Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

EFFEKTMÅL

I Strategi 2025 ingår sex stycken fokusområden som svensk handboll vill utveckla mot världsklass:

  • Utveckla handbollföreningen
  • Barn & Ungdom
  • Ett stärkt ledarskap
  • Elit & landslag i världsklass
  • Handboll för alla hela livet
  • Internationella arrangemang och kommersiell tillväxt


Till vår hjälp har vi sju övergripande effektmål att styra mot:

Attrahera · Behålla · Tillväxt · Tillgänglighet · Jämställdhet · Mångfald · Hållbarhet

Attrahera

Målet är att skapa en handboll som skapar ett livslångt engagemang och intresse och därmed skapar en positiv relation även till kommande generationer. Det ska bli lättare att bli och vara engagerad inom handbollen och handbollsrörelsen ska upplevas som en utvecklingsorienterad och positiv miljö. Vi ska skapa en attraktion till vår idrott genom utveckling av såväl befintliga som nya områden.


Behålla

Målet är att behålla fler i vår verksamhet. Det gör vi genom att tydliggöra de olika möjligheter som finns i vår verksamhet. Både traditionella uppdrag och nya tidsanpassade uppdrag skapar förutsättningar för föreningar att lyckas behålla fler i sitt sammanhang.


Tillväxt

Svensk handboll ska behålla och öka verksamheten och antalet människor på alla nivåer och alla områden. Det innebär att antalet föreningar, lag, spelare, tränare, ledare, domare, funktionärer, volontärer och antalet åskådare blir fler samt att medieexponeringen ska öka. Inom svensk handboll finns plats för både små och stora föreningar. Svensk handbolls tillväxt ska även återfinnas ekonomiskt genom en ekonomi i balans som utvecklar både befintliga och nya finansieringsformer.


Tillgänglighet

Svensk handboll ska präglas av öppenhet, delaktighet och gemenskap. Vi ska verka för en bättre tillgång till aktivitetsytor för all vår verksamhet och alla våra utövare. Den svenska handbollsrörelsen ska kännas tillgänglig på så sätt att det är lätt att veta vem som gör vad och vem man ska vända sig till. Genom att också verka för digital utveckling ska vi bidra till att effektivisera vår verksamhet ytterligare.

Jämställdhet

Representationen inom svensk handboll ska följa de krav som ställs av RF och därför eftersträva en könsfördelning enligt 60/40-principen. Detta gäller även i kommittéer, råd och andra sammansättningar. Det övergripande förhållningssättet i verksamheten ska vara att alltid se frågor ut ett jämställdhetsperspektiv och sträva efter att förutsättningarna ska vara lika för alla våra utövare.


Mångfald

Representationen inom svensk handboll ska kännetecknas av mångfald på alla nivåer av verksamheten. Målet är att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och en verksamhet där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Detta avser alla oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska- och psykiska förutsättningar.


Hållbarhet

Vi eftersträvar en handboll som skapar glädje, gemenskap, engagemang och samhörighet utifrån ett hållbart perspektiv. Hållbart inom ramen för all handbollsverksamhet från bredd till elit utifrån FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (Agenda 2030) och utifrån ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Det strategiska arbetet skall främst bedrivas i synergi med övriga SF genom det initiativ som tagits för samordning av RF för att sätta ramarna för vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsfrågan bör genomsyra allt arbete som vi gör.

Publicerad: 2022-11-23

Senast uppdaterad: 2022-11-23

Författare: Therese Bringefors

Intressant? Dela gärna!