Hem / Bidrag & stöd / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Föreningar kan ansöka om återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer. Se tips längst ner på sidan.


Återstartstöd omgång 2

Återstartsstöd omgång 2 kan sökas till och med den 1/10 23:59 och gäller projekt pågående till och med den 31/12 2022.

Svenska Handbollförbundet öppnar återstartsomgång 2 där föreningar fortsatt kan söka återstartsstöd för verksamhet med syfte att åter- och/eller nyrekrytera spelare, ledare och/eller domare till svensk handboll samt för verksamhet med syfte att nå nya målgrupper och/eller skapa nya verksamhetsformer.

Ansökan kan göras redan idag, sista ansökningsdag är den 1/10 2022, för projekt som pågår max till och med den 31/12 2022.

Som en första gemensam och nationell återstartsaktivitet inom svensk handboll genomfördes handbollsmanifestationen Handboll NU som omstart och gemensam kick-off inför säsongen 21/22. Även säsongen 22/23 startar vi tillsammans med manifestationen Handboll NU den 9-18/9, med handbollens dag lördagen den 17/9, för att manifestera och visa upp vår sport i stort som smått för så många som möjligt.

Med återstartsstöd omgång 2 förlängs möjligheten till ansökan av återstartsstöd för föreningarna för att ge en större möjlighet till både återrekrytering och nyrekrytering av spelare, ledare och domare till svensk handboll och möjlighet för föreningen att skapa nya verksamhetsformer och/eller nå nya målgrupper. Det kommer ej att ske någon ytterligare utlysning under 2022. 

Observera att: ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL). 


Svenska Handbollförbundets återstartsstöd 2021-2022

Projektstödet går att söka fram till den 1/10 2022 klockan 23:59. Totalt har Svenska Handbollförbundet under hela perioden avsatt 9 miljoner kronor för föreningarna att söka. 

Stödet betalas ut löpande till dess att medlen är slut. En spridning mellan landets föreningar kommer att prioriteras före ansökningar av flera projekt till en och samma förening, även om det är ansökningar inom olika insatsområden/kategorier.

Projektansökan skall följas upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig. En förening kan söka återstartsstöd ur flera kategorier men endast söka ett nytt återstartsstöd inom respektive kategori efter det att pågående projekt är genomfört och slutredovisat.

Ansökningar utan ekonomisk precicering/budget behandlas ej.
 
Syftet med stödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att skapa ny verksamhet, rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Avsikten med stödet är bidra till att utjämna eventuella ojämlikheter inom idrotten och stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.

Projektområden

 • Grundstöd återstart

  • Åter- och nystart: behålla och rekrytera – maximalt 15 000 kr
   Riktade insatser inom ramen för föreningens pågående, löpande verksamhet för att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år. Förening kan söka stödet en andra gång förutsatt att det föregående projektet har slutförts och redovisats.

  • För förening nya områden, ny verksamhet – maximalt 30 000 kr
   Aktivitet som är ny för föreningen i syfte att återta och återrekrytera barn och unga i åldern 7-25 år till idrotten och handbollen. Det kan exempelvis handla om verksamhet/aktivitet i för föreningen ett nytt geografiskt område, uppstart av en ny aktivitet som tidigare inte bedrivits i föreningen, till exempel uppstart av klasshandboll, prova på verksamhet, nya verksamheter såsom beachhandboll, parahandboll eller nya verksamheter för att rekrytera domare och så vidare. Förening kan söka stödet en andra gång förutsatt att det föregående projektet har slutförts och redovisats.

 • Handbollens dag den 17/9 inom Handboll NU – maximalt 10 000 kr/förening
  Den 9-18/9 startar vi tillsammans upp säsongen med manifestationen Handboll NU och lägger extra fokus på Handbollens dag lördagen den 17/9. Vad vill din förening göra av handbollens dag för att samla medlemmarna till aktivitet, visa upp er verksamhet för nya målgrupper och så vidare? Föreningen kan söka ett stöd på maximalt 10 000 kr som stöd för genomförandet.

 • Lilla VM – skolprojekt – maximalt 60 000 kr/förening
  I januari 2023 står Sverige som värd för VM i handboll (herrar). Skolbesök och Lilla VM är planerade på spelorterna för VM 2023 men nu ges också föreningar som på andra orter, eller i nya kommundelar på aktuella spelorter, möjlighet att fram till mästerskapet bedriva uppsökande skolverksamhet och med ekonomiskt stöd genomföra återkommande verksamhet på skol-/dagtid och evenemang i form av Lilla VM.

  En grundförutsättning för stödet är att det i verksamhetsplanen och budgeten beskrivs en plan för minst 20 olika skolbesök med minst 60 aktiviteter/lektionstimmar för att föreningen ska kunna söka maximalt stödbelopp. Det ska framgå när, var och på vilket sätt föreningen vill arrangera sitt Lilla VM. Det ska också framgå hur föreningen tänkt möta de barn som vill prova på handboll i föreningen. Föreningen åtar sig att redovisa antal genomförda aktiviteter och aktiverade barn. Ansvarig projektledare med kontaktuppgifter ska anges. Den grafiska profilen för VM 2023 som tillhandahålls av SHF ska anammas.

