Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Bilda förening

Att driva en idrottsförening är både givande och roligt, och det skapar också möjligheter för fler att röra på sig och bli en del av en gemenskap inom idrotten. Ännu roligare är det att ni vill starta en handbollsförening och bli en del av svensk handboll. Med över 400 handbollsföreningar runt om i landet är ni i gott sällskap.

Som ny medlemsförening till Svenska Handbollförbundet (SHF) betalar ni inte någon medlemsavgift det första året. Genom detta vill vi underlätta för er att komma i gång med er verksamhet och göra er start ännu mer positiv. Det ger en möjlighet att satsa på verksamhet och bygga föreningen från grunden, vi ser fram emot att välkomna er till handbollsfamiljen och följa er resa.

På denna sida har vi samlat information och användbara tips som hjälper er genom processen, från uppstart till att bli medlemsförening hos Svenska Handbollförbundet, inklusive de årliga åtaganden som alla föreningar har. Utforska även Riksidrottsförbundets (RF) guide "Bilda idrottsförening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för en ännu mer detaljerad vägledning.

Förbered er inför bildandet

Att bilda och driva en förening innebär ett ansvar, men med förberedelse och planering kan ni få en smidig start. Börja med att samla ett team av minst tre engagerade personer som kan hjälpa till att driva föreningen framåt. Detta team utgör den tillfälliga styrelsen inför föreningens bildandemöte. Här är några tips på punkter att diskutera och fundera över tillsammans:

 • Varför vill vi bilda en förening?
 • Vad vill vi uppnå, och vilka värderingar ska föreningen stå för?
 • Vad gäller för att bilda och driva en förening?
 • Vilket är närmaste RF-SISU distrikt?

Kontakta er lokala RF-SISU konsulent för att få ytterligare vägledning och stöd i er process. Deras expertis och erfarenhet är till stor hjälp när ni tar de första stegen mot att bilda er förening.

Föreningens namn

Det finns särskilda namnregler för vad en förening får heta och är reglerat i RF:s stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kortfattat innebär det att:

 • Namn får inte förväxlas med annan ansluten förening eller vara olämpligt
 • Namn får inte innehålla "lag", "förbund" eller liknande
 • Det ska tydligt framgå att det är en ideell förening som bedriver idrott

Särskilda undantag för namn på idrottsförening hittar ni på Riksidrottsförbundets hemsida "Bilda förening". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om föreningen beslutar sig för att byta namn, kan ni läsa mer om namnbyte här. Länk till annan webbplats.

Föreningens stadgar

En idrottsförening styrs demokratiskt av sina medlemmar genom föreningens stadgar. Detta ger medlemmarna möjlighet att sätta upp verksamhetens ramar och regler. En förening som är ansluten till ett specialidrottsförbund (SF) och som är medlem i Riksidrottsförbundet (RF) måste följa RF:s stadgar samt de demokratiska idrottsliga principer som dessa innefattar. Föreningen får inte ha egna stadgar som strider mot RF:s stadgar.

Läs gärna igenom Svenska Handbollförbundets stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för vad som gäller för ansökan om medlemskap samt föreningens skyldigheter som medlemsförening i Svenska Handbollförbundet.

Sammankalla till föreningens bildandemöte

Ni som är initiativtagare till föreningen sammankallar till bildandemötet där alla intresserade ska kunna delta – ingen får uteslutas. Ni ansvarar för mötet tills mötesfunktionärerna (ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare) har valts. Upprätta en närvarolista som även kan fungera som röstlängd vid omröstningar, och skriv ett protokoll. Här är en kort version av RF:s föredragningslista Länk till annan webbplats.:

 • Fastställande av närvarolista och föredragningslista
 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 • Beslut om bildande av förening
 • Fastställande av föreningens namn och stadgar
 • Beslut om medlemsavgift och val av styrelse

Protokollet ska ange närvarande personer, mötets val av styrelse och de beslut som fattades. Protokollet ska undertecknas av minst två personer, exempelvis justerare och sekreterare. Efter bildandet blir föreningen en juridisk person som kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.

För att starta den idrottsliga verksamheten krävs ofta kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande för frågor om lokalupplåtelse och bidrag med mera. Ett samtal med er idrottskonsulent i närmaste RF-SISU distrikt Länk till annan webbplats. kan vara till hjälp inför dessa kontakter.

