 kalenderdagar före den nya speldagen är ändringen avgiftsfri förutsatt att aktuella lag är överens om ny speldag/tid (avgiften för denna administration ska ingå i serieavgiften). 

Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören senare än 21 kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och 14 kalenderdagar innan den nya speldagen debiteras en administrationsavgift på 1 000 SEK för ungdom (yngre och äldre), för barnhandbollen 500 SEK/match eller sammandrag. 

Om begäran om matchflytt inkommer till serieadministratören närmare än fem kalenderdagar före det ordinarie speldatumet och den nya speldagen, beviljas flytten endast i undantagsfall.

Övrigt 
Administrerande förbund kan besluta om längre tid än de 21 dagarna om det är så att de också tillsätter domare. Begäran om matchflytt ska skickas in av en representant för föreningen, inte en enskild ledare.

Sjukdom 
Om ett lag drabbas av sjukdom i truppen kan en match få skjutas upp och spelas vid ett senare tillfälle. Det är serieadministratören som från fall till fall avgör om en match ska kunna skjutas upp. 
Om en förening beslutar att inte åka till match på grund av sjukdom ska serieadministratören meddelas så att den kan återkalla domare och funktionärer, samt meddela motståndarlaget att matchen inte kommer att spelas på utsatt tid. 
Om serieadministratören inte kan meddelas ska föreningen kontakta domare, funktionärer och motståndarlaget. Det är viktigt att föreningen säkerställer att alla parter har tagit emot informationen. Därefter ska serieadministratören kontaktas via e-brev med information om situationen. I möjligaste mån ska även domare, funktionärer och motståndarlag läggas in som kopiemottagare av detta e-brev. 
Föreningen ska inom fem dagar från matchtillfället ha inkommit med en skriftlig redovisning av situationen. Dessutom har föreningen fem dagar på sig att komplettera med sjukintyg för de spelare som var sjuka.

För icke myndig spelare ska intyg om sjukdom lämnas av vårdnadshavare. För myndig spelare gäller att intyg om sjukdom ska lämnas av vårdcentral, läkare eller motsvarande. Det går även bra att lämna in intyg om sjukfrånvaro från arbetsgivare eller lärosäte.

Om serieadministratören bedömer redovisningen som tillräcklig, samt att ett tillräckligt stort antal sjukintyg har inkommit, så godkänns att matchen ska spelas vid ett senare tillfälle. Lagen ges då tillfälle att ta fram en ny speltid inom den tidsram som administratören beslutar.

Om serieadministratören inte bedömer den skriftliga redovisningen som tillräcklig, eller om antalet sjukintyg inte anses som tillräckligt stort, så godkänns inte att matchen skjuts upp och spelas vid ett senare tillfälle. Föreningen som valde att inte spela matchen på grund av sjukdom döms då som förlorare på walkover och fastställd administrationsavgift tas ut.

Icke sanktionerad matchflytt 
Om matchändring görs utan serieadministratörens godkännande debiteras en administrationsavgift på 2 000 SEK för ungdom (yngre och äldre ungdom) och 1 000 SEK för barn. Om serien spelas med sammandrag debiteras endast en administrationsavgift för hela sammandraget.

Tillägg 
När serien har publicerats har en förening under 21 dagar rätt att begära justeringar av spelprogrammet. Föreningarna ska komma överens om nytt matchtillfälle inom ramen för seriens omgångsplanering. Om de inte kan enas är det serieadministratören som fastställer när matchen ska spelas.

Force majeure 
Om det råder omständigheter som föreningarna själva inte kan styra över så kan match skjutas upp och spelas vid senare tillfälle. I möjligaste mån ska serieadministratören kontaktas, men då force majeure-situationer oftast uppstår akut så måste föreningarna vara beredda att lösa situationen själva.

Matchflyttningsavgifter

Flyttning minst 21 kalenderdagar före ordinarie 
speldatum och 14 dagar före nya

Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie 
speldatum och 14 dagar före nya 
(Äldre och yngre ungdom)

Flyttning senare än 21 kalenderdagar före ordinarie 
speldatum och 14 dagar före nya (Barn)

Flyttning utan tillstånd

Flyttning närmare än 5 kalenderdagar före ordinarie
och nytt speldatum - beviljas endast i undantagsfall

0 kr/match

 

1000 kr/match


500 kr/match


2000 kr/tillfälle

 

 