  Inom ramen för stödet erhåller föreningen ett utrustningspaket om 100 st VM-t-shirts mot en kostnad på cirka 7 500 kr och som faktureras projektet/föreningen. I ansökan anges leveransadress, kontaktperson på leveransadressen med mobilnummer samt önskemål om storleksfördelning.

 • Nystart av handbollförening (sektionsförening/värdförening) – 50 000 kr/förening
  Riktade medel för uppstart av ungdomshandboll i ny förening, uppstart av en ny handbollssektion i en befintlig förening.

  Om föreningen är under bildande och ännu inte är antagen av Riksidrottsförbudet (RF) kan stödet även sökas av befintlig förening såsom ”värdförening” som är engagerade och stödjande i bildandet av den nya föreningen. Är sökande förening en värdförening som tar initiativ till handboll på ny ort skall projektet tydligt särredovisas i föreningens bokföring. I ansökan och projektplan skall det även framgå när återstående ekonomiskt stöd ses kunna överföras till den nya föreningen. Dock är det fortsatt värdföreningen, den förening som i första ledet erhållit stödet, som ska återredovisa projektet i IOL. Projektplanen skall redovisa verksamhet för etableringen av ungdomshandbollen under 2022 men budgeten för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2022.

  Läs mer om att bilda en förening: Så bildar ni idrottsförening (rf.se)

 • Rekrytering i särskilt utsatta områden (RF:s definition) – 75 000 kr/förening
  Riktade medel för att bedriva verksamhet i socioekonomiskt och idrottssvaga områden enligt RF:s klassificering av områdestyper (DELMOS) 1 och 2: Idrottssvaga områden 1-2 (002).xlsx

  Stödet skall bland annat ligga till grund för att skapa möjlighet till att etablera en långsiktig närvaro med återkommande verksamhets- och aktivitetsledare som lär känna barn- och ungdomar i det aktuella området. Närvaro över tid på de tider som krävs för att möta barn- och unga i anslutning till skola och fritids.

  Projektplanen skall redovisa och beskriva var (platser/lokaler) verksamheten kommer att bedrivas, vilka kontakter som är tagna och med vem utifrån samverkan med RF-SISU distriktet samt fritidsverksamheten med flera i det aktuella området. Verksamheten skall etableras under 2022 men budget för projektet kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2022.

 

Återrapportering

Föreningen är skyldig att rapportera hur pengarna har använts. Återstartsstöd erhållna under omgång 1 fram till den 15/5 2022 skall återrapporteras senast den 1 september 2022 i IOL. Återstartsartsstöd erhållna under omgång 2 enligt ovan skall vara återrapporterade senast den 15 januari 2023.

Generellt gäller att det ekonomiska stödet och redovisad verksamhet skall vara för projektet unik verksamhet. Aktiviteter som erhållit stöd ur parallella potter kan inte räknas, redovisas dubbelt även om projekten gått in i varandra. Naturligtvis kan föreningen bedriva enskilda parallella projekt som ändå går in i varandra och bidrar till att utveckla föreningens verksamhet såvida verksamhet då också bedrivs i den omfattning som ansökan anger.

Ansökningarna kommer att värderas utifrån att premiera mångfald och att exempelvis projektledare, ledare och instruktörer inte blir en stereotyp grupp utan en mix av såväl kvinnor/flickor, män/pojkar eller ickebinära personer. All verksamhet skall vara öppen och rikta sig till såväl flickor som pojkar.


Vid eventuella frågor, kontakta Svenska Handbollförbundets projektledare:

Tony Carlsson 
This is a mailto link

Tips 1 - Hand the ball

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 1 oktober 2022 kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 2 - Handboll Fitness

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 1 oktober 2022 kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 3 - Beachhandboll

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 1 oktober 2022 kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Tips 4 - Parahandboll

Vi startar en serie med tips och information kring att starta upp nya verksamheter. Detta med anledning av att föreningar t o m 1 oktober 2022 kan söka återstartsstöd för projekt med fokus på åter- och/eller nyrekrytering samt nya verksamhetsformer.

Alla Svenska handbollsföreningar är en stor del av svensk handboll. I Sverige finns det cirka 430 aktiva föreningar. Svensk handboll är vårt samlingsnamn och vår verksamhetsidé är Handboll för alla hela livet. Det betyder att vi vill skapa en tillgänglig och attraktiv sport, som engagerar och omfattar både elit- och breddverksamhet för barn, ungdomar och vuxna oavsett kulturell bakgrund, religionstillhörighet, sexuell läggning, könstillhörighet eller funktionsvariationer. Vår gemensamma strävan är att ha kompetens och resurser för att möjliggöra att alla som vill ska kunna vara en del av svensk handboll. Tillsammans skapar vi en handboll för alla.

Handboll är en fysisk, tuff och ärlig sport där fair play är vårt signum. Vi visar respekt för med- och motspelare, ledare och tränare, domare och funktionärer och vår publik.

På de här sidorna hittar du som vill starta en förening/klubb information om hur du kommer igång. 

För befintliga klubbar och föreningar finns här information som vi tycker är viktigt att ni känner till, exempelvis information om trygg idrott, alla som spelar handboll ska kunna känna sig trygga och säkra i vår verksamhet. Här finns även information om antidoping och hur klubben kan arbeta mot doping. Du hittar information om licensförsäkring och information om hur vi kan arbeta mot matchfixning med mera.

Välkommen till svensk handboll.