Gå till innehåll

Svensk Handboll

Svensk Handboll

Återstartsstöd

Föreningar anslutna till svenska handbollförbundet kan nu ansöka om återstartsstöd för projekt med koppling till aktiviteter i samband med:

 • Handboll NU den 13-22 september 2024 och Handbollens dag den 21 september
 • Rekrytering i särskilt utsatta områden (enligt RF:s definition)

Projekten syftar till att profilera, åter- och/eller nyrekryteraskapa intresse bland nya grupper, öka tillgängligheten utjämna eventuella ojämlikheter och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.

Ansökningsperioden pågår till och med den söndagen den 8 september 2024.

Projektområden 2024

1. Handboll NU och Handbollens dag


Den 13–22/9 startar Svensk Handboll tillsammans upp säsongen med manifestationen Handboll NU med ett extra fokus på Handbollens dag lördagen den 21/9.

Vad vill din förening göra av handbollens dag för att samla medlemmarna till aktivitet, visa upp er verksamhet för nya målgrupper och så vidare?

Er förening kan söka projektmedel upp till 5 000 kr för genomförandet av aktivitet i samband med Handboll NU och handbollens dag, ansökan kan göras till och med söndagen den 8 september 2024.

2. Rekrytering i särskilt utsatta områden (enligt RF:s definition)


Föreningar kan nu ansöka om återstartsstöd för att bedriva verksamhet i socioekonomiska och idrottssvaga områden, enligt RF:s klassificering av områdestyper (DELMOS) 1 och 2 - ni kan läsa mer om vilka områden här Excel, 187.3 kB.

 • Stödet är ej tillgängligt för de föreningar och områden som erhåller stöd inom ramen för Idrottsklivet

Förening kan söka upp till 60 000 kr/förening.

 • Verksamheten ska etableras under 2024 men projektplanen kan även sträcka sig till att täcka insatser efter den 31/12 2024

Stödet ska bland annat ligga till grund för att skapa möjlighet till att etablera en långsiktig närvaro med återkommande verksamhets- och aktivitetsledare som lär känna barn- och ungdomar i det aktuella området. Närvaro över tid på de tider som krävs för att möta barn- och unga i anslutning till skola och fritids. Pågående och nya projekt kommer att samlas inom nätverket och ramen för Handboll För Hjärta och Gemenskap.

Projektplanen ska redovisa och beskriva:

 • Bakgrund
 • Syfte och mål
 • Genomförande
 • Tidsplan
 • Budget
 • Ansvarig projektledare och ansvarig för genomförande av aktiviteterna med kontaktuppgifter ska anges
 • I eventuella samverkansprojekt krävs en tydlig beskrivning av den sökande föreningens egna roll, medverkan, förankring och uppföljning för att över tid ta vara på effekterna av sökt och genomfört projekt

Riktlinjer


Ansökningsperioden för återstartsstödet pågår till och med söndagen den 8 september 2024.

 • Stöd betalas ut löpande så länge det finns ekonomiska medel kvar i de olika enskilda potterna
 • Föreningens projektansökan följs upp med en återrapportering för att föreningen inte ska bli återbetalningsskyldig
 • Projekten ska redovisas senast den 18 november 2024 och är en förutsättning för att nya/andra stöd skall kunna sökas hos SHF. Projekten kan dock pågå även under 2025

Ansökningarna kommer att värderas utifrån att premiera mångfald och att exempelvis projektledare, ledare och instruktörer inte blir en stereotyp grupp utan en mix av såväl kvinnor/flickor, män/pojkar eller ickebinära personer. All verksamhet skall vara öppen och rikta sig till såväl flickor som pojkar och ickebinära personer.

Observera att syftet med återstartsstödet är att stimulera återstart av verksamheten efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska bidra till möjligheten att skapa ny verksamhet, rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Avsikten med stödet är bidra till att utjämna eventuella ojämlikheter inom idrotten och stödet ska bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet i huvudsyfte att utveckla föreningsverksamheten för barn och unga i åldern 7–25 år.

Observera att ansökan görs av respektive förening i IdrottOnline (IOL) samt att ansökningar utan ekonomisk precisering/budget ej behandlas.

Återrapportering


Föreningen som har erhållit återstartsstöd är skyldiga att i IOL, senast den 18 november 2024 rapportera hur pengarna används/har använts.

Föreningen åtar sig att redovisa projektets:

 • Genomförande enligt projektplan
 • Samverkan med RF-SISU, fritidsverksamhet och andra aktörer i aktuella området
 • Aktiviteter och deltagare
 • Intäkter och kostnader
 • Måluppfyllelse, lärdomar och framtid

Generellt gäller att det ekonomiska stödet och redovisad verksamhet ska vara för projektet unik verksamhet. Aktiviteter som erhållit stöd ur parallella potter kan inte räknas eller redovisas dubbelt även om projekten gått in i varandra. Naturligtvis kan föreningen bedriva enskilda parallella projekt som stärker varandra och bidrar till att utveckla föreningens verksamhet såvida verksamhet då också bedrivs i den omfattning som ansökan anger.

Publicerad: 2022-11-17

Senast uppdaterad: 2024-05-23

Författare: Tony Carlsson

Intressant? Dela gärna!