Hem / Bidrag & stöd / Projektmedel

Föreningsstöd 2021

Fram till den 1/10 2021 kan Svenska Handbollförbundets (SHF) föreningar ansöka om projektmedel.

Projektområden 2021
Under 2021 är det följande kategorier som finns som sökbara projektområden inom Svenska Handbollförbundets ram för projektmedel för föreningarna:

 • Föreningsutveckling
 • Nya spelformer
 • Övriga projekt
 • Domarutbildningar inklusive mentorskap
 • Tränar- och ledarutbildning
 • Spelarutbildning

Kriterier
Alla satsningar inom sökta föreningsmedel ska ligga i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.

Svenska Handbollförbundets strategi 2021/2025 är ett av de vägledande dokument som föreningarna kan finna stöd i för sina projektansökningar. Här kan du läsa Svenska Handbollförbundets Strategi 2021/2025

Projekten skall vara påbörjade och avslutade under 2021 och vara slutredovisade i Utbildningsmodulen senast den 15/10 2021 med undantag för TU2 och TU4 som ska ha startat och registrerat sina deltagare senast den 15/10 2021. 

Observera att beviljade projekt ska återrapporteras av respektive förening senast den 30 november 2021 för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig.

För frågor angående IdrottOnline samt behörighet att söka, kontakta RF via: This is a mailto link

För frågor angående SHF:s projektmedel, kontakta Svenska Handbollförbundet via: This is a mailto link.

Du kan även kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare Tony Carlsson via: This is a mailto link

 

Sökbara projektområden 2021

Föreningsutveckling
Projekt vars syfte är att stärka föreningens organisation och värdegrundsarbete. I SHF:s antagna Strategi 2021/2025 genom exempelvis policys eller deltagande i föreningsutvecklingsprojektet ”Grundstenen”. Medel kan beviljas till maximalt 2 efterföljande år per föreningsprojekt. Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt. 

Nya spelformer
Projektområden såsom exempelvis Hand the Ball, kortplan och beachhandboll. Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.

Övriga projekt
Föreningars projektansökningar som ligger i linje med Riksidrottsförbundets och SHF:s intentioner med projektmedel, fokusområden och effektmål i SHF:s Strategi 2021/2025 utifrån att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten, exempelvis Handboll Fitness. Maximalt sökbart belopp är 20 000 kr/projekt.

Domarutbildningar inklusive mentorskap

 • Domarutbildning steg 2. 
 • Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och steg 2. 
 • Beachdomare 1 

Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan där i. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL. 500 kr/deltagare och maximalt 3 500 kr/arrangerande förening och utbildning. 

Domarutbildningarna skall vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i IOL senast 15/10 för att vara berättigade för projektmedel.

Projektmedel ges till utbildningar med SDF som anordnare.

Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF:s sportkontor, Niklas Axvallen, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Tränar- och ledarutbildning

 • Tränarutbildning 1 (TU1) (pågående Basutbildningar) och Beachtränarutbildning bas ersätts med 500 kr/deltagare dock max 3500 kr till utbildning arrangerad av förening.

TU1 och Beachtränarutbildning bas ska vara slutrapporterade i Utbildningsmodulen i IOL:s senast 15/10 2021 för att vara berättigade till projektmedel. 

 • TU2 (pågående TS1) och TU4 (pågående TS2) ersätts med 1500 kr/deltagare.

TU2 och TU4 ska vara startade och registrerade med sina deltagare i IOL:s utbildningsmodul senast 15/10 för att vara berättigade till projektmedel.


Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan där i. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL.

Observera att icke godkända kursdeltagare vid redovisningstillfället och som godkänns senare skall av utbildningsledare rapporteras till SHF:s sportkontor, Amanda Törner, för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

 

Spelarutbildning

Föreningen behöver inte söka om medel genom IdrottOnline (IOL) eftersom utbildningen och deltagarna registreras vid anmälan där i. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i Utbildningsmodulen i IOL.

Projektmedel med 700 kr/deltagare kan utbetalas till avgift/material vid regionalt SHF/SDF arrangerade workshops. 

Bidragen betalas ut löpande tills det att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.


Om SHF:s projektmedel till föreningarna
Syftet med projektmedlen är att utveckla föreningsverksamheten så att barn och unga i åldern 7–25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande inom föreningshandbollen i hela landet. 

Grundkriterier: 

 • Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

 • Projektansökan skall avse en satsning som ligger framåt i tiden.

 • Ansökan kan ej göras för insatser där man erhållit ersättning för samma kostnad från annat håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas från olika aktörer, men dubbelfinansiering får inte förekomma för att inte föreningen skall bli återbetalningsskyldig.

 • Lägerverksamhet: Grundprincipen är att läger på föreningsnivå inte kan bekostas av projektmedlen. RF ser att läger ofta är återkommande aktivitet som är att betrakta som ordinarie verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de barn och ungdomar som deltar på lägret, men leder generellt inte till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 • Material: Grundprincipen är att projektmedel till material inte kan beviljas (inköp av material på grund av att tidigare material är uttjänt, slitet eller har hög ålder osv.). Material för att testa nya tränings- eller tävlingsformer (i linje med ny syn på träning/tävling och idrottsrörelsen strategi 2025) kan beviljas.

 • Skolsamverkan är enligt RF inte ett prioriterat område inom ramen för projektmedlen men är ändå ett tillvägagångssätt som kan användas för att utveckla verksamheten.
  Om projektmedel för skolsamverkan ska beviljas är det viktigt att verksamheten är beslutad av idrottsförening och skolledning och att fortsatt verksamhet i föreningens regi erbjuds efter projekttidens slut.

 • Aktiviteter på elevens val och friluftsdagar kan beviljas medel, som helt eller delvis täcker föreningens kostnader, om SHF bedömer att aktiviteten bidrar till att föreningens verksamhet utvecklas i enlighet med IF projektmedls syfte och mål. 
   
 • Erhållna projektmedel ska gå att följa i föreningens bokföring. Projekt redovisas på separat konto. 

 • Föreningen skall ha slutredovisat och fått projekt från föregående Idrottslyftsår godkända för att kunna söka projektmedel för 2021.

 • Budget, projektplan, syfte och mål för projektet skall redovisas i ansökan och redovisning.

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.