Ansök om medlemskap

En idrottsförening ansluts inte direkt till RF utan ansöker om medlemskap i Svenska Handbollförbundet (SHF) via Riksidrottsförbundet (RF) och ett digitalt ansökningsformulär - som ni hittar här. Länk till annan webbplats. En förutsättning för medlemskap är att föreningen har ett organisationsnummer, Riksidrottsförbundet kan bistå med att vidarebefordra er ansökan, till Skatteverket, så att ni samtidigt ansöker om ett organisationsnummer. Följande handlingar ska bifogas vid ansökan:

 • En kopia (PDF) på föreningens antagna/gällande stadgar
 • En kopia (PDF) på föreningens undertecknade bildande- eller årsmötesprotokoll
 • Kryssa i boxen, där ni anger att RF vidarebefordrar ansökan till Skatteverket (för organisationsummer)

Om medlemskap i Svenska Handbollförbundet beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att följa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger. Om ni redan är medlemmar i RF via ett annat förbund, krävs ett årsmötesprotokoll med ett beslut om att alla godkänner medlemskap i Svenska Handbollförbundet.

Mer information hittar ni på Riksidrottsförbundets hemsida. Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd till er nya förening

Nya föreningar kan söka stöd av Svenska Handbollförbundet för att starta föreningsverksamheten. Rekommenderas att ni även tar kontakt med ert närmaste SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) och RF-SISU för att höra hur och vad de kan stötta er verksamhet med. Genom att kontakta er kommun kan ni utforska ytterligare stödmöjligheter och samarbeten lokalt.

Här kan ni läsa mer om Svenska Handbollförbundets bidrag och stöd.

Att driva en förening

Att driva en förening innebär att navigera inom föreningsjuridikens ramar, som omfattar lagar och regler från olika organisationer såsom Riksidrottsförbundet och Svenska Handbollförbundet. Det kräver kunskap inom många områden, men det finns stöd, material och utbildningar för att stötta er förening och dess ledare.

För att lära er mer om föreningsverksamheten kan ni kontakta närmaste RF-SISU distrikt. Länk till annan webbplats. SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildningar för föreningsledare inom områden som engagemang, verksamhetsutveckling, demokratiska processer samt hur en förening byggs upp och styrs.

Om ni söker material specifikt för handbollsföreningar finns "Framtidens handbollsförening". Syftet med materialet är att inspirera och vägleda till ett enkelt och praktiskt utvecklingsarbete inom handbollsföreningen.

Förening som juridisk person

Medlemmar i en ideell förening är inte personligt ansvariga för föreningens skulder. Föreningen som juridisk person, bär ansvaret för eventuella skulder. Dock kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för vissa skatter och avgifter om föreningen inte uppfyller sina skyldigheter gentemot myndigheter.

Arbetsgivarfrågan

En förening måste överväga om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Vid anställning måste föreningen registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket, vilket innebär skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter.

Som arbetsgivare har föreningens styrelse arbetsgivaransvar och måste hantera arbetsrättsliga frågor, inklusive att följa de lagar och avtal som reglerar arbetsförhållanden. Här kan ni läsa mer om idrottens arbetsgivarorganisation, Arbetsgivaralliansen Länk till annan webbplats..

Banktjänster

Genom Riksidrottsförbundet samarbete med Swedbank och sparbankerna erbjuds föreningar banktjänster till ett rabatterat pris. Läs mer om föreningserbjudandet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bokföring

Ideella föreningar omfattas av samma bokföringsregler som andra arbetsgivare och måste följa bokföringslagen. RF erbjuder stödmaterial för att underlätta detta arbete Länk till annan webbplats.. Medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) har dessutom möjlighet att ta del av ett särskilt föreningserbjudande för bokföring och fakturering, mer information finns på Fortnoxs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och RF:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet och Svenska Handbollförbundet omfattas er förening av "RF Föreningsförsäkring Bas" hos Folksam, betald av RF. Denna försäkring ger ett grundläggande skydd, men omfattar inte föreningens egendom. Försäkringsbehovet utöver detta bör kontrolleras av föreningens styrelse. Mer information om försäkringen finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni är medlemmar i en förening ansluten till Svenska Handbollförbundet är ni försäkrade genom Gjensidige under träning, match och resor till och från dessa aktiviteter. Försäkringen gäller även för er som testar handboll i någon av förbundets handbollsskolor. Läs mer om försäkringen hos Gjensidige här.

Föreningens rättigheter och skyldigheter

Som medlemsförening inom Svenska Handbollförbundet (SHF) och Riksidrottsförbundet (RF) har ni grundläggande skyldigheter som säkerställer att föreningen verkar inom de ramar och regler som främjar en rättvis, säker och inkluderande idrottsmiljö.

Föreningens rättigheter och skyldigheter är reglerade i Svenska Handbollförbundets stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs gärna igenom dessa, särskilt kapitel 7, som innehåller föreningens rättigheter och skyldigheter. Nedan följer en översikt över de huvudsakliga skyldigheter ni har som idrottsförening och medlemsförening.

Årsrapport

Alla Svenska Handbollförbundets medlemsföreningar är skyldiga att skicka in en årsrapport senast 30 september varje år. Samtliga föreningar, inklusive de med samarbetsavtal, ska skapa och skicka in årsrapporten i IdrottOnline. Här hittar ni en lathund för hur ni fyller i och skickar in årsrapporten. Länk till annan webbplats.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för handbollsföreningar anslutna till Svenska Handbollförbundet är 4 700 kr, fastställd av förbundsmötet. Små föreningar med 1-3 lag i seriespel betalar 50% av medlemsavgiften. Nya föreningar och små föreningar (med 1-3 lag i seriespel) och omfattas av en instegsmodell för reducerad medlemsavgift under de första åren:

 • Första året: Ingen medlemsavgift
 • Andra året: 50 % av medlemsavgiften
 • Tredje året: 75 % av medlemsavgiften
 • Fjärde året: Full medlemsavgift

Medlemsavgiften inkluderar även föreningens medlemsavgift till distriktförbundet. Fakturan skickas via mejl till föreningens registrerade e-postadress.

Årsmöte

Förening ska hålla ett årsmöte där ni, efter verkställd revision, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

Bokföring och mötesprotokoll

Förening ska föra räkenskaper, upprätta en verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, samt föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden. Förening ska även föra en medlemsförteckning.

Följa stadgar och bestämmelser

Föreningen måste följa de stadgar och bestämmelser som utfärdas av RF, SHF, SDF (specialdistriktsförbund) och andra överordnade idrottsorgan.

Gäller dessa skyldigheter även föreningar med samarbetsavtal?

När en förening ingår ett samarbetsavtal med en annan förening, gäller samma skyldigheter för båda parter. Ett samarbetsavtal innebär inte att föreningarna kan undvika att uppfylla sina årliga och grundläggande skyldigheter som förening.

Årliga skyldigheter för båda föreningarna:

 • Hålla årsmöte och föra årsmötesprotokoll
 • Föra räkenskaper
 • Betala medlemsavgift till SHF
 • Skicka in årsrapport senast 30 september
 • Följa stadgar och bestämmelser

Det är nödvändigt att båda föreningarna följer de stadgar och bestämmelser som ställs av Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Handbollförbundet (SHF).

Tips för föreningsadministration

Bokföring: Se till att båda föreningarna använder samma bokföringssystem, men säkerställ att bokföringen är korrekt åtskild för respektive förening. Detta kan ni göra genom att använda separata kontoplaner och kostnadsställen.

Dokumentation och stadgar: Säkerställ att all dokumentation, inklusive mötesprotokoll, finansiella rapporter och stadgar, hålls uppdaterad och är lätt tillgänglig. Använd digitala plattformar för att lagra och dela dokument för en effektiv dokumenthantering.

Håll er informerade om eventuella lagar, regler och förordningar som kan påverka föreningsverksamheten och se till att föreningarna följer dem korrekt. Se till att föreningens stadgar följer Svenska Handbollförbundets (SHF) och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Årsmöten och protokoll: Följ respektive förenings stadgar när ni utlyser årsmöten och planera dem så att de hålls i nära anslutning till varandra för enklare administration, exempelvis samma dag och efter varandra.

Använd en standardmall för årsmötesprotokoll för att förenkla protokollföringen vid möten och säkerställ att alla nödvändiga punkter täcks.

Publicerad: 2024-05-20

Senast uppdaterad: 2024-06-18

Författare: Svenska Handbollförbundet

Intressant? Dela gärna!

Väx och utvecklas tillsammans med SDF

Ta kontakt idag.

HF MittÖppnas i nytt fönster.
HF MittÖppnas i nytt fönster.
HF SydÖppnas i nytt fönster.
HF VästÖppnas i nytt fönster.
HF ÖstÖppnas i nytt fönster.

Från idé till verklighet med RF-SISU

Idrottskonsulenten är redo att vägleda er förening, och erbjuder stöd och utbildning för att hjälpa er att nå era mål.

Kontakta RF-SISUÖppnas i nytt fönster.