Domartillsättning
Det är flyttande lags ansvar att meddela domarna den nya speltiden. I matcher där Stockholms Handbollförbund tillsätter domarna sker dock detta med automatik i samband med att förbundet godkänner matchflytten. 
Matchflyttning steg för steg
1. Flyttande lag går in på http://www.stockholmhandboll.se och ladda ner matchflyttningsblanketten (som är i excelformat). Du sparar ned blanketten genom att högerklicka på länken i botten av denna sida, välja "Spara mål som" och sedan döpa dokumentet till något lämpligt.
2. Flyttande lag fyller i sin del av blanketten (Observera att flyttande lag kan vara så väl hemma- som bortalag).
3. Flyttande lag sparar om blanketten.
4. Flyttande lag skickar blanketten med e-post till motståndarlaget.
5. Motståndarlaget fyller i sin del av blanketten.
6. Motståndarlaget sparar om blanketten.
7. Motståndarlaget skickar blanketten med e-post till Stockholms Handbollförbund (domare@stockholmhandboll.se).
8. Stockholms Handbollförbund behandlar flyttningsbegäran.
9. Stockholms Handbollförbund meddelar beslutet till de på blanketten angivna e-postadresserna för kvittens.

För att flytten ska kunna godkännas måste e-postadresser för kvittens anges.

Förtydligande: Ovanstående matchflyttningsregler gäller när förening vill flytta match. Det finns även tillfällen då Stockholms Handbollförbund måste flytta matcher. När så sker gäller andra rutiner. Det finns en rad olika anledningar till att förbundet gör matchändringar.
Exempelvis att en force majeur-situation uppstår (hallen stängs på grund av vattenläcka, odyl), att det behövs en omdisponering av schemat på grund av domartillsättningsproblem, att matcher måste flyttas på grund av att utrymme måste skapas för arrangemang av olika slag.

 

Seniorer


Svenska Handbollförbudets Tävlingsbestämmelser 

§ 2:9 Begäran om matchflyttning
Spelares landslagsuppdrag frilägger föreningen för tävlingsmatch. Spelares deltagande i Europacupspel frilägger förening och, om nödvändigt, samarbetsförening från tävlingsmatch.

Spelares deltagande i Ungdoms-SM samt SHF:s distriktsturneringar frilägger deltagande föreningars lag i SDF:s tävlingsspel i respektive åldersklass. Spelares deltagande i USM för U18 frilägger förenings- och samarbetsförenings seniormatch.

I USM-spelet för U18 äger förening rätt att nyttja eventuell reservdag vid matchläggning för seniorlaget. Detta gäller även när seniorlag deltar i kvalspel eller SM-slutspel. Ansökan om matchflytt för seniorlaget ska göras senast dagen efter avancemang till kommande USM-Steg för U18-laget. Berörd förening tar kontakt med aktuell motståndare och kommer överens om ny speldag samt skickar in ansökan om matchflyttningen till administreande förbund.

En spelares deltagande vid högskoleprov frilägger förenings match.

Annan tävlingsmatch kan av administrerande förbund godkännas som skäl för matchflyttning. Om tävlingsmatch av giltigt skäl måste flyttas fastställer administrerande förbund nytt matchdatum efter kontakt med berörda föreningar, (se även §§ 1:10 och 8:13).

Begäran om annan matchflyttning ska vara administrerande instans tillhanda senast 14 dagar före matchdatum. Ett eventuellt godkännande förutsätter att matchen blir spelad innan något utav lagen har sin nästa match. Särskilda regler gäller för barn- och ungdomshandbollen och regleras i TBBU.

Flyttskäl
Matchflytt beviljas endast i undantagsfall. Begäran om matchflytt som endast har fyllts i av en förening behandlas inte (se nedan för mer detaljer kring flyttproceduren). Att båda föreningarna är överens om villkoren för flytten är en förutsättning för att begäran överhuvudtaget ska behandlas.

Det finns vissa flyttskäl som anses så starka att en förening inte får neka till flyttning. Om föreningarna inte kan komma överens bör Stockholms Handbollförbund omgående kontaktas.
Följande anges som skäl för matchflyttning i Svenska Handbollförbundets tävlingsbestämmelser:

  • Spelares landslagsuppdrag.
  • Förenings deltagande i Europacupspel.
  • Föreningens deltagande i USM för U18.
  • Högskoleprov

Vid sidan av dessa flyttskäl kan det finnas andra skäl som kan anses starka nog för att en flytt ska kunna godkännas. Varje fall prövas individuellt.

Ny speltid för seniorlag
Flyttning av match får göras till speldatum som ligger före ordinarie matchdag.
Flyttning av match får också göras till speldatum efter ordinarie matchdag under förutsättning att detta nya speldatum ligger i samma spelomgång som ordinarie matchdag.
I normala fall sträcker sig en spelomgång från torsdag till onsdag i den aktuella veckan. Undantag från denna grundregel görs i följande fall:

  • I de fall vi har planerade vardagsomgångar i en serie kan särskilda omgångsintervall gälla för denna omgång samt omgången före och efter. Kontakta Stockholms Handbollförbund om du är osäker på vad som gäller.
  • Om särskilda skäl föreligger. Kontakta Stockholms Handbollförbund om du är osäker på vad som gäller.

Representation
Observera att de representationsbestämmelser som skulle ha gällt vid ordinarie datum gäller vid det nya speldatumet om matchen senareläggs. Om matchen tidigareläggs är det det nya datumet som styr representationen.

Avgift för matchflyttning
I serier som administreras av Stockholms Handbollförbund är matchflyttar avgiftsfria, under förutsättning att de görs i tid.

  • Om begäran om matchflytt inkommer till Stockholms Handbollförbund minst tio kalendesdagar före det datum som ligger tidigast av ordinarie speldatum och den nya speldagen är ändringen avgiftsfri.
  • Om begäran om matchflytt inkommer till Stockholms Handbollförbund senare än tio kalenderdagar före det datum som ligger tidigast av ordinarie speldatum och den nya speldagen debiteras en administrationsavgift på 1000 kronor.
  • Om begäran om matchflytt inkommer till Stockholms Handbollförbund närmare än fem kalenderdagar före det datum som ligger tidigast av ordinarie speldatum och den nya speldagen beviljas flytten i normala fall inte, enbart i undantagsfall. 

Matchflyttningsavgifter

Flyttning 10 kalenderdagar före
Flyttning 5-9 kalenderdagar före
Flyttning utan tillstånd
0 kr/match
1000 kr/match
2000 kr/tillfälle

Domartillsättning
Det är flyttande lags ansvar att meddela domarna den nya speltiden. I matcher där Stockholms Handbollförbund tillsätter domarna sker dock detta med automatik i samband med att förbundet godkänner matchflytten.

Matchflyttning steg för steg
1. Flyttande lag går in på http://www.stockholmhandboll.se och ladda ner matchflyttningsblanketten (som är i excelformat). Du sparar ned blanketten genom att högerklicka på länken i botten av denna sida, välja "Spara mål som" och sedan döpa dokumentet till något lämpligt.
2. Flyttande lag fyller i sin del av blanketten (Observera att flyttande lag kan vara så väl hemma- som bortalag).
3. Flyttande lag sparar om blanketten.
4. Flyttande lag skickar blanketten med e-post till motståndarlaget.
5. Motståndarlaget fyller i sin del av blanketten.
6. Motståndarlaget sparar om blanketten.
7. Motståndarlaget skickar blanketten med e-post till Stockholms Handbollförbund (domare@stockholmhandboll.se).
8. Stockholms Handbollförbund behandlar flyttningsbegäran.
9. Stockholms Handbollförbund meddelar beslutet till de på blanketten angivna e-postadresserna för kvittens.

För att flytten ska kunna godkännas måste e-postadresser för kvittens anges.

Förtydligande: Ovanstående matchflyttningsregler gäller när förening vill flytta match. Det finns även tillfällen då Stockholms Handbollförbund måste flytta matcher. När så sker gäller andra rutiner. Det finns en rad olika anledningar till att förbundet gör matchändringar.
Exempelvis att en force majeur-situation uppstår (hallen stängs på grund av vattenläcka, odyl), att det behövs en omdisponering av schemat på grund av domartillsättningsproblem, att matcher måste flyttas på grund av att utrymme måste skapas för arrangemang av olika slag.

Uppdaterad: 2019-09-26 16:15
Skribent: Maria Casado

Nyheter

Sista omgången av RegionsTolvan

2020-02-14

Gruppindelning och spelprogram klara

Välkomna till Sporrong Cup 2020

2020-02-13

Nu laddar vi inför årets höjdpunkt för…

Seniorserierna går in i ett avgörande skede

2020-02-10

Vem får spela med tre matcher kvar?

Välkomna till Stockholm Handboll Finals 2020

2020-01-24

Ett ungdomsslutspel som avslutar säsongen på…

RegionsTolvan omgång 3

2019-12-11

Gruppindelning klar inför omgång 3 helgen 8-9…

Ladda ned

 Matchflyttblankett

 
Stockholms Handbollförbund
Box 11016
100 61 Stockholm
Telefon: